Produkce rentgenového záření – heel efekt

Heel efekt neboli efekt zeslabení anody je jev, který se projevuje nehomogenním rozložením intenzity rentgenového (rtg) záření v rovině receptoru obrazu. Intenzita záření je největší u katodové strany, naopak nejmenší je u anodové strany, což je způsobeno tím, že fotony emitované směrem k anodě rentgenky procházejí silnější vrstvou materiálu anody, mají proto větší pravděpodobnost absorpce nebo rozptylu. Intenzita záření směrem od katody k anodě se může lišit až o 50 %. Ukázka je na obr. 1.

Heel_effectObr. 1: Heel efekt (efekt zeslabení anody) [1]

Pro danou velikost pole je efekt zeslabení anody méně výrazný při použití větší vzdálenosti ohnisko – receptor obrazu, protože výsledný je obraz je tvořen rtg svazkem o menším úhlu (rtg svazek je vykolimovaný clonami) [2], viz obr. 2.

Heel_effect_2Obr. 2: Heel efekt [3]

Heel efekt se projevuje tím více, čím menší je úhel sklonu rentgenky. Proto heel efekt ovlivňuje i maximální použitelnou velikost pole pro daný sklon terčíku. Např. pro pole 36 cm x 36 cm ve vzdálenosti 100 cm od ohniska není možné použít rentgenku se sklonem menším než 12°, rentgenka se sklonem terčíku 7° nesmí být ve vzdálenosti 100 cm ohniska použita pro větší pole než 25 cm x 25 cm [2].

Heel efekt nachází uplatnění v mamografii, kdy se hutnější strana pacientky (myšleno hrudní stěna) umisťuje ke katodové straně rentgenky. Mamografické rtg systémy jsou již sestrojeny tak, že pacientka má hrudní stěnu u katodové strany [3].

Heel efekt lze odstranit instalací filtru před výstupem rtg svazku z rentgenky. Větší tloušťka filtru je umístěna ke katodové straně rentgenky, na anodové straně rentgenky je tloušťka filtru menší [2]. Rozdíl mezi intenzitou záření na katodové a anodové straně je poté menší, intenzita pole na receptoru obrazu je homogenější.

Použitá literatura:
[1] http://o.quizlet.com/MRpA3A1wsZUKNsS1Hj6Eig.jpg
[2] Hende WR, Ritenour ER. Medical imaging physics. Fourth edition. Wiley-Liss, 2002, New York
[3] Bushberg JT, Seibert JA, Leidholdt EM, Boone JM. The essential physics of medical imaging. Second edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2002, Philadelphia

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *