Slovník

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 12 jmen in this directory beginning with the letter K.
Katoda
Tvořená spirálovitě navinutým wolframovým vláknem s příměsí thoria, které zvyšuje efektivitu emise elektronů a prodlužuje životnost katody. Katoda slouží k produkci elektronů, které jsou urychlovány z katody na anodu.

Katodová charakteristika rentgenky
Jedná se o závislost anodového proudu na žhavícím proudu. S rostoucí hodnotou žhavícího proudu významně narůstá i anodový proud, je-li elektrický potenciál mezi katodou a anodou dostatečný k urychlení všech elektronů, tedy s malou změnou hodnoty žhavícího proudu dochází k velké změně anodového proudu. Není-li elektrický potenciál dostatečný (vyskytuje se efekt stínění katody), pak se změnou žhavícího proudu nemusí být spojena i změna anodového proudu.

Kerma
Popisuje přenos energie z nepřímo ionizujícího záření na přímo ionizující a je rovna podílu součtu počátečních kinetických energií všech nabitých částic uvolněných nenabitými částicemi v elementu látky a hmotnosti tohoto elementu. Jednotkou je Gray, značka Gy. Rozměr J/kg. Název je akronym pro Kinetic Energy Released in MAtter.

Kermový příkon
Podíl kermy za krátkou dobu a této doby. Jednotkou je Gy/s.

Kernel
Matematický filtr aplikovaný na hrubá data při CT rekonstrukci za účelem odstranění artefaktů a zlepšení kvality obrazu (vyhlazení nebo zvýraznění detailů).

Klinický audit
Systematické ověřování a hodnocení lékařských radiologických postupů za účelem zlepšení kvality péče o pacienta. Ověřování probíhá na dvou úrovních - v rámci interního a externího klinického auditu. Podstatou interního klinického auditu je kontrola souladu mezi lokální praxí a místními radiologickými standardy. Podstatou externího klinického auditu je kontrola souladu mezi místními a národními radiologickými standardy.

Kontrastem indukovaná nefrotoxicita
Významný pokles renálních funkcí pacienta, který se vyskytne v krátké době po intravenózním podání kontrastní látky. Vyznačuje se zvýšenou hladinou kreatininu ve srovnání s hladinou kreatininu před podáním kontrastní látky. Anglicky se označuje "contrast-induced nephrotoxicity".

Kontrolované pásmo
Podle atomového zákona se vymezuje tak, kde by efektivní dávka mohla být vyšší než 6 mSv ročně nebo že by ekvivalentní dávka mohla být vyšší než tři desetiny limitu pro radiačního pracovníka pro kůži anebo končetiny nebo 15 mSv pro oční čočku. Kontrolované pásmo je stavebně oddělená a označená část pracoviště. Jedná se nejčastěji o vyšetřovny, ve kterých je v průběhu výkonu přítomen lékař, typicky katetrizační laboratoře, skiaskopické vyšetřovny, CT vyšetřovny (jsou-li prováděny intervenční výkony). Pravidelnou práci může v kontrolovaném pásmu vykonávat pouze radiační pracovník kategorie A.

Konvoluce
Matematická operace s jednotlivými prvky matice obrazu, při které se mění hodnoty jednotlivých prvků matice. Jedná se např. o zvýraznění hran, redukci šumu a jiné. Využívá se u CT rekonstrukce pro redukci rozmazání při zpětné rekonstrukci, u rtg obrazu z důvodu zvýraznění hran aj.

Kreatinin
Odpadní produkt metabolismu vyskytující se v krevním řečišti, který se využívá k hodnocení funkčnosti ledvin. Obvyklé hodnoty kreatininu jsou v rozsahu 0,5 až 1,5 mg/dL.

Kruhový artefakt
Artefakt, který vzniká při náběru CT dat při špatné funkci, příp. špatné kalibraci, jednoho z detektorů. Z důvodu rotace rentgenky s protilehlými detektory vzniká v rekonstruovaném obraze artefakt kruhového vzhledu.

Kvantový šum
Souvisí se statistickým charakterem distribuce rtg fotonů dopadajících na jednotlivé detekční elementy detektoru. Stanovuje se jako odmocnina počtu detekovaných fotonů v daném detekčním elementu. Souvisí s veličinou poměr signálu a šumu SNR (Signal to Noise Ratio).