Kvíz VI

Otázky
Q1: Které z následujících záření je příkladem částicového záření s vysokým LET (linear energy transfer, lineární přenos energie)?
a) Mikrovlny
b) Elektronový svazek
c) Protonový svazek
d) Gama záření

Q2: Energie každého fotonu vzniklého při anihilaci pozitronu, který je téměř v klidu, s elektronem je rovna:
a) 5 eV
b) 144 keV
c) 511 keV
d) 1 MeV
e) 3 MeV

Q3: Braggův pík bývá spojován s:
a) Elektrony
b) Rtg zářením
c) Mikrovlnami
d) Protony

Q4: Seřaďte následující druhy záření podle významnosti možného poškození kůže (od nejmenšího poškození k největšímu):
a) Elektron, neutrino, proton (100 keV), foton (diagnostické energie)
b) Foton (diagnostické energie), elektron, proton (100 keV), neutrino
c) Neutrino, foton (diagnostické energie), elektron, proton (100 keV)
d) Proton (100 keV), neutrino, foton (diagnostické energie), elektron

Q5: Dominantním typem interakce fotonů o energii 120 keV, používaných při CT vyšetření, v měkké tkáni je:
a) Koherentní rozptyl
b) Comptonův rozptyl
c) Fotoelektrický jev
d) Produkce párů

Q6: Použije-li radiologický asistent napětí 90 kV při AP projekci bederní páteře, která z následujících interakcí bude dominujícím typem interakce v kostech?
a) Koherentní rozptyl
b) Comptonův rozptyl
c) Fotoelektrický jev
d) Produkce párů

Q7: Se zvyšováním kterého z následujících parametrů roste i zastoupení Comptonova rozptylu v průběhu zobrazování pacienta?
a) Expoziční čas
b) Velikost ohniska
c) Napětí
d) Vzdálenost ohnisko – receptor obrazu

Q8: Která z následujících interakcí je je primárně zodpovědná za dávku pacientovi?
a) Koherentní rozptyl
b) Comptonův rozptyl
c) Fotoelektrický jev
d) Produkce párů

Q9: V důsledku kterého faktoru dochází k prudkému nárůstu v absorpci při fotoelektrickém jevu?
a) Vyšší hustoty
b) Nižší hustoty
c) Energie dopadajícího fotonu je o něco málo nižší než vazebná energie elektronu
d) Energie dopadajícího fotonu je o něco málo vyšší než vazebná energie elektronu

Q10: Radiologický asistent proveden rtg vyšetření břicha u těhotné pacientky, přičemž použije následující expoziční hodnoty: 80 kV, 30 mAs. Jakou dávku obdrží embryo umístěné 9 cm pod povrchem?
a) 100 % vstupní povrchové dáky
b) 50-75 % vstupní povrchové dávky
c) 12,5-25 % vstupní povrchové dávky
d) 1-3 % vstupní povrchové dávky

Q11: Které z následujících částic jsou nejpronikavější?
a) Fotony z rtg spektra s maximální energií 140 keV
b) Fotony z radioaktivního rozpadu Tc-99m
c) Beta částice z radioaktivního rozpadu F-18
d) Fotony z radioaktivního rozpadu F-18

Q12: Absorbovaná dávka násobená radiačním váhovým faktorem se označuje jako:
a) Integrální absorbovaná dávka
b) Ekvivalentní dávka
c) Efektivní dávka
d) Povrchová dávka

Q13: Absorbovaná dávka v ováriích při CT skenu o celkové délce 8 cm, kdy 2 cm navazujících axiálních řezů prochází přes ovária, je 8 mGy. Prodlouží-li se délka skenu z 8 cm na 16 cm, které z následujících tvrzení je pravdivé?
a) Absorbovaná dávka v ováriích je 16 mGy
b) Efektivní dávka je 8 mSv
c) Ekvivalentní dávka je 8 mSv
d) Celková absorbovaná energie se nezměnila

Q14: Existuje několik způsobů, jak lze snížit dávku pacientům při intervenčních skiaskopicky-vedených výkonech. Který z následujících kroků však dávku pacientům zvýší?
a) Odstranění protirozptylové mřížky, je-li pacient menší velikosti
b) Vyšší přídavná filtrace
c) Použití virtuální kolimace k nastavení clon
d) Zvětšení FoV
e) Redukce počtu pulzů/s ve skiaskopickém módu

Q15: V rtg místnosti dedikované pro provádění rtg vyšetření plic vestoje by měla být orientace rentgenky následující:
a) Anoda nahoře, katoda dole
b) Anoda dole, katoda nahoře
c) Anoda dole nebo nahoře, není v tom rozdíl
d) Orientace rentgenky záleží na velikosti pacienta
e) Orientace rentgenky závisí na preferencích radiology

Q16: Jakého efektu je dosaženo použitím přídavné filtrace v rtg svazku?
a) Charakteristické záření je odfiltrováno
b) Zlepší se kontrast obrazu
c) Zvýší se maximální energie fotonů ve spektru
d) Sníží se tepelné zatížení ohniska
e) Sníží se dávka pacientovi

Q17: Velikost ohniska je vždy kompromisem mezi … a … .
a) FoV, geometrická neostrost
b) Dávka pacientovi, FoV
c) Tepelná kapacita anody, geometrická neostrost

Q18: Geometrická neostrost roste s:
a) Přiblížením pacienta k receptoru obrazu
b) Zvětšením velikosti ohniska
c) Použitím delšího expozičního času
d) Snížením napětí
e) Zvýšením přídavné filtrace

Q19: Dávka na kůži pacienta je redukována:
a) Zvýšením přídavné filtrace
b) Použitím protirozptylové mřížky s vyšším poměrem
c) Snížením napětí
d) Zmenšením ohniska
e) Žádná z odpovědí

Q20: Heel efekt je významnější, je-li:
a) Receptor obrazu umístěn dále od ohniska
b) Použitím většího ohniska
c) Použitím menšího FoV
d) Odstraněna protirozptylová mřížka
e) Použita rentgenka s menším úhlem anody

Q21: Faktory, které určují biologický efekt dávky, zahrnují všechny mimo jeden z následně uvedených faktorů:
a) Absorbovaná dávka
b) Dávkový příkon
c) Reparační mechanismy
d) Typ a energii záření

Q22: Která z molekul je hlavním cílem radiačně-indukovaných poškození?
a) DNA
b) RNA
c) DNA polymeráza
d) Hemoglobin

Q23: Které z následujících poškození patří mezi stochastické účinky záření?
a) Ztáta vlasů
b) Erytém
c) Katarakta
d) Rakovina

Q24: Která z následujících hodnot dávky dodané celotělově je letální?
a) 10 Gy
b) 1 Gy
c) 0,1 Gy
d) 0,01 Gy

Q25: CT vyšetření z důvodu plicní embólie u 28-leté ženy v 30. týdnu těhotenství zvyšuje riziko plodu z hlediska:
a) Fetálních malformací
b) Prenatálního úmrtí
c) Rakoviny v dětském věku
d) Katarakty

Q26: Který orgán je nejcitlivější na ozáření u 24-leté ženy?
a) Prsní tkáň
b) Plíce
c) Ovária
d) Kůže

Q27: Který z modelů se nejčastěji využívá pro stanovení rizika plynoucího z ozáření?
a) Lineárně-kvadratický
b) Lineární prahový
c) Lineární bezprahový
d) Model zahrnující hormezi

Q28: Doporučení ICRP vydalo v roce 2011 dokument, ve kterém byla prahová dávka na oční čočku z důvodu vzniku katarakty změněna z 2 Gy na:
a) 3 Gy
b) 4 Gy
c) 8 Gy
d) 0,5 Gy
e) 0,5 mGy

Q29: Jaký typ dozimetru se nejčastěji používá jako osobní dozimetr?
a) Ionizační komora
b) Scintilační detektor
c) Geiger-Müllerův detektor
d) Termoluminiscenční dozimetr
e) Filmový dozimetr

Q30: Jaký typ dozimetru se nejčastěji používá pro stanovení dávkového příkonu rtg svazku?
a) Ionizační komora
b) Scintilační detektor
c) Geiger-Müllerův detektor
d) Dozimetr s opticky stimulovanou luminiscencí

Odpovědi
A1: c) Protonový svazek
A2: c) 511 keV
A3: d) Protony
A4: c) Neutrino, foton (diagnostické energie), elektron, proton (100 keV)
A5: b) Comptonův rozptyl
A6: c) Fotoelektrický jev (max. energie 90 keV odpovídá střední energii mezi 1/2-1/3 maximální energie, tj. 30-45 keV, kdy je dominantním efektem v kostech fotoelektrický jev)
A7: c) Napětí
A8: c) Fotoelektrický jev
A9: d) Energie dopadajícího fotonu je o něco málo vyšší než vazebná energie elektronu
A10: c) 12,5-25 % vstupní povrchové dávky
A11: d) Fotony z radioaktivního rozpadu F-18
A12: b) Ekvivalentní dávka
A13: c) Ekvivalentní dávka je 8 mSv
A14: d) Zvětšení FoV (při ozáření většího pole vzroste i celková dávka)
A15: a) Rentgenka orientována tak, aby anoda byla nahoře, katoda dole
A16: e) Sníží se dávka pacientovi
A17: c) Tepelná kapacita anody, geometrická neostrost
A18: b) Zvětšením velikosti ohniska
A19: a) Zvýšením přídavné filtrace
A20: e) Použita rentgenka s menším úhlem anody
A21: c) Reparační mechanismy
A22: a) DNA
A23: d) Rakovina
A24: a) 10 Gy
A25: c) Rakoviny v dětském věku
A26: a) Prsní tkáň
A27: c) Lineární bezprahový
A28: d) 0,5 Gy
A29: d) Termoluminiscenční dozimetr, ale i e) Filmový dozimetr, záleží na státě
A30: a) Ionizační komora

Použitá literatura
Diagnostic Radiology Residents Physics Curriculum. AAPM subcommittee of the Medical physics education of physicians committee. Updated with Q&A. November 2013

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *