Slovník

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 14 jmen in this directory beginning with the letter R.
Radiologické standardy
Popis provádění výkonů, kterými se řídí pracovnící při provádění konkrétních výkonů. Existují národní a místní radiologické standardy.

Radiologický standard
Písemný postup pro každý standardní typ lékařského ozáření, kterým se pracoviště řídí při provádění daného výkonu. Radiologický standard existuje na dvou úrovních - národní a místní. Národní radiologické standardy jsou souborem doporučení a návodem pro tvorbu místních radiologických standardů.

Rekonstrukce maximálních intenzit
Rekonstrukce obrazu, resp. konkrétní roviny, při které se zobrazí pixely s vyšší nebo maximální hodnotou intenzity, ideálně se zobrazí oblasti naplněné kontrastní látkou. Anglicky se označuje "maximum intensity projection", zkratka MIP.

Rekonstrukce minimálních intenzit
Rekonstrukce obrazu, resp. konkrétní roviny, při které se zobrazí pixely s nejnižšími hodnotami intenzity. Využívá se např. při popisu žlučových cest. Anglicky se označuje "minimum intensity projection", zkratka MinIP.

Relativní biologická účinnost
Dávka určitého záření, která je potřebná k vyvolání stejného účinku, jaký má referenční záření, kterým je často fotonové záření. Je definována jako podíl dávky referenčního záření a dávky určitého záření pro vyvolání stejných biologických změn.

Rendering
Algoritmus pro rekonstrukci 3D modelu z 2D dat, jehož výsledkem je pohled na určitou anatomickou oblast v perspektivě.

Rentgenová lampa
Rentgenka slouží k produkci rtg záření. Je to trubice s vakuem uvnitř, jejíž součástí je žhavená katoda, která slouží jako zdroj elektronů. Tyto elektrony jsou urychlovány z katody, dopadají na terčík neboli anodu, čímž vzniká rentgenové záření.

Rentgenové spektrum
Spektrum rtg fotonů, zobrazované jako počet rtg fotonů určité energie v závislosti na energii. Typické rtg spektrum se skládá z brzdného záření se spojitým spektrem a s píků charakteristického záření s diskrétním spektrem.

Retrospektivní EKG-gating
Náběr dat řízený EKG pacienta, kdy k náběru dat dochází v průběhu celého srdečního cyklu po dobu několika srdeční cyklů po sobě. Ze získaných dat je možné zrekonstruovat kteroukoli srdeční fázi (systolu nebo diastolu).

Richardson-Dushmanův vztah
Vztah, kterým se řídí termionická emise elektronů z povrchu zahřátého katodového vlákna, přičemž platí, že čím vyšší je teplota, tím vyšší je emise (hustota proudu) elektronů. Vztah vypadá následovně: J = A*T^2*e^(-W/(k*T)), kde J je hustota proudu elektronů (A/cm^2), A je materiálová konstanta (A/(cm^2*K^2)), T je teplota (K), k je Boltzmannova konstanta (eV/K), W je výstupní práce kovu (eV).

Rovina XY
U CT rovina odpovídající axiálnímu řezu, tedy kolmá k podélné ose Z pacienta.

Rozlišení při nízkém kontrastu
Schopnost zobrazovacího systému odlišit dva objekty s malým rozdílem v lineárním součniteli zeslabení, resp. objekt na pozadí, které se od sebe velmi málo liší z hlediska zeslabení. Je významně ovlivněno šumem. Označuje se také rozlišení kontrastu.

Rozlišení při vysokém kontrastu
Schopnost zobrazovacího systému odlišit dva rozdílné objekty s vysokým kontrastem tak, aby nesplynuly v jeden objekt. Objekty mají vysoký kontrast ve srovnání s pozadím, proto se prostorové rozlišení označuje také jako prostorové rozlišení. Udává se v počtu párů čar na jednotku délky, lp/mm, lp/cm.

Rychlost chlazení anody
Množství tepla, které je anoda schopná předat do okolí za jednotku času. Nejčastěji se vyjadřuje v MHU/min nebo kW. Označuje se také jako disipace energie z anody.