Riziko vzniku rakoviny prsu v důsledku mamografického screeningu

Screening v lékařské péči znamená plošné vyšetřování populace za účelem detekce nádorového onemocnění v co nejranějším stádiu nemoci. V ČR existuje několik screeningových programů, např. mamografický screening, screeningové vyšetření tlustého střeva a screeningové vyšetření děložního čípku [1].

Mamografický screening je definovaný jako pravidelné preventivní vyšetřování prsní tkáně u žen. Tyto ženy přicházejí ve většině případů bez jakýchkoliv příznaků. Cílem mamografického screeningu je zachycení rozvíjejícího se zhoubného nádoru prsu v co nejčasnějším stádiu. Přínos mamografického screeningu je v tom, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě života a taktéž k vyšší délce života pacientek [1].

V ČR je mamografický screening prováděn u žen bez symptomů od 45. věku života (hradí pojišťovna) a poté každé dva roky. V literatuře se objevují otázky ohledně toho, zda právě pravidelné provádění mamografického screeningu nevede ke vzniku rakoviny prsu v důsledku „častého“ ozařování prsní tkáně, která je velmi citlivá na ionizující ozáření. Jaké je tedy skutečně riziko plynoucí z provádění pravidelného mamografického screeningu?

Výpočtem rizika se zabývala studie [2] provedená v Kanadě a publikovaná v roce 2010. Autoři studie stanovili riziko pro různé věkové kategorie žen (až do věku žen 109 let), přičemž vycházeli ze skutečnosti, že radiačně-indukovaná rakovina se vytvoří nejdříve za 10 let po expozici. Riziko bylo stanoveno pro průměrnou dávku 3,7 mGy, kterou obdrží pacientka při jednom mamografickém vyšetření obou prsů.

Počet výskytů rakoviny prsu na 100 000 žen pro různá věková rozmezí je uveden v tabulce 1 společně s počtem úmrtí v důsledku rakoviny prsu opět na 100 000 žen [2] (do statistiky je zahrnut počet výskytů a úmrtí v důsledku rakoviny prsu obecně, nikoliv rakoviny prsu v důsledku mamografického screeningu).

Tab 1 mamoTabulka 1: Počet výskytů a úmrtí v důsledku rakoviny prsu v závislosti na věku [2]

Tabulka 1 říká, že na 100 000 žen ve věku 40-49 let je každoročně u 138 žen zjištěna rakovina prsu a z těchto 138 žen přibližně 16 žen zemře v důsledku rakoviny prsu.

Výskyt rakoviny prsu v důsledku pravidelného mamografického screeningu je však podstatně nižší, viz obrázek 1.

Mamo obr 1Obrázek 1: Počet radiačně-indukovaných rakoviny prsu v důsledku mamografického screeningu [2] (data se vztahují na průměrnou dávku 3,7 mGy, která odpovídá jednomu mamografickému vyšetření obou prsou)

Z obrázku 1 je možné vyčíst, že na 100 000 žen, které podstoupili vyšetření ve věku 45 let (křivky v grafu označují věk, kdy pacientka podstoupila vyšetření), tak o 25 let později, tj. ve věku 70 let (osa X označuje věk, ke kterému se vztahuje riziko uvedené na ose Y), je riziko vzniku rakoviny prsu 0,19. To znamená, že u 100 000 žen ani u jedné nevznikne rakovina, při počtu 1 milion žen pak vznikne přibližně u dvou žen ročně radiačně-indukovaná rakovina prsu [2].

Předešlý výpočet uvažoval pouze jedno mamografické vyšetření, avšak žena podstupuje mamografické vyšetření pravidelně. Kdyby 100 000 žen podstupovalo vyšetření s periodou 1 rok po celou dobu ve věku 40-55 let a poté každé dva roky až do věku 74 let (v ČR je však perioda 2 roky pro ženy od věku 45 let, tedy ženy v ČR podstupují vyšetření méně často), vznikla by radiačně indukovaná rakovina prsu u 86 žen z těchto 100 000 pravidelně vyšetřovaných. Přibližně 11 z těchto 86 by bohužel v důsledku radiačně-indukované rakoviny prsu zemřelo [2].

Závěrem lze říci, že riziko vzniku radiačně-indukované rakoviny prsu v důsledku mamografického screeningu je velmi nízké a toto riziko je vyváženo benefitem, protože dojde k odhalení rakoviny prsu u velkého množství žen, které jsou úspěšně vyléčeny. Ženy by měly pravidelně podstupovat mamografická screeningová vyšetření.

Použitá literatura:
[1] http://www.mamo.cz/index.php?pg=mamograficky-screening
[2] Yaffe M. J., Mainprize, J. G. Risk of radiation-induced breast cancer from mammographic screening. Radiology, 2011; 258(1): 98-105

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *