Kvíz I

Otázky
Q1: Z jakého důvodu rentgenka rotuje?
Q2: Prostřednictvím jakého procesu vzniká většina fotonů ve spektru?
Q3: Čím je určena ostrost obrazu?
Q4: Anoda je kladně nebo záporně nabitou částí rentgenky?
Q5: Pravda/lež – čím šikmější je úhel anodového terčíku, tím větší je rozdíl mezi skutečnou a efektivní velikostí ohniska.
Q6: Co ovlivňuje napětí (kVp)?
Q7: Katodové vlákno je kladně nebo záporně nabitou částí rentgenky?
Q8: Kolik elektronů je v atomu wolframu?
Q9: Jaký je úhel anodového terčíku rentgenky používané pro běžné účely?
Q10: Jak se nazývá proces, při kterém jsou z rentgenového spektra odstraněny fotony s dlouhou vlnovou délkou?
Q11: Odkud pocházejí volné elektrony pro tvorbu rentgenového záření?
Q12: Jak se označuje doba, po kterou rentgenka produkuje rentgenové záření?
Q13: Co se stane, zdvojnásobí-li se hodnota proudu (mA)?
Q14: Jakou minimální filtraci musí mít rentgenový systém umožňující produkci rentgenového záření při 70 kV a více (jaká je nejmenší požadovaná filtrace pro 70 kV a více)?
Q15: Čím je ovlivňována pronikavost rentgenového záření?
Q16: Jaký tvar má katodové vlákno?
Q17: Jaký je důsledek „heel efektu“?
Q18: Pravda/lež – rychlost elektronů je závislá na použitém napětí rentgenky.
Q19: Co ovlivňuje úhel anodového terčíku?
Q20: Jak se nazývá malá oblast terčíku, na kterou jsou fokuzovány elektrony z katodového vlákna?
Q21: Co znamená zkratka kVp?
Q22: Co umožňuje vysokorychlostní rotace anody (10 000 otáček/minuta)?
Q23: Označili byste rentgenový svazek za homogenní nebo heterogenní?
Q24: Jaký úhel se u rentgenky označuje ve stupních?
Q25: Pravda/lež – zvýšením napětí vznikají fotony o kratší vlnové délce a větší energii.
Q26: Jakým způsobem vznikají elektrony okolo katodového vlákna?
Q27: V co se přemění více než 99 % energie elektronů?
Q28: Jakou veličinou se kvantifikuje velikost expozice?
Q29: Zvýšením napětí se sníží nebo zvýší kontrast obrazu?
Q30: Jak se nazývá efekt, v důsledku kterého má rentgenové pole různou intenzitu v různých místech?

Odpovědi
A1: Za účelem zvýšení tepelné kapacity anody (rozprostření tepla na větší plochu).
A2: Brždění elektronů (brzdné záření).
A3: Efektivní velikostí ohniska.
A4: Kladně.
A5: Pravda.
A6: Pronikavost záření a kontrast.
A7: Záporně.
A8: 74.
A9: 12°.
A10: Filtrace svazku.
A11: Z katodového vlákna.
A12: Expoziční čas.
A13: Zvýší se dvojnásobně dávka pacientovi, zvýší se počet fotonů ve spektru, zvýší se optická denzita obrazu.
A14: Alespoň 2,5 mm Al nebo ekvivalentní.
A15: Napětím (kVp).
A16: Tvar spirály.
A17: Nerovnoměrná distribuce záření v poli záření.
A18: Pravda.
A19: Skutečnou a efektivní velikost ohniska.
A20: Ohnisko.
A21: Maximální hodnota napětí v elektrickém cyklu (kVp = kV peak).
A22: Disipaci energie (rozptýlení energie).
A23: Heterogenní (rentgenový svazek obsahuje fotony různých energií).
A24: Sklon anodového terčíku.
A25: Pravda.
A26: Termoemisí.
A27: V teplo.
A28: Elektrické množství (mAs, součin proudu rentgenky a expozičního času).
A29: Sníží.
A30: Heel efekt.

Použitá literatura:
http://quizlet.com/973697/ch-5-x-ray-production-flash-cards/

3 komentáře u „Kvíz I

  1. hugo

    Q14: Minimální filtrace svazku zubních rentgenů pro intraorální snímkování je pro napětí do 70 kV 1,5 mm Al, a až nad 70 kV je to 2,5 mm Al. Čerpám z Radiační ochrany při zubních radiodiagnostických vyšetřeních – Otto Kodl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *