Slovník

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 13 jmen in this directory beginning with the letter I.
IAEA
International Atomic Energy Agency. Organizace založená v roce 1957 jako součást OSN. Vykonává dohled nad mírovým využíváním jaderné energie a poskytuje pomoc zemím při zdokonalování systému jaderné bezpečnosti.

ICRU
International Commission on Radiological Protection. Nezávislá komise založená v roce 1928, která se zabývá radiační ochranou a poskytováním doporučení k jejímu zajištění.

Insuflace balonku
Nafouknutí balonku, který se využívá pro dilataci stenotických (zúžených) míst v cévách při perkutánní transluminální (koronární) angioplastice.

Intervenční referenční bod
Fiktivní bod, který je definován normou ČSN 60601-2-43. Pro angiografický systém se nachází ve vzdálenosti 15 cm od izocentra rotace C-ramene směrem k rentgence. Představuje bod, ve kterém rtg svazek vstupuje do pacienta. Kumulativní kerma uváděná v Radiation Dose Structured Reportu je stanovena v tomto bodě.

Ionizující záření
Záření, které má dostatečnou energii k tomu, aby dokázalo ionizovat molekuly vody. Patří sem elektromagnetické fotonové záření - rtg, gama, a dále pak částicové záření - elektrony, pozitrony, protony, neutrony, alfa částice, těžké štěpné produkty...

IRPA
International Radiation Protection Association. Asociace založená v roce 1965, která se zabývá zdokonalováním kultury radiační ochrany a jejím uplatněním celosvětově.

Izobar
Látka tvořená atomy se stejným nukleonovým číslem, ale různým protonovým číslem.

Izocentrum
Bod, kolem kterého rotuje rentgenka v gantry CT skeneru nebo C-rameno u angiografických systémů.

Izodenzní
Signál tkáně, vyplývající z jejího zeslabení, který je srovnatelný se signálem vedlejší tkáně, tj. tkáně se jeví jako tkáně stejného nebo podobného zeslabení. Nejčastěji se využívá ve spojitosti s CT obrazem.

Izomer
Látka tvořená atomy s jádry v excitovaném stavu.

Izoton
Látka tvořená atomy se stejným neutronovým číslem, ale různým protonovým číslem.

Izotop
Látka tvořená atomy se stejným protonovým číslem, ale různým neutronovým číslem.

Izotropní rozlišení
Rozlišení stejné ve všech třech osách (X, Y, Z). Využívá se u CT pro popis voxelů, např. voxel o velikosti 1mm x 1mm x 1mm.