Slovník

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 17 jmen in this directory beginning with the letter P.
Pitch faktor
Poměr velikosti posunu stolu na jednu rotaci gantry a celkové kolimace svazku. Je to bezrozměrné číslo. Je-li pitch faktor=1, navazují jednotlivá nabíraná data těsně na sebe. Je-li větší než 1, pak jsou mezi nabíranými daty mezery. Je-li menší než 1, pak jsou některá data přeskenovávaná pro získání vyššího signálu. Při konstantních parametrech skenování (bez použití automatické modulace proudu, ATCM) platí, že čím větší pitch faktor, tím menší dávka pacientovi. V současnosti však při použití ATCM tento vztah již neplatí.

Pixel
Obrazový element (2D), který odpovídá jednomu bodu matice obrazu. Zkratka pochází z anglického "picture element".

PMMA
Polymetylmetakrylát, někdy označovaný jako plexisklo, je materiál, který se z hlediska absorpce a rozptylu podobá lidskému tělu, proto se často využívá pro simulaci zeslabení, které je podobné jako u pacienta.

Počet obrazů na rotaci
Při náběru dat na CT rentgenka kontinuálně produkuje záření. Data jsou nabírána v průběhu několika obrazů v rámci každé rotace. Typicky se jedná o 1000 až 3000 obrazů na jednu rotaci. Tyto obrazy jsou základem rekonstrukce výsledného obrazu. Anglické označení "views per rotation", zkratka VPR.

Podélná modulace proudu
ATCM, která moduluje proud na základě zeslabení v podélné ose pacienta. Např. při CT skenu hrudníku je proud v oblasti ramen vyšší, v oblasti plic nižší.

Pohybová neostrost
Neostrost, která je způsobena pohybem zobrazovaných tkání v průběhu expozice. Expoziční čas by měl být přizpůsoben vyšetřované oblasti. Např. v kardiologii při vyšetření koronárních tepen je žádoucí, aby expoziční čas byl max. cca 10-20 ms, zatímco při vyšetření abdominální oblast lze tolerovat i expoziční čas delší než 50 ms.

Polotloušťka
Tloušťka vrstvy zeslabujícího materiálu, která zeslabí intenzitu svazku fotonů na polovinu. Souvisí s lineárním součinitelem zeslabení. Značí se zkratkou HVL z anglického half value layer. Jednotkou je mm. Pro každý materiál je hodnota polotloušťky různá. Nejčastěji používaným materiálem pro popis polotloušťky je hliník a měď, pak se polotloušťka uvádí jako např. 3,5 mm Al.

Polyenergetické spektrum
Spektrum záření, které se skládá z fotonů několika energie. Takové spektrum je spojité. Někdy se označuje i jako polychromatické. Rtg spektrum používané v rtg diagnostice je polyenergetické.

Povrchový rendering
3D rekonstrukce určitého orgánu nebo tkáně, kdy jsou částečným zobrazením eliminovány okolní tkáně a orgány. Anglicky se označuje "surface rendering".

Přídavná filtrace
Materiál, který následuje za základní filtrací a zeslabuje fotony všech energií, ale zejména fotony nižších energií, které by se pouze pohltily v pacientovi (zvýšily dávku), ale nepřispěly by k tvorbě obrazu. Je tvořena hlavně hliníkem a mědí, ale využívá se i tantal a zlato. V případě mamografie se využívá filtrace tak, aby byly zeslabeny energie před a za charakteristickými píky (využití K-hrany), ale aby fotony v oblasti charakteristických píků byly zachovány.

Princip optimalizace
Cílem principu optimalizace je zajistit, aby velikost individuálních dávek, pravděpodobnost ozáření a počet jednotlivců vystavených ozáření byly na co nejnižší úrovni s přihlédnutím k současným odborným znalostem a hospodářským a sociálním faktorům. Tento princip se označuje jako ALARA. Při implementaci principu optimalizace při lékařském ozáření je nutné získat dostatečnou diagnostickou informaci za co nejnižších dávek, spřihlédnutím k hospodářským a společenským faktorům. Ideálně je výsledkem rtg obraz dostatečné kvality získaný při co nejnižší dávce.

Princip zdůvodnění
Z každé metody v lékařství využívající ozáření pacienta ionizujícím zářením by měl plynout dostatečný benefit pro ozářeného pacienta nebo pro společnost, aby došlo k vyvážení újmy způsobené ozářením. Jeden ze základních pilířů radiační ochrany, společně s principem optimalizace.

Prospektivní EKG-triggering
Náběr dat řízený EKG pacienta takovým způsobem, že v určitém čase od R vlny srdečního cyklu dojde k náběru určitého množství dat. Kompletní data jsou nabrána v průběhu několika srdečních cyklů po sobě. Protože dochází ke spuštění dat v určité době od R vlny, je nutné, aby měl pacient pravidelné EKG. Ze získaných dat je možné zrekonstruovat pouze určitou srdeční fázi, typicky se jedná o diastolu. Někdy se označuje jako prospektivní EKG-gating.

Prostorové rozlišení
Schopnost zobrazovacího systému odlišit dva rozdílné objekty s vysokým kontrastem tak, aby nesplynuly v jeden objekt. Objekty mají vysoký kontrast ve srovnání s pozadím, proto se prostorové rozlišení označuje také jako rozlišení při vysokém kontrastu. Udává se v počtu párů čar na jednotku délky, lp/mm, lp/cm.

Protonové číslo
Číslo, které vyjadřuje počet protonů v jádře. U elektricky neutrálního atomu je i stejný počet elektronů v elektronovém obalu. Značí se Z a nazývá se také atomové číslo.

Proud
Proud rentgenky, který vyjadřuje množství elektronů, které jsou urychlovány elektrickým potenciálem z katody směrem k anodě. S rostoucí hodnotou proudu lineárně narůstá množství vznikajících fotonů, jedná se o kvantitativní změnu rtg spektra. Jednotkou proudu je A (Ampér), nejčastěji se využívá mA.

Prvek
Látka tvořená atomy se stejným protonovým číslem.