Kvíz IX

Otázky:
Q1: Seřaďte prostorové rozlišení následujících zobrazovacích modalit od nejlepšího po nejhorší: CT, mamografie, MR, skiagrafie, ultrazvuk.
a) MR, mamografie, skiagrafie, CT, ultrazvuk
b) Mamografie, skiagrafie, CT, MR, ultrazvuk
c) CT, mamografie, skiagrafie, ultrazvuk, MR
d) CT, MR, mamografie, skiagrafie, ultrazvuk

Q2: Scintilační materiál detektorů s nepřímou konverzí konvertuje:
a) Energii rtg fotonů na proud
b) Energii rtg fotonů na fotony ultrafialového světla
c) Energii rtg fotonů na fotony viditelného světla
d) Energii fotonů viditelného světla na rtg fotony

Q3: S rostoucím protonovým číslem Z materiálu, ve kterém záření interaguje, se zastoupení fotoelektrického jevu:
a) Zvyšuje
b) Nemění
c) Snižuje
d) Různě v závislosti na konkrétním materiálu

Q4: Je-lie dávka na vstupu pacienta při rtg vyšetření 2 mGy, jak velká je přibližně dávka na výstupu pacienta?
a) 2 mGy
b) 1,2 mGy
c) 0,2 mGy
d) 0,02 mGy

Q5: Co je hlavní nevýhodou skiagrafických vyšetření?
a) Zdlouhavá doba vyšetření
b) Příliš velká dávka pacientovi
c) Anatomický šum
d) Špatná dostupnost vyšetření

Q6:Které z následujících vyšetření neposkytuje obraz celé čelisti?
a) Intraorální
b) Ortopantomografické
c) Panoramatické
d) Cone-beam CT

Q7: S vyšší hodnotou napětí narůstá:
a) Prostupnost vznikajících rtg fotonů
b) Efektivita tvorby rtg fotonů (vzniká více fotonů)
c) Maximální energie v rtg spektru
d) Všechny z možností

Q8: Kde nachází cone-beam CT v dentální radiologii hlavní uplatnění?
a) Při běžném zobrazení zubů
b) Při nedostupnosti intraorálního rtg
c) V rekonstrukční stomatologii a při výrobě různých implantátů
d) Všechny z možností

Q9: Uspořádajte efektivní dávky z jednotlivých dentálních vyšetření od nejnižší po nejvyšší: Intraorální, panoramatické, cone-beam CT.
a) Intraorální, panoramatické, cone-beam CT
b) Cone-beam CT, panoramatické, intraorální
c) Panoramatické, intraorální, cone-beam CT
d) Intraorální, cone-beam CT, panoramatické

Q10: U kterého CT vyšetření se při rekonstrukci přednostně využívá vyhlazovacího filtru pro redukci šumu?
a) CT jater
b) CT bederní páteře
c) CT aortografie
d) CT plic

Q11: Které z následujících tvrzení není pravdivé? Dopadající a vstupní povrchová kerma se od sebe liší:
a) Nijak, jedná se o dva názvy pro tutéž veličinu
b) Zpětným rozptylem
c) Nepřítomností a přítomností pacienta
d) Dopadající kerma je menší než vstupní povrchová kerma

Q12: Která veličina vyjadřuje celkové množství záření vyprodukované při CT vyšetření?
a) CTDI_w
b) CTDI_vol
c) Součin kermy a délky P_KL
d) Součin kermy a plochy P_KA

Q13: Který z uvedených orgánů má nejnižší radiosenzitivitu?
a) Prsní tkáň
b) Plíce
c) Tlusté střevo
d) Gonády

Q14: Která z uvedených veličin není přímoměřitelná?
a) Součin kermy a plochy
b) Střední dávka v mléčné žláze
c) Dopadající kerma
d) Vstupní povrchová kerma

Q15: Která/které veličiny jsou nejvhodnější pro porovnání radiační zátěže z různých zobrazovacích modalit?
a) Orgánové dávky
b) Efektivní dávka
c) Součin kermy a plochy
d) CTDI_vol

Q16: Jaká část všech poškození způsobených ionizujícícm zářením je opravena reparačními mechanizmy buňky?
a) Téměř 70 %
b) Téměř 80 %
c) Téměř 90 %
d) Téměř 100 %

Q17: Na základě čeho byla primárně stanovena radiosenzitivita jednotlivých tkání?
a) Pacienti podstupující radioterapii
b) Přeživší v Černobylu
c) Přeživší v Hiroshimě a Nagasaki
d) Přeživší ve Fukushimě

Q18: Ve kterém období je plod nejnáchylnější ke vzniku malformací centrální nervové soustavy v souvislosti s ozářením plodu vyššími dávkami?
a) 0. – 2. týden vývoje
b) 3. – 8. týden vývoje
c) 9. – 15. týden vývoje
d) 16. – 25. týden vývoje

Q19: Ve kterém období je plod nejnáchylnější ke vzniku mentální retardace v souvislosti s ozářením plodu vyššími dávkami?
a) 0. – 2. týden vývoje
b) 3. – 8. týden vývoje
c) 9. – 15. týden vývoje
d) 16. – 25. týden vývoje

Q20: Ve kterém období je plod nejnáchylnější k poklesu IQ v souvislosti s ozářením plodu vyššími dávkami?
a) 0. – 2. týden vývoje
b) 3. – 8. týden vývoje
c) 9. – 15. týden vývoje
d) 16. – 25. týden vývoje

Q21: Je možné provést plánovaný rtg výkon u pacientky, uvede-li, že je těhotná?
a) Ano, bez ohledu na její těhotenství
b) Ano, bez ohledu na její těhotenství, ale musí podepsat souhlas
c) Ano, ale v závislosti na výkonu
d) Ne, v žádném případě

Q22: Efektivita ochranného stínění je nejvyšší pro:
a) Nízké energie fotonů
b) Střední energie fotonů
c) Vysoké energie fotonů
d) Stejná pro všechny energie fotonů

Q23: Který způsob redukce dávky na oční čočku při CT vyšetření mozku je nejefektivnější (efektivitou je myšleno snížení dávky a minimum artefaktů)?
a) Použití bismutového stínění v primárním rtg svazku
b) Orgánová modulace proudu
c) Snížení proudu rentgenky
d) Všechny možnosti jsou srovnatelné

Q24: Do jaké vzdálenosti od primárního rtg svaku je použití ochranného stínění ještě efektivní?
a) Do vzdálenosti 5 cm
b) Do vzdálenosti 10 cm
c) Do vzdálenosti 20 cm
d) V jakékoliv vzdálenosti

Q25: Doporučuje se použití ochranného stínění štítné žlázy v mamografii?
a) Ano, použití je vhodné vždy
b) Ano, pokud si to pacientka vyžádá
c) Ano, pokud to doporučí radiologický asistent
d) Ne, stínění může zabránit získání dostatečné diagnostické informace

Q26: Co přispělo velmi významně ke snížení osobních dávek lékařů provádějících intervenční výkony?
a) Standardní umístění rentgenky pod vyšetřovacím stolem a receptoru obrazu nad ním
b) Zavedení ochranných prostředků
c) Zavedení pulzní skiaskopie
d) Zavedení digitálních detektorů

Q27: Která z následujících možností nepředstavuje způsob, jak lze snížit osobní dávky lékařů provádějících intervenční výkony?
a) Odstínit rozptýlené záření z pacienta použitím stínících roušek
b) Redukovat použití akvizic
c) Použít angiografický injektor při akvizici
d) Použít zoom

Q28: Který typ katarakty je spojen s ozářením oční čočky ionizujícím zářením především?
a) Nukleární katarakta
b) Kortikální katarakta
c) Posteriorní subkapsulární katarakta
d) Všechny tři druhy se vyskytují se stejnou mírou

Q29: V jakém formátu jsou standardně uchovávána data v PACS systémech?
a) DICOM
b) JPG
c) BMP
d) TIFF

Q30: Elektronický šum má svůj původ:
a) Ve statistickém charakteru distribuce detekovaných fotonů
b) V samotné elektronice při jejím zahřívání
c) V různé citlivosti každého detekčního elementu
d) V nežádoucích anatomických oblastech v obraze

Odpovědi:
A1: b) Mamografie, skiagrafie, CT, MR, ultrazvuk
A2: c) Energii rtg fotonů na fotony viditelného světla
A3: a) Zvyšuje
A4: d) 0,02 mGy
A5: c) Anatomický šum
A6: a) Intraorální
A7: d) Všechny z možností
A8: c) V rekonstrukční stomatologii a při výrobě různých implantátů
A9: a) Intraorální, panoramatické, cone-beam CT
A10: a) CT jater
A11: a) Nijak, jedná se o dva názvy pro tutéž veličinu
A12: c) Součin kermy a délky P_KL
A13: d) Gonády
A14: b) Střední dávka v mléčné žláze
A15: b) Efektivní dávka
A16: d) Téměř 100 % (ve skutečnosti 99,999 % poškození)
A17: c) Přeživší v Hiroshimě a Nagasaki
A18: b) 3. – 8. týden vývoje
A19: c) 9. – 15. týden vývoje
A20: c) 9. – 15. týden vývoje
A21: c) Ano, ale v závislosti na výkonu. Rtg výkony mimo oblast břicha a pánve lze provádět bez omezení, ale pozor na psychologický efekt na pacientku
A22: a) Nízké energie fotonů
A23: c) Snížení proudu rentgenky. Orgánová modulace proudu je také velmi vhodná, ale není běžně používána a není dostupná na všech CT skenerech
A24: a) Do vzdálenosti 5 cm. Nachází-li se orgán, který chceme stínit poocí ochranného stínění, ve vzdálenosti větší než 5 cm od primárního rtg svazku, nemá použití stínění z fyzikálního hlediska význam. U některých pacientů však může mít psychologick efekt.
A25: d) Ne, stínění může zabránit získání dostatečné diagnostické informace. V horším případě je nutné expozici opakovat.
A26: a) Standardní umístění rentgenky pod vyšetřovacím stolem a receptoru obrazu nad ním. V dřívějších dobách se pro záznam výkonu používaly filmy, který se velmi ryhcle měnily. Celé toto zařízení bylo příliš velké a těžké, aby mohlo být umístěno nad vyšetřovací stůl. Ke změně však došlo zavedením nové technologie – zesilovač obrazu, která již umožnila umístit receptor obrazu nad vyšetřovací stůl.
A27: d) Použít zoom
A28: c) Posteriorní subkapsulární katarakta
A29: a) DICOM
A30: b) V samotné elektronice při jejím zahřívání

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *