Slovník

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 6 jmen in this directory beginning with the letter M.
Mamografie
Základní radiologická screeningová metoda pro vyšetření prsu. Provádí se pomocí speciálního rtg přístroje – mamografu, který použitím rtg záření nízkých energií (20-40 keV) dokáže zobrazit tkáně v prsu. Záření nízkých energií se používá z toho důvodu, že umožňuje rozlišení tkání mezi sebou (glandulární tkáň, tuková tkáň, kalcifikace, případně nádorová tkáň) díky větším rozdílům v zeslabení záření jednotlivými tkáněmi ve srovnání se zářením vyšších energií.

Místní radiologické standardy
Standardy, které jsou vypracovány pro dané pracoviště, jsou vyhlášeny za platné a používány na daném pracovišti.

Modulační přenosová funkce
Závislost modulačního přenosového faktoru na prostorové frekvenci.

Modulační přenosový faktor
Podíl kontrastu obrazu a objektu pro určitou frekvenci. Závislost modulačního přenosového faktoru na prostorové frekvenci se označuje modulační přenosová funkce.

Monoenergetické spektrum
Spektrum záření, které se skládá pouze z fotonů jedné energie. Takové spektrum je diskrétní. Někdy se označuje i jako monochromatické. Monoenergetické spektrum poskytují některé radioaktivní prvky při svém rozpadu.

Multiplanární rekonstrukce
Rekonstrukce obrazu jiné než základní roviny pro zvýraznění informací obsažených v obraze. Nově vzniklá rekonstruovaná rovina je většinou paralelní s jinou základní rovinou, ale není to nutností. Anglicky se označuje "multiplanar reconstruction", zkratka MPR.