Slovník

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 12 jmen in this directory beginning with the letter D.
Dávkový příkon
Podíl nárůstu dávky za krátkou dobu a této doby. Jednotkou je Gy/s.

Desuflace balonku
Vyfouknutí balonku, který se využívá pro dilataci stenotických (zúžených) míst v cévách při perkutánní transluminální (koronární) angioplastice.

Detective quantum efficiency
Udává, jak efektivně může daný zobrazovací systém produkovat obraz s určitou hodnotou SNR vzhledem k ideálnímu detektoru. Zkratka DQE, jejíž název je možné přeložit jako detekční kvantová účinnost. Úzce souvisí s NEQ. DQE je rovno poměru počtu rtg kvant fotonů, kolika je obraz hoden, a počtu NEQ kvant rtg fotonů, které přispěly k tvrobě obrazu. Neboli zapsáno DQE = (SNRout)^2/(SNRin)^2, kde SNRout je poměr signál/šum na výstupu detektoru a SNRin na vstupu detektoru. Tento vztah vyjadřuje schopnost detektoru přenést obraz s určitým šumem ze vstupu na výstup.

Detektor
Zařízení, které se využívá k detekci záření, které prošlo tělem pacienta. Energie záření je v detektoru převedena na elektrický signál, který tvoří výsledný obraz. Patří sem např. systémy přímé digitalizace (DR s přímou a nepřímou konverzí), nepřímé digitalizace (CR), CCD detektory, scintilační detektory.

Deterministické účinky
Účinky, jejichž podstatou je poškození buněk vedoucí k jejich smrti nebo již samotná smrt buněk. Tyto účinky jsou prahové, tj. vyskytují až při překročení určité prahové hodnoty dávky. Je-li dávka menší než prahová hodnota, dochází i tak k poškození buněk zářením, ale ozářený orgán (tkáň) je schopen funkci buněk kompenzovat, takže se poškození navenek neprojeví. Je-li dávka vyšší než prahová hodnota, tak již orgán nedokáže funkci orgánu kompenzovat a poškození se projeví. Závažnost poškození narůstá s rostoucí dávkou. Patří sem poškození kůže, katarakta, akutní nemoc z ozáření.

Diagnostická referenční úroveň
Úroveň dávky, jejíž překročení se při vyšetření dospělého pacienta o hmotnosti 70 kg (pro některé rtg výkony se liší) při použití standardních postupů a správné praxe neočekává. DRÚ jsou směrné hodnoty pro lékařské ozáření, které přispívají k usměrnění lékařských expozic. Nemají charakter závazných ukazatelů a jsou metodou prvního přiblížení k posouzení optimalizace. Jejich časté překračování je podnětem k prošetření příčin nepřiměřeně vysoké zátěže pacientů a k nápravným opatřením týkajícím se zpravidla techniky vyšetření. Anglicky se označuje diagnostic reference level. Existují národní a místní DRÚ.

Diastola
Fáze srdečního cyklu, při které srdeční sval relaxuje a plní se krví. Jedná se o klidovou fázi srdečního cyklu, které náleží ta nižší ze dvou hodnot, které jsou při měření tlaku krve uváděny.

DICOM
Akronym pro standardní formát dat z různých vyšetřovacích modalit, pochází z původního anglického "digital image communications in medecine".

Digitální subtrakční angiografie
Typ zobrazovacího módu na angiografických systémech a pojízdných C-ramenech, který se využívá při zobrazení oblastí s velkým anatomickým šumem (překryv okolními tkáněmi), typicky při zobrazení abdominální oblasti nebo mozkových tepen. Podstatou je odečtení dvou anatomických obrazů od sebe, jedním je nativní obraz anatomické oblasti, tzv. maska, druhým je obraz s kontrastní látkou stejné anatomické oblasti. Ideálně je výsledkem zobrazení prostorové distribuce kontrastní látky v anatomické oblasti. Označuje se zkratkou DSA.

Dozimetrie
Nauka o měření a výzkumu ionizujícího záření. Jedná se o součást jaderné fyziky, která úzce souvisí s radiační fyzikou, radiační chemií, jadernou energetikou, radioaktivitou životního prostředí a aplikacemi ionizujícího záření a radionuklidů ve výzkumu, medicíně, biologii... Z hlediska radiodiagnostiky se jedná o měření dávek pacientům nebo pracovníků se zářením, případně měření dávek při různých měřeních v rámci zajištění kvality.

Dual-energy CT
Simultánní akvizice dat jednozdrojovým CT skenerem za účelem obdržet dvě sady součinitelů zeslabení, které jsou poté použity pro stanovení materiálového složení jednotlivých skenovaných tkání. Akvizice s použitím dvou spekter (energií) je dosaženo u různých výrobců různými technologiemi, např. rychlým přepínáním napětí v rámci jedné rotace (kWp switching) nebo střídáním napětí mezi sousedními řezy. Jinou technologií pak je použití dvouzdrojového CT.

Dual-source CT
CT skenery se dvěmi retgenkami, které umožňují simultánní akvizici dat se dvěma různými napětími. Rentgenky jsou vůči sobě posunuty o cca 90 stupňů. Standardně se využívá jednoho nižšího (70 kV, 80 kV) a druhého vyššího napětí (140 kV, 150 kV) v kombinaci s cínovou filtrací, která umožňuje lepší spektrální separaci, a tedy přesnější stanovení koeficientů zeslabení pro zjištění materiálového složení.