Softwary pro sledování dávek

Zjednodušeně se dá říct, že se jedná o softwary, které se zabývají „dose managementem“ neboli zjednodušeně sledováním dávek pacientů. Softwary shromažďují data a informace o pacientovi, o každém jeho vyšetření a umožňují tak stanovit kumulativní dávku pro daného pacienta pro všechny výkony, které podstoupil. Mimo stanovení kumulativních dávek umožňují i provádění různých analýz, např. přehled hodnot CTDI pro pacienty za posledních X dní, přehled dávek z mamografických vyšetření, stanovení diagnostických referenčních úrovní, nastavení „dose alerts“, při jejichž překročení bude odpovědná osoba informována o vyšší dávce a jiné. Některé softwary umožňují i stanovení orgánových a efektivních dávek a výpočet size-specific dose estimates (SSDE). Některé ze softwarů poskytují taktéž přehled o celkovém množství podané kontrastní látky.

Standardně se jedná o multimodalitní softwary, tj. poskytují informace jak ze standardních skiagrafických a mamografických vyšetření, tak i z CT a intervenčních výkonů. To, ze kterých modalit je zde dávka zahrnuta, závisí na tom, jsou-li z dané digitální modality archivovány informace např. prostřednictvím nemocničního archivačního systému PACS).

Bohužel nemám zkušenosti se všemi softwary, některé znám pouze z konferencí a různých workshopů, jiné pouze podle názvu a informací dohledatelných na internetu. Jedná se však pouze o přehled jednotlivých softwarů, nikoliv o úplnou specifikaci.

Radimetrics
Je jeden z nejnovějších softwarů pro sledování dávek. Tento software umožňuje provádění spousty analýz, včetně stanovení diagnostických referenčních úrovní pro různé typy vyšetření. Software byl nejdříve vyvíjen pod názvem eXposure firmou Radimetrics, ale později tuto firmu koupil Bayer, název softwaru se změnil na Radimetrics a je nadále prodáván firmou Bayer. Jedná se o multimodalitní software, který umožňuje i stanovení orgánových a efektivních dávek. Dříve bylo možné najít na internetu ukázku rozhraní a funkcí, aby člověk získal představu o softwaru, nicméně v posledních měsících to není možné (obrázky mají špatné rozlišení), takže uvádím alespoň malou ukázku rozhraní pro představu.

RadimetricsObr. 1: Radimetrics

DoseWatch
Jedná se o software vyvíjený firmou GE. Software je stejně jako Radimetrics určen pro všechny rtg modality, stejně tak umožňuje stanovení kumulativní dávky pro všechny výkony, které pacient podstoupil. Ukázka rozhraní softwaru DoseWatch je uvedena na obr. 2, 3 a 4.

DoseWatch_1Obr. 2: DoseWatch

DoseWatch_2Obr. 3: DoseWatch

DoseWatch_3Obr. 4: DoseWatch

Sectra DoseTrack
Jedná se o web-based multimodalitní software vyvíjený společností Sectra. Umožňuje provádění spousty anlýz stejně jako výše uvedené softwary, podobně je tomu i se stanovením orgánových a efektivních dávek. Ukázka rozhraní softwaru Sectra DoseTrack je uvedena na obr. 5, 6 a 7.

Sectra DoseTrack_1Obr. 5: Sectra DoseTrack

Sectra DoseTrack_2Obr. 6: Sectra DoseTrack

Sectra DoseTrack_3Obr. 7: Sectra DoseTrack

DoseWise (Philips)
Software vyvíjený společností Philips je multimodalitní systém, který umožňuje sledovat dávky pro jednotlivé výkony, ale taktéž kumulativní dávky. Systém umožňuje stanovení efektivních dávek. Ukázka rozhraní je uvedena na obr. 8.

DoseWiseObr. 8: DoseWise

PEMNET
Jedná se o multimodalitní software vyvíjený společností Clinical Microsystems. Software umožňuje sledovat dávky pro jednotlivé výkony, ale taktéž kumulativní dávky. Ukázka rozhraní je uvedena na obr. 9.

PEMNETObr. 9: PEMNET

IMPAX REM
Software vyvíjený společností Agfa HealthCare IMPAX REM je pouze částečně multimodalitní software, který umožňuje sledovat dávky pro jednotlivé výkony, ale taktéž kumulativní dávky. Software umožňuje monitorovat dávky z modalit CT, DR a CR, nikoliv však ze skiaskopických a angiografických výkonů a z mamografie. Software neumožňuje stanovení efektivní dávky, ale stanovení orgánových dávek ano (dle specifikací v „Recording and Managing Radiation Dose“, str. 26-27) . Ukázka rozhraní je uvedena na obr. 10.

AGfa_IMPAX_REMObr. 10: IMPAX REM

DoseMonitor
Jedná se o multimodalitní software firmy PACSHealth. Systém poskytuje dávkové informace a umožňuje stanovení orgánových dávek. Náhled rozhraní bohužel nebyl na internetu volně k dispozici.

Scannerside
Jedná se o software vyvíjený společností RightDose, Inc. pro sledování dávek z CT a z angiografických výkonů, avšak zjevně se jedná o různá rozhraní pro každou z modalit. Softwary umožňují stanovení kumulativní dávky z CT a z angiografických výkonů, o standardních skiagrafických vyšetřeních se výrobce nezmiňuje. Ukázka rozhraní je uvedena na obr. 11.

ScannersideObr. 11: Scannerside

Následující softwary jsou určeny pouze pro management dávek z CT.

Radiance
Jedná se o volně stažitelný software, který byl vyvíjen s podporou U.S.Department of Energy a Swiss Federal Government. Licenci vlastní University of California. Jedná se o velmi propracovaný software, který umožňuje provádění velkého množství analýz na základě archivovaných dat, jedná se o velmi pěkně propracovaný software. Zde najdete reference. Na obr. 12 je ukázka rozhraní.

RadianceObr. 12: Radiance

GROK (Generalized Radiation Observation Kit)
Jedná se o software, který byl vyvíjen v Brigham and Women’s Hospital. Software shromažďuje inofrmace o CTDI a DLP, na základě kterých jsou stanoveny orgánové dávky.

SafeCT
Jedná se o software firmy Medic Vision, který umožňuje připojení pouze jedné modality a to CT, jak je zřejmé již z názvu. Software shromažďujě hodnoty CTDI a DLP, avšak stanovení dávek v orgánech neumožňuje. Náhled rozhraní bohužel nebyl na internetu volně k dispozici.

NEMA (MITA) XR-25
Jedná se o software vyvíjený University of Washington Medical Center. Software shromažďuje informace o CTDI a DLP, na základě kterých je pak možné provést různé analýzy.

RADTRAC (Keystone Medical Technologies)

Imalogix (medInt Holdings)

Více informací o některých softwarech lze získat z článku „Recording and Managing Radiation Dose“ v Diagnostic and Interventional Cardiology (str. 24-27), kde jsou některé softwary lépe specifikovány. Stručný popis dalších softwarů lze získat z článku „Software to Help Manage Medical Imaging Radiation Dose“ z Diagnostic and Interventional Cardiology.

Použitá literatura:
Radimetrics (Bayer)
DoseWatch (GE)
DoseWise (Philips)
Sectra DoseTrack (Sectra)
PEMNET (Clinical Microsystems)
IMPAX REM (Agfa HealthCare)
DoseMonitor (PACSHealth)
Scannerside (RightDose, Inc)
Radiance (University of California)
GROK (Brigham and Women’s Hospital)
SafeCT (Medic Vision)
NEMA (MITA) XR-25 (University of Washington Medical Center)
RADTRAC (Keystone Medical Technologies)
Imalogix (medInt Holdings)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *