Slovník

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 24 jmen in this directory beginning with the letter S.
Sběr náboje
Při ozáření plynem plněné ionizační komory dochází k ionizaci plynu uvnitř komory. Zavedením elektrického potenciálu mezi elektrodami (katodou a anodou) dochází k pohybu nabitých částic (elektrony a ionty) směrem k elektrodám. Se zvyšující se hodnotou elektrického potenciálu mezi elektrodami je vychytáno více nabitých částic, tedy větší náboj, dokud nedojde k saturaci, tj. dále se zvyšující elektrický potenciál mezi katodou a anodou nevede ke zvýšení vychytaného náboje. Elektrony driftují směrem k anodě, kladné ionty směrem ke katodě. Avšak u kladných iontů dochází často k rekombinacím. Efektivita sběru náboje je pak dána poměrem iontů sebraných elektrodami a počtem původně vzniklých iontů v aktivním objemu ionizační komory.

Scanogram
Lokalizační sken, který se provádí na začátku CT vyšetření. Na tomto skenu se poté plánuje oblast zájmu, která je skenována. Označení scanogram používá výrobce Toshiba.

Scintilace
Vznik fotonů viditelného světla ve scintilačním materiálu v důsledku absorpce energie rtg fotonu. Scintilační materiál se využívá v CT detektorech a také v zesilovačích obrazu.

Scout
Lokalizační sken, který se provádí na začátku CT vyšetření. Na tomto skenu se poté plánuje oblast zájmu, která je skenována. Označení scout používá výrobce GE.

Sekvenční náběr
Náběr dat u CT, kdy rotuje rentgenka v gantry okolo pacienta a stůl s pacientem se nepohybuje. Po jedné rotaci se rentgenka zastaví, posun se stůl s pacientem a opět proběhne rotace rentgenky okolo pacienta. Výsledná data jsou nabrána ve tvaru špalku, ze kterých jsou poté zrekonstruovány jednoltivé řezy. Využívá se hlavně ve spojitosti s mnohořadými CT, kdy je možné v rámci jedné rotace pokrýt i oblast okolo 12-14 cm. Tato technika náběru dat se označuje také jako "step and shoot". Využívá se např. pro CT sken srdce.

Sinogram
Profily zeslabení v jednotlivých projekcích, které slouží jako vstupní data pro rekonstrukci výsledného obrazu. Sinogram se označuje i jako hrubá data, anglicky "raw data".

Šířka okna
Šířka okna označuje rozsah hodnot, které jsou aktuálně zobrazeny ve stupních šedi. Je-li šířka okna 400 a střed okna (window level) 500, budou zobrazeny všechny hodnoty od 300 do 700. Hodnoty nižší než 300 se zobrazí černě, hodnoty vyšší než 700 bíle. Využívá se u digitálních modalit, u CT odpovídá CT číslům v Hounsfieldových jednotkách. Anglicky se označuje jako "window width", zkratka WW.

Skiagrafie
Diagnostická metoda pro zobrazení lidských tkání, která využívá průchodu rentgenového záření zobrazovaným objektem. Je založena na principu rozdílného zeslabení rtg záření v různých tkáních. Výsledný obraz je zachycován na receptor obrazu (film, CR, DR). Z obrazu poté je možné odhadnout vnitřní stavbu či poranění vyšetřovaného orgánu nebo tkání. Nejčastěji se tato metoda používá k vyšetření kostí, zubů a kloubů, ale lze jí dobře zobrazit i některé měkké tkáně, např. srdce a plíce. Jedná se o velmi dobře dostupnou metodu, která je často indikována jako jedna z prvních diagnostických metod.

Skiaskopický mód
Typ zobrazovacího módu na angiografických systémech a pojízdných C-ramenech, který se využívá pro obrazovou kontrolu při zavádění instrumentária do pacienta. Tento mód je dávkově méně zatěžující než akviziční mód, ale také kvalita obrazu je horší.

Skutečná velikost ohniska
Velikost plošinky na anodovém disku, ze které jsou produkovány rtg fotony. Udává se šířkou a délkou ohniska. Skutečná a efektivní šířka ohniska jsou stejné, skutečná a efektivní délky ohniska se liší. Vztah mezi nimi je efektivní délka = skutečná délka*sin(alfa), kde alfa je sklon anodového terčíku. Efektivní délka ohniska je vždy menší než skutečná délka ohniska.

Sledované pásmo
Podle atomového zákona se vymezuje tam, kde by efektivní dávka mohla být vyšší než 1 mSv ročně nebo by ekvivalentní dávka mohla být vyšší než jedna desetina limitu ozáření pro radiačního pracovníka pro oční čočku, kůži a končetiny. Sledované pásmo je stavebně oddělená a označená část pracoviště s rtg zdroji, ve které vykonávají činnosti radiační pracovníci kategorie A a B. Jedná se nejčastěji o skiagrafické vyšetřovny, operační sály s C-rameny využívanými pro skiaskopickou kontrolu, ovladovny u katetrizačních sálů.

SNR
Parametr popisující poměr signálu a šumu, anglicky označované "signal to noise ratio". Jedná se o parametr, který se využívá k hodnocení kvality obrazu. Uplatňuje se především u digitálních modalit, u analogových se místo SNR používá CNR. Je-li počet detekovaných fotonů N, pak SNR = N/šum. Šum odpovídá odmocnině počtu detekovaných fotonů, tedy odmocnině N. Pak SNR = N/odmocnina(N) = odmocnina(N).

Součin kermy a délky P_KL
Veličina udávající dávkový výstup CT skeneru pro danou sérii vyšetření. P_KL lze stanovit jako integrál CTDI_VOL přes celou délku skenovaného objemu. Veličina P_KL je výchozí veličinou pro stanovení dávky pacientovi. Její jednotkou je mGy*cm.

Stínící ekvivalent
Veličina používaná pro kvantifikaci stínícího účinku (zeslabení) ochranného stínění proti rtg záření. Nejčastěji se udává jako stínící ekvivalent v mm Pb, např. 0,35 mm Pb. To znamená, že daný materiál (i bez obsahu olova) zeslabí rtg svazek stejně jako 0,35 mm olova. Ochranná stínění se vyrábějí se stínícím ekvivalentem nejčastěji mezi 0,2 mm Pb a 1,00 mm Pb. Stínící ekvivalent se kvantifikuje za podmínek stanovených normami.

Stochastické účinky
Účinky, jejichž podstatou je pozměnění genetické informace buňky. Jedná se o účinky, které se v ozářené populaci vyskytují s určitou pravděpodobností, ale nelze označit konkrétního jedince z ozářené populace, u kterého se toto poškození vyskytne. Pro popis těchto účinků se používá lineární bezprahový model, tj. vyskytují při jakékoliv dávce a pravděpodobnost jejich výskytu narůstá s rostoucí dávkou. S rostoucí dávkou však nenarůstá závažnost poškození. Patří sem solidní tumory a leukémie.

Střed okna
Střed okna označuje střední hodnotu ze zobrazených hodnot. Je-li šířka okna (window width) 400 a střed okna 500, budou zobrazeny všechny hodnoty od 300 do 700. Hodnoty nižší než 300 se zobrazí černě, hodnoty vyšší než 700 bíle. Využívá se u digitálních modalit, u CT odpovídá CT číslům v Hounsfieldových jednotkách. Anglicky se označuje jako "window level", zkratka WL.

Střední lineární dosah částice
Průměrná vzdálenost, do níž pronikne částice za daných okolností v určitém materiálu. Závisí nepřímo úměrně na hustotě materiálu. Nelze je použít pro fotony.

Střední volná dráha
Střední vzdálenost mezi dvěma po sobě následujícími interakcemi fotonů. Odpovídá hodnotě 1/lineární součinitel zeslabení. Jednotkou je cm.

SÚJB
Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Organizace, která vykonává dozor v oblasti radiační ochrany a při využívání jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření.

Šum
Šum je náhodná složka signálu v obraze, která je nežádoucí, protože nenese diagnostickou informaci. Šum má určitou strukturu nebo vzhled, který je ovlivněn mnoha faktory. Absolutní šum narůstá s rostoucí dávkou, relativní šum vyjádřený jako poměr signál/šum narůstá nepřímo úměrně s druhou odmocninou dávky.

SÚRAO
Správa uložišť radioaktivních odpadů. Instituce, která se podílí na zajištění bezpečného ukládání radioaktivních odpadů.

SÚRO
Státní ústav radiační ochrany. Vědecko-výzkumná instituce, která připravuje a zpracovává odborné podklady pro výkon státní správy před ionizujícím zářením, zajišťuje odborný výcvik a výuku pracovníků, dále provádí soustavné monitorování pozadí, měření radonu v budovách, zabývá se i lékařským ozářením a osobní dozimetrií.

Surview
Lokalizační sken, který se provádí na začátku CT vyšetření. Na tomto skenu se poté plánuje oblast zájmu, která je skenována. Označení surview používá výrobce Philips.

Systola
Fáze srdečního cyklu, při které se srdeční sval stahuje a vypuzuje krev ze srdce pryč. Systole odpovídá vyšší ze dvou hodnot uváděných při měření krevního tlaku.