Kvíz VIII

Poznámka: Všechny otázky se týkají výpočetní tomografie (CT).

Otázky
Q1: Velikost voxelu se získá jako součin kterých dvou hodnot?
a) Velikosti matice a velikosti pixelu
b) Velikosti pixelu a tloušťky řezu
c) Velikosti matice a tloušťky řezu
d) Ani jedna z možností

Q2: U které z následujících tloušťěk řezu se projeví nejvíce partial volume artefakt?
a) 1 mm
b) 3 mm
c) 5 mm
d) 10 mm

Q3: Který z následujících parametrů nemá měřitelný efekt na prostorové rozlišení?
a) Velikost ohniska
b) Napětí
c) Vzorkovací frekvence
d) Velikost matice

Q4: Obraz CT angiografie je rekonstruován speciálním způsobem tak, že je započítána pouze nejvyšší denzita v průběhu každého svazku. Jak se tento typ rekonstrukce nazývá?
a) 3D rekonstrukce
b) Objemově renderovaná rekonstrukce (volume-rendered)
c) MIP rekonstrukce (maximum intensity projection)
d) Povrchově renderovaná rekonstrukce (surface-rendered image)

Q5: Co se vyjadřuje v Hounsfieldových jednotkách?
a) Absolutní součinitel zeslabení
b) Relativní součinitel zeslabení
c) Celková dávka pacientovi
d) Dávka pacientovi na jeden řez

Q6: Filtr rtg svazku umístěný v blízkosti rentgenky se nazývá:
a) Kernel
b) Vodní filtr
c) Bow-tie filtr
d) Wedge filtr

Q7: Hlavní nevýhodou zpětné projekce (nefiltrované) je přítomnost:
a) Partial volume artefaktu
b) Kruhové artefaktu (ring artifact)
c) Gibbsova artefaktu
d) Hvězdicového artefaktu (star artifact)

Q8: Rozlišení při nízkém kontrastu nezávisí na:
a) Velikosti ohniska
b) Tloušťce řezu
c) Rekonstrukčním algoritmu
d) Poměru signál/šum

Q9: Jakou funkci má bow-tie filtr?
a) Odfiltrovává nízkoenergetické fotony
b) Homogenizuje fluenci fotonů dopadajících na detektor
c) Žádnou, běžně se nevyužívá
d) Odfiltrovává charakteristické píky rtg spektra

Q10: Hlavním účelem slip ring technologie je:
a) Zvýšit počet detektorů, které se vejdou do gantry
b) Snížit hluk CT skeneru při skenování
c) Umožnit kontinuální rotaci detektorů a rentgenky okolo pacienta
d) Redukovat potenciální pohybové artefakty způsobené spirálním náběrem dat

Q11: CT číslo vody je:
a) Liší se v závislosti na skenované měkké tkáni
b) Vždy blízko 0
c) Není relevantní při CT skenování
d) Může být různé

Q12: Doplňte: – – – – – detekuje záření prošlé pacientem v axiálním (příčném) směru, konvertuje fotony na elektrický signál a posílá elektrický signál ke zpracování.
a) Kolimátor
b) Detektor
c) Filtr
d) Slip ring

Q13: Který typ kolimátoru obsahuje CT skener?
a) Pre-pacientský kolimátor (umístěný před vstupem rtg svazku do pacienta)
b) Post-pacientský kolimátor (umístěny za výstupem z pacienta)
c) Pre- a post-pacientský kolimátor
d) Automatický kolimátor

Q14: Tenší (menší) kolimace vede k:
a) Horšímu prostorovému rozlišení
b) Lepšímu prostorovému rozlišení
c) Obě možnosti
d) Ani jedna z možností

Q15: Skenovaná oblast zájmu je zvolena:
a) Před tím, než CT sken začne
b) Po tom, co je CT sken ukončen
c) V průběhu CT skenu
d) Ani jedna z možností, oblast zájmu se nevolí

Q16: Doplňte: Rekonstruovaná oblast zájmu může být stejná nebo – – – – – než skenovaná oblast zájmu.
a) Menší než
b) Větší než
c) Stejná jako
d) Ani jedna z možností

Q17: Prostorové rozlišení udává, jak malé objekty mohou být zobrazeny.
a) Pravda
b) Lež

Q18: Data před zpracováním (pre-processed) jsou označována jako:
a) Hrubá data (raw data)
b) Obrazová data (image data)
c) Zobrazená data (display data)
d) Skenovaná data (scan data)

Q19: Rekonstrukce obrazu provedená mnohem později po získání dat se nazývá:
a) Multiplanární rekonstrukce
b) Minimum intensity projection rekonstrukce
c) Retrospektivní rekonstrukce
d) Prospektivní rekonstrukce

Q20: Rovina, která rozděluje pacienta na horní a dolní polovinu, se nazývá:
a) Koronální rovina
b) Axiální rovina
c) Sagitální rovina
d) Ani jedna z možností

Q21: Kontrastní látka může být podána:
a) Orálně, rektálně
b) Orálně, intravenózně, rektálně
c) Intravenózně
d) Orálně

Q22: Pacientovi alergickému na kontrastní látku může být aplikována kontrastní látka po správné premedikaci:
a) Pravda
b) Lež

Q23: Která z částí CT skeneru obsahuje zařízení umožňující náběr dat?
a) Generátor
b) Počítač
c) Gantry
d) Stůl

Q24: Detektory, které umožňují detekovat záření, které projde pacientem, jsou umístěny:
a) Uvnitř rentgenky
b) Pod rentgenkou
c) Naproti rentgenky
d) Vedle rentgenky

Q25: Při větší hodnotě pitch faktoru se stůl s pacientem pohybuje:
a) Rychleji
b) Pomaleji
c) Stejnou rychlostí

Q26: Vyšší hodnota pitch faktoru znamená (při konstantní hodnotě dalších parametrů):
a) Dvojnásobnou dávku pacientovi
b) Vyšší hodnotu dávky
c) Dávka zůstává stejná
d) Nižší hodnotu dávky

Q27: Šířka okna (window width) udává maximální – – – – -, který(á) může být zobrazen(a).
a) Počet pixelů
b) Počet řezů
c) Počet stupňů šedi
d) Velikost matice

Q28: Pixel je – – – – – element, kterému je připsán stupeň šedi v závislosti na jeho CT čísle.
a) 2D
b) 3D
c) Malý
d) Ani jedna z možností

Q29: – – – – – se projevuje jako zrnitá struktura v obraze a je nehomogenní.
a) Rozlišení
b) Kontrast
c) Šum
d) Matice

Q30: S vyšší rychlostí aplikace kontrastní látky se stupeň projasnění – – – – -, ale doba trvání projasnění se zkracuje:
a) Zlepšuje
b) Snižuje
c) Nemění se

Odpovědi
A1: b) Velikosti pixelu a tloušťky řezu
A2: d) 10 mm
A3: b) Napětí
A4: c) MIP rekonstrukce (maximum intensity projection)
A5: b) Relativní součinitel zeslabení
A6: c) Bow-tie filtr
A7: d) Hvězdicového artefaktu (star artifact)
A8: a) Velikosti ohniska
A9: b) Homogenizuje fluenci fotonů dopadajících na detektor
A10: c) Umožnit kontinuální rotaci detektorů a rentgenky okolo pacienta
A11: b) Vždy blízko 0
A12: b) Detektor
A13: c) Pre- a post-pacientský kolimátor
A14: b) Lepšímu prostorovému rozlišení
A15: a) Před tím, než CT sken začne
A16: a) Menší než
A17: a) Pravda
A18: a) Hrubá data (raw data)
A19: c) Retrospektivní rekonstrukce
A20: b) Axiální rovina
A21: b) Orálně, intravenózně, rektálně
A22: a) Pravda
A23: c) Gantry
A24: c) Naproti rentgenky
A25: a) Rychleji
A26: d) Nižší hodnotu dávky
A27: c) Počet stupňů šedi
A28: a) 2D
A29: c) Šum
A30: a) Zlepšuje

Použitá literatura
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=test-1-ct-scan-anatomy
http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshow.php?title=test-1-ct-scan-anatomy&q=1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *