Černobyl (4)

7. května 1986
O problematice jaderné energie
Tisková konference v Moskvě • Situace v Černobylu se normalizuje

Moskva: První náměstek ministra zahraničních věcí SSSR A. Kovaljov přijal včera v Moskvě generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) H. Blixe. Rozhovoru, který měl věcný ráz, se zúčastnili náměstek generálního ředitele MAAE L. Konstantinov (SSSR) a ředitel oddělení MAAE pro jadernou bezpečnost M. Rosen (USA).

V Moskvě včera byla uspořádána tisková konference věnovaná problematice jaderné energie. První náměstek ministra zahraničních věcí SSSR A. Kovaljov na ní zdůraznil, že celý vývoj událostí spjatých s havárií v černobylské jaderné elektrárně i opatření zaměřená na odstranění jejích následků jednoznačně prokázaly, že sovětskému politickému a státnímu systému je vlastní vědomí odpovědnosti, odpovědnosti za životy a zdraví jak sovětských lidí, tak zahraničních občanů, kteří jsou v SSSR.

To, co se stalo v Černobylu, je samozřejmě neštěstí, řekl dále A. Kovaljov. Poučení je však třeba vyvozovat nejen z úspěchů, ale i z tragédií. Nebyli jsme to my, koho poprvé postihla havárie v jaderné elektrárně. K podobným případům docházelo i v jiných zemích. Nehoda v Černobylu znovu naláhavě ukazuje, jakou opatrnost je třeba dodržovat při zacházení s jadernou energií. V tomto případě jde o mírové využívání jaderné energie, o řízený jaderný agregát, zdůraznil představitel sovětského ministerstva zahraničí. Ale vždyť atomová energie je i v jaderných zbraních, a tam je jejím specifickým účelem hromadně zabíjet lidi a rozsévat zkázu. Kdyby byla uvedena do chodu, stala by se neovladatelnou.

Poučení z toho, co se stalo, znovu potvrzuje hlavní závěr: vlády, národy, celé lidstvo nemají právo zapomínat, jak strašné nebezpečí tkví v jaderných zbraních. Proto je tak důležité, aby všechny země a národy ještě více usilovaly o neodkladné zastavení všech jaderných zkoušek, aby se nakonec dospělo ke snížení stavu jaderných zbraní a poté k jejich úplné likvidaci. Právě to je cílem sovětských návrhů, které předložil generální tajemník ÚV KSSS M. Gorbačov v prohlášení z 15. ledna letošního roku a které byly potvrzeny a rozvinuty XXVII. sjezdem KSSS. Těmto cílům slouží i návrhy na důkladnou a rozsáhlou mezinárodní kontrolu, včetně inspekce na místě.

Díky přijatým opatřením se radiační situace v oblasti Černobylu normalizuje, za uplynulých 24 hodin se úroveň radiace ještě více snížila, prohlásil na konferenci předseda vládní komise pro opatření k odstranění důsledků havárie na černobylské jaderné elektrárně a k objasnění jejich příčin, náměstek rady ministrů SSSR B. Ščerbina.

Podle výsledků systematické kontroly radioaktivního zamoření na území Ukrajiny, Běloruska a Moldávie úroveň záření nepřesáhla normy radiační bezpečnosti, které stanovily Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) a ministerstvo zdravotnictví SSSR. Zvýšení úrovně radiace bylo zaznamenáno na území v bezprostřední blízkosti havárie, maximální úroveň radiace tam nyní dosáhla deseti až patnácti milirentgenů za hodinu. Podle stavu z 5. května se úroveň radiace v těchto oblastech snížila dvoj- až trojnásobně, včetně sídliště energetiků. Nejvyšší radiace tam byla zjištěna 27. dubna. Pravidelně se kontrolují vodní toky a nádrže a kyjevský vodojem.

Do oblasti Černobylu byly přemístěny vrtulníky a nezbytné množství různé techniky a materiálů. Nyní se v elektrárně provádějí havarijní práce. První, druhý a třetí blok po havárii pracovaly. Byly převedeny do provozní rezervy. Jejich stav se nepřetržitě kontroluje. Třetí blok, který leží vedle bloku, na němž došlo k havárii, bude nepochybně potřebovat pečlivou technickou prohlídku, dříve než bude uveden do provozu. První dva bloky však mohou začít kdykoliv vyrábět energii.

K příčinám havárie B. Ščerbin řekl, že jako nejpravděpodobnější se jeví chemický výbuch v reaktoru. Vzhledem k tomu, že projekční a konstrukční řešení odpovídá jak sovětským, tak i mezinárodním normám a že montáž i uvedení do provozu byly přísně kontrolovány, lze říci, že havárie byla důsledkem shody několika nanejvýš nepravděpodobných a proto nepředvídaných selhání.

Jak oznámil náměstek předsedy rady ministrů, v důsledku havárie zahynuli dva lidé a více než 100 bylo zasaženo radiací. V noci na 27. dubna byli všichni dopraveni do Moskvy, kde jim je poskytována nezbytná lékařská pomoc.

Aby byla zajištěna bezpečnost obyvatel, byli z oblastí v okolí elektrárny evakuováni. V místech, kde nyní žijí, je jim poskytována nezbytná pomoc – lékařská a materiální. V oblastech Ukrajiny a Běloruska, s výjimkou míst v bezprostřední blízkosti ohniska havárie, pokračuje práce v zemědělství, v podnicích i v organizacích.

B. Ščerbina zdůraznil, že komise neukončila svou práci: k tomu jsou nezbytné pečlivé propočty, které vyžadují určitou dobu. Zde se nelze zmýlit. Nemáme co skrývat. Do SSSR přijel generální ředitel MAAE pan Hans Blix. Výsledky všech prací, které umožní učinit konečné závěry, předložíme dohodnutým způsobem.

B. Ščerbina upozornil, že západní propagandisté hrubě ignorují zprávy, které poskytuje sovětská strana. Objevují se pokusy využít havárie v černobylské elektrárně k politickým cílům, což je v rozporu se zájmy spolupráce při využívání jaderné energie k mírovým cílům, které je pro lidstvo nanejvýš důležitým úkolem.

Poškozený reaktor elektrárny je vypnut, což znamená, že byla zastavena řetězová reakce. Řekl to na tiskové konferenci člen-korespondent Akademie věd SSSR I. Jemeljanov v odpovědi na dotazy novinářů. Uvedl, že reakce se zastavila automaticky, tak, jak to předpokládá systém havarijního jištění při minimálním výkonu 200 megawattů. V tomto stavu je reaktor i nyní. Radioaktivní záření je vylučováno pouze při zbytkovém radioaktivním štěpení po částečné dehermetizaci reaktoru.

Novináře zajímalo, zda se havárie projevila na životním prostředí v sousedních zemích. První náměstek předsedy Státního výboru SSSR pro hydrometeorologii a kontrolu životního prostředí J. Sedunov na tuto otázku odpověděl, že hlavní zvýšení úrovně záření bylo pozorováno pouze v oblasti jaderné elektrárny.

Pokud jde o přenesení radioaktivních látek za hranice sovětského území soudíme, že nenastalo bezprostřední ohrožení obyvatel jak v oblastech SSSR dostatečně vzdálených od místa úniku, tak obyvatel jiných zemí. Je pravda, že bylo zaznamenáno zvýšení přirozené radiace. Vzhledem k meteorologickým podmínkám byla tato skutečnost v prvních dnech po havárii zjištěna v severním směru a poté i v jiných směrech. Proto byly vlny poněkud zvýšené přirozené radiace zaznamenány v různých zemích. Do 1. května byla zvýšena úroveň radiace zaznamenána například v Polsku a po 2. květnu na území Rumunska. Toto přenesení radioaktivity bylo krátkodobé a nepodstatné.

Dále byla položena otázka týkající se bezpečnosti sovětských jaderných elektráren. Předseda Státního výboru pro využití jaderné energie SSSR A. Petrosjanc prohlásil, že vědeckotechnické práce související s jadernou energetikou v SSSR a projekty jaderných elektráren a jaderných reaktorů jsou na velmi dobré technické úrovni. V řadě jednotlivých uzlů a výrobků jsou jejich parametry lepší než v zahraničí.

V SSSR pracuje 41 jaderných energobloků. Jaderná energetika se stala spolehlivou a vyhovuje všem normám bezpečnosti. Havárie na černobylské jaderné elektrárně opět potvrzuje, že mohou nastat určité okamžiky vedoucí k takovým nepříznivým důsledkům. Tvrdit však, že jaderná energetika v SSSR je horší než zahraniční, je přinejmenším nesprávné.

A. Petrosjanc připomněl četné havárie na jaderných elektrárnách v zahraničí. Například ve Velké Británii došlo v říjnu 1957 k havárii průmyslového reaktoru na výrobu plutonia využívaného pro výrobu jaderných zbraní. Radioaktivní mrak z této havárie byl zjištěn v NSR a v Norsku. V americkém státě Idaho 3. ledna 1961 z varného reaktoru SI-1 unikla do reaktorového sálu a do okolí radioaktivní látka, přičemž zahynulo několik pracovníků této elektrárny. V roce 1979 došlo na ostrově Three Mile Island k velké havárii, která zneklidnila celý svět. Tato elektrárna od té doby nepracuje a ani nebude znovu uvedena do provozu. Je ještě nemálo dalších příkladů.

Na tiskové konferenci byla rovněž položena otázka, jaké jsou perspektivy rozvoje jaderné energetiky ve světě. B. Ščerbina prohlásil, že jadernou energetiku nelze zastavit, a že se bude dále rozvíjet.

Reportáž zpravodajů Pravdy
Sovětský list Pravda včera zveřejnil reportáž svých zvláštních zpravodajů z oblasti černobylské jaderné elektrárny. V reportáži se mj. uvádí: Výbuch ve čtvrtém energobloku narušil stavební konstrukci objektu reaktoru a způsobil požár. Stalo se to v noci. Na poplašné signály ze čtvrtého energobloku náčelníci záchranné požárnické služby elektrárny poručíci V. Pravik a B. Kibjonok rychle alarmovali své oddíly. Po výbuchu se vzňal kryt strojovny a požárníci se všemi silami se snažili oheň zlikvidovat. Hasili ho ve výšce třiceti metrů. Holiny požárníků se bořily do živice roztavené vysokou teplotou, v kouři a žáru se obtížně dýchalo, avšak odvážní lidé směle bojovali. Později odborníci konstatovali, že hrdinství požárníků značně omezilo rozsah havárie.

Přesto došlo k tomu, čeho se fyzikové vždy nejvíce obávali: reaktor byl poškozen. Část radioaktivity byla vyvržena vzhůru a uvnitř vypukl požár. Uhasit ho bylo neobyčejně obtížné, protože nebylo možné použít vody ani chemikálií – ve vysoké teplotě by se okamžitě vypařily do ovzduší. Vznikla složitá, neobyčejně obtížná, avšak kontrolovatelná situace.

Ke cti tisíců lidí, kteří pracují v elektrárně a žijí v jejím okolí, je třeba říci, že k panice nedošlo, i když jednotliví panikáři se objevili. Havárie lidi natolik semknula, že sami rychle zavedli pořádek.

Jak známo, pokoušejí se některé zahraniční agentury a rozhlasové stanice vyvolávat paniku a šíří zprávy o smrti tisíců lidí, o jaderném výbuchu, o rozsáhlém ozáření div ne celé evropské části SSSR a sousedních zemí. A právě zde tyto zprávy přijímají, mírně řečeno, s podivem.

Opatření k zajištění bezpečnosti obyvatelstva a ke kontrole vzniklé situace byla ve skutečnosti přijata velmi rychle. V sobotu časně ráno již v sídlišti pracovníků černobylské jaderné elektrárny začala evakuace. Probíhala velmi organizovaně pod vedením stranických organizací a sovětů. Stačí říci, že pouhé čtyři hodiny trvalo shromáždění a odvoz občanů ze sídliště elektrárny. Když se v Kyjevě dověděli o havárii, přestože byl den pracovního volna, mnozí přišli do svých podniků, aby nabídli pomoc. Obyvatelstvo z okolí Černobylu rozvezli kyjevští řidiči do sousedních okresů, kde pro ně byla zorganizována obchodní síť a zdravotnické zabezpečení. Na havárii okamžitě reagovali i kyjevští lékaři. Mnozí z nich se poslední dubnovou sobotu shromáždili v městských nemocnicích a poliklinikách, aby nabídli svoji osobní pomoc.

Saarbrücken: Předseda komise pro ochranu před radioaktivním zářením při západoněmecké vládě E. Oberhausen v rozhovoru s agenturou DPA varoval před „hysterií“, kterou u obyvatel NSR vyvolávají zprávy o radioaktivním záření v důsledku havárie v černobylské jaderné elektrárně. Zdůraznili, že obyvatelům NSR nehrozí žádné akutní nebezpečí.

Cernobyl_8

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *