Slovník

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 13 jmen in this directory beginning with the letter N.
Napětí
Elektrický potenciál mezi katodou a anodou, kterým jsou urychlovány elektrony vznikající na katodě směrem k anodě. S rostoucím napětím roste pronikavost vznikajícího rtg záření, ale také efektivita vzniku rtg fotonů, kterých je při vyšším napětí produkováno na anodě více, tj. se změnou napětí dochází ke kvantitativní i kvalitativní změně rtg spektra. Jednotkou napětí je kV.

Národní radiologické standardy
Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických standardů na pracovištích využívajících ionizující záření. Podle NRS vypracuje každé pracoviště využívající ionizující záření pro lékařské účely své MRS, kterými se řídí při provádění výkonu. MRS je tedy standard, který je vyhlášen a používán na daném pracovišti.

NCRP
National Council on Radiation Protection and Measurements. Národní komise USA založená roku 1929, která vydává doporučení v radiační ochraně. Jedná se o obdobu ICRP.

Nefiltrované rtg spektrum
Spojité spektrum záření, ve kterém klesá počet rtg fotonů s rostoucí energií. Maximání energie ve spektru odpovídá elektrickému potenciálu mezi katodou a anodou rentgenky.

Neionizující záření
Záření, které nemá dostatečnou energii k tomu, aby dokázalo štěpit molekuly vody. Patří sem ultrazvukové záření, záření magnetické rezonance, optické záření...

Neostrost materiálová
Neostrost, která souvisí se strukturou zesilující fólie u systémů film-fólie.

Neutronové číslo
Počet neutronů v jádře. Značí se N.

Noise equivalent quanta
Udává minimální počet kvant potřebný pro získání dané hodnoty SNR neboli kolika kvant rtg fotonů je daný obraz hoden. Jinak lze říct, že NEQ popisuje, jak dobře by byly nízkokontrastní struktury detekovány v obraze s limitní homogenní hodnotou šumu ideálním pozorovatelem, což může být převedeno na detekci obecným pozorovatelem za specifických podmínek. Zkratka NEQ, česky snad možné přeložit jako počet ekvivalentních kvant šumu.

Noise power spectrum
Je metrika kvality obrazu používaná pro charakteristiku a popis vzhledu šumu různých frekvencí v obraze. Šum je často definován pouze prostřednictvím variance nebo standardní odchylky, detailnější popis šumu poskytuje právě noise power spektrum, zkratka NPS, do češtiny možné přeložit jako spektrum šumu. Někdy se označuje Wiener spektrum.

Nominální výkon rentgenky
Je dán jako součin napětí (elektrického potenciálu mezi katodou a anodou) a maximálního anodového proudu za určitých podmínek. Těmito podmínkami je napětí 100kV a doba expozice 0,1s. Prakticky se jedná hlavně o hodnotu proudu, který je rentgenka schopná vyprodukovat při napětí 100kV po dobu minimálně 0,1s. Nominální výkon rentgenky je zjišťuje ze zatěžovacích charakteristik rentgenky, které definují, jaké expoziční parametry (kV, mA, ms) je rentgenka schopná vyprodukovat. Nominální výkon pro CT rentgenky je cca 80-120kW, pro angiografické rentgenky 60-100kW, pro C-ramen 20-50kW, pro pojízdné skiagrafické rentgeny 2-20kW, pro stacionární skiagrafické rentgeny 20-80kW.

Nukleonové číslo
Číslo, které vyjadřuje počet nukleonů (neboli protonů a neutronů) v jádře. Značí se A a nazývá se také hmotnostní číslo.

Nuklid
Látka tvořená atomy se stejným protonovým i neutronovým číslem.

Nyquistova frekvence
Nechť je vzdálenost středů dvou sousedních detekčních elementů d. Pak nejvyšší možná frekvence v obrazu, která bude navzorkována bez zkreslení, je dána vztahem F = 1/2d. Jedná se o Nyquistovu frekvencu. Detail, kterému odpovídá vyšší frekvence než Nyquistova, nebude v obraze správně navzorkován.