Slovník

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 120 names in this directory
Absorbovaná dávka
Popisuje energii absorbovanou v daném místě látky a je rovna podílu střední sdělené energie předané ionizujícím zářením látce v malém prostoru a hmotnosti této látky. Jednotkou je Gray, zkratka Gy, rozměr J/kg.

Agatstonovo skóre
Kvantifikace objemu a hustoty kalcia usazeného v koronárních tepnách. Využívá se jako indikátor rizika pacienta, že utrpí srdeční příhodu.

ALARA
Akronym pro "tak nízké, jak je rozumně dosažitelné", z původního anglického "as low as reasonably achievable". Jeden ze základních principů radiační ochrany. Při lékařském ozáření se uplatňuje jako princip optimalizace.

Anoda
Tvořena anodovým terčíkem, na který dopadají urychlené elektrony z katody. V důsledku interakcí elektronů na terčíku dochází ke vzniku rtg záření - brzdného a charakteristického. Materiálem anody je nejčastěji wolfram, pro mamografii také molybden a rhodium. Efektivita vzniku rtg záření je pouze 1 %, zbývající energie urychlených elektronů je přeměněna na teplo.

Artefakt
Forma šumu, která nepříznivě ovlivňuje kvalitu obrazu. Vzniká nejčastěji v důsledku nesprávné detekce, interpretace nebo při rekonstrukci obrazu.

Atomové číslo
Číslo, které vyjadřuje počet protonů v jádře. U elektricky neutrálního atomu je i stejný počet elektronů v elektronovém obalu. Značí se Z a nazývá se také protonové číslo.

Automatická modulace proudu
Modulace proudu rentgenky při náběru dat na CT na základě zeslabení rtg svazku pacientem při každé projekci. Skládá se z modulace podélné a úhlové. Ve srovnání s konstantním proudem poskytuje lepší kvalitu obrazu, často s nižší dávkou pacientovi. Anglicky se označuje "automatic tube current modulation", zkratka ATCM.

Bitová hloubka
Množství informací uložených v každém pixelu obrazové matice, konkrétně počet stupňů šedi. Je-li bitová hloubka matice 8, pak může pixel nabývat 2^8 (=256) hodnot, tedy 0 až 255, kdy 0 odpovídá černé a 255 bílé barvě.

Bodový impulz
Simuluje bodový zdroj (ideálně delta funkce). V rtg diagnostice lze bodový impulz simulovat mikrodírou v olověné desce. Měření odezvy na bodový impulz vyžaduje velkou přesnost nastavení a taktéž významně zatěžuje rentgenku. Odezva na bodový impulz se označuje jako "point spread function" a je jednou z charakteristik zobrazovacího systému.

Bow-tie filter
Typ filtru, kterým prochází rtg svazek CT skeneru před tím, než vystoupí z rentgenky. Funkcí bow-tie filtru, který je komplementární k oválnému průřezu těla, je vytvoření homogennější fluence rtg fotonů na detektoru.

Cárový impulz
Simuluje štěrbinový zdroj. V rtg diagnostice lze čárový impulz simulovat mikroštěrbinou v olověné desce. Měření odezvy na čárový impulz vyžaduje velkou přesnost nastavení štěrbiny vzhledem k ohnisku, rentgenku zatěžuje zatěžuje méně než při měření odezvy na bodový impulz. Odezva na čárový impulz se označuje jako "line spread function" a je jednou z charakteristik zobrazovacího systému.

Celková hmotnostní brzdná schopnost
Celková brzdná schopnost vztažená k hustotě materiálu, ve kterém je částice brzděna.

Celková kolimace
Celková šířka všech řezů, které jsou nabírány ve stejnou dobu, na jednu rotaci gantry na CT skeneru, který má více řad detektorů. V současné době je možné nabírat až 320 řezů najednou a pokrýt tak šířku až 16 cm.

Celková lineární brzdná schopnost
Je přibližně rovna podílu ztráty energie nabité ionizující částice na krátkém úseku její dráhy a této dráhy. Skládá se ze srážkové brzdné schopnosti a radiační brzdné schopnosti. Brzdná schopnost se vztahuje pouze na nabité částice, proto nelze nikdy u fotonů mluvit o jejich brzdné schopnosti. iJednotkou je kev/mm.

Celkový účinný průřez
Součet všech účinných průřezů odpovídajících různým reakcím a procesům mezi dopadající částicí daného druhu s určitou energií a danou terčovou entitou. U rtg záření s energiemi používanými v radiodiagnostice se jedná o účinný průřez fotoelektrického jevu, Comptonova rozptylu a Rayleighova rozptylu.

CMI
Český metrologický institut. Institut, jehož část pro ionizující záření se zabývá základní metrologií, kalibrací etalonů a měřidel a taktéž typovým schválením měřidel a jejich následným ověřováním.

CNR
Parametr popisující poměr kontrastu a šumu, anglicky označované "contrast to noise ratio". Jedná se o parametr, který se využívá k hodnocení kvality obrazu. Uplatňuje se především u analogových modalit, u digitálních se místo CNR používá SNR.

CT artrografie
CT vyšetření kloubů po intraartikulární (do kloubu) aplikaci kontrastní látky.

Dávkový příkon
Podíl nárůstu dávky za krátkou dobu a této doby. Jednotkou je Gy/s.

Detective quantum efficiency
Udává, jak efektivně může daný zobrazovací systém produkovat obraz s určitou hodnotou SNR vzhledem k ideálnímu detektoru. Zkratka DQE, jejíž název je možné přeložit jako detekční kvantová účinnost. Úzce souvisí s NEQ. DQE je rovno poměru počtu rtg kvant fotonů, kolika je obraz hoden, a počtu NEQ kvant rtg fotonů, které přispěly k tvrobě obrazu. Neboli zapsáno DQE = (SNRout)^2/(SNRin)^2, kde SNRout je poměr signál/šum na výstupu detektoru a SNRin na vstupu detektoru. Tento vztah vyjadřuje schopnost detektoru přenést obraz s určitým šumem ze vstupu na výstup.

Detektor
Zařízení, které se využívá k detekci záření, které prošlo tělem pacienta. Energie záření je v detektoru převedena na elektrický signál, který tvoří výsledný obraz. Patří sem např. systémy přímé digitalizace (DR s přímou a nepřímou konverzí), nepřímé digitalizace (CR), CCD detektory, scintilační detektory.

Deterministické účinky
Účinky, jejichž podstatou je poškození buněk vedoucí k jejich smrti nebo již samotná smrt buněk. Tyto účinky jsou prahové, tj. vyskytují až při překročení určité prahové hodnoty dávky. Je-li dávka menší než prahová hodnota, dochází i tak k poškození buněk zářením, ale ozářený orgán (tkáň) je schopen funkci buněk kompenzovat, takže se poškození navenek neprojeví. Je-li dávka vyšší než prahová hodnota, tak již orgán nedokáže funkci orgánu kompenzovat a poškození se projeví. Závažnost poškození narůstá s rostoucí dávkou. Patří sem poškození kůže, katarakta, akutní nemoc z ozáření.

Diagnostická referenční úroveň
Úroveň dávky, jejíž překročení se při vyšetření dospělého pacienta o hmotnosti 70 kg (pro některé rtg výkony se liší) při použití standardních postupů a správné praxe neočekává. DRÚ jsou směrné hodnoty pro lékařské ozáření, které přispívají k usměrnění lékařských expozic. Nemají charakter závazných ukazatelů a jsou metodou prvního přiblížení k posouzení optimalizace. Jejich časté překračování je podnětem k prošetření příčin nepřiměřeně vysoké zátěže pacientů a k nápravným opatřením týkajícím se zpravidla techniky vyšetření. Anglicky se označuje diagnostic reference level. Existují národní a místní DRÚ.

Diastola
Fáze srdečního cyklu, při které srdeční sval relaxuje a plní se krví. Jedná se o klidovou fázi srdečního cyklu, které náleží ta nižší ze dvou hodnot, které jsou při měření tlaku krve uváděny.

DICOM
Akronym pro standardní formát dat z různých vyšetřovacích modalit, pochází z původního anglického "digital image communications in medecine".

Dozimetrie
Nauka o měření a výzkumu ionizujícího záření. Jedná se o součást jaderné fyziky, která úzce souvisí s radiační fyzikou, radiační chemií, jadernou energetikou, radioaktivitou životního prostředí a aplikacemi ionizujícího záření a radionuklidů ve výzkumu, medicíně, biologii... Z hlediska radiodiagnostiky se jedná o měření dávek pacientům nebo pracovníků se zářením, případně měření dávek při různých měřeních v rámci zajištění kvality.

Elektrické množství
Součin proudu rentgenky a expozičního času. Jednotkou je As, častěji používaná mAs.

Expozice
Popisuje ionizační účinky fotonového záření ve vzduchu a je rovna podílu celkového náboje iontů stejného znaménka vzniklých v malém objemu vzduchu při úplném zabrzdění všech elektronů, které byly uvolněny fotony rtg záření, a hmotnosti vzduchu v tomto objemu. Jednotkou je C/kg, dříve Rentgen.

Fantom
Objekt simulující zeslabení rtg svazku podobné lidskému tělu, využívá se pro popis kvality obrazu. Nejčastěji vytvořen z plexiskla, vody nebo jiného materiálu, který se vlastnostmi (zeslabení a rozptyl) podobá lidskému tělu. Fantom obsahuje různé objekty, nejčastěji pro rozlišení při vysokém a nízkém kontrastu, avšak existují i sofistikované fantomy, např. antropomorfní, voxelizované.

Filtrované rtg spektrum
Spojité spektrum záření, ve kterém jsou odfiltrovány rtg fotony nízkých energií výstupním okénkem rentgenky. S vyšší energií pak počet fotonů narůstá až přibližně po střední energii spektra, od této energie počet fotonů klesá. Maximání energie ve spektru odpovídá elektrickému potenciálu mezi katodou a anodou rentgenky.

Fluence
Množství rtg fotonů interagujících nebo procházejících určitým objemem. Fluence je definována jako podíl počtu částic, které dopadly v daném bodě prostoru na malou kouli a obsahuj jejího příčného řezu. Jednotkou je m-2.

Fotodioda
Prvek v zobrazovacím řetězci, který převádí energii fotonů viditelného světla vznikajících ve scintilačním materiálu (scintilátoru) z původních rtg fotonů na elektrický signál. Je součástí scintilačních detektorů, které využívají např. CT skenery.

Hmotnostní číslo
Číslo, které vyjadřuje počet nukleonů (neboli protonů a neutronů) v jádře. Hmotnostní číslo proto, protože hmotnost atomu závisí právě na počtu nukleonů. Značí se A a nazývá se také nukleonové číslo.

Hmotnostní součinitel zeslabení
Lineární součinitel zeslabení vztažený k hustotě zeslabujícího materiálu.

Hrubá data
V případě CT se jedná o profily zeslabení v jednotlivých projekcích, které slouží jako vstupní data pro rekonstrukci výsledného obrazu. Hrubá data se označují také jako sinogram.

IAEA
International Atomic Energy Agency. Organizace založená v roce 1957 jako součást OSN. Vykonává dohled nad mírovým využíváním jaderné energie a poskytuje pomoc zemím při zdokonalování systému jaderné bezpečnosti.

ICRU
International Commission on Radiological Protection. Nezávislá komise založená v roce 1928, která se zabývá radiační ochranou a poskytováním doporučení k jejímu zajištění.

Ionizující záření
Záření, které má dostatečnou energii k tomu, aby dokázalo ionizovat molekuly vody. Patří sem elektromagnetické fotonové záření - rtg, gama, a dále pak částicové záření - elektrony, pozitrony, protony, neutrony, alfa částice, těžké štěpné produkty...

IRPA
International Radiation Protection Association. Asociace založená v roce 1965, která se zabývá zdokonalováním kultury radiační ochrany a jejím uplatněním celosvětově.

Izobar
Látka tvořená atomy se stejným nukleonovým číslem, ale různým protonovým číslem.

Izomer
Látka tvořená atomy s jádry v excitovaném stavu.

Izoton
Látka tvořená atomy se stejným neutronovým číslem, ale různým protonovým číslem.

Izotop
Látka tvořená atomy se stejným protonovým číslem, ale různým neutronovým číslem.

Katoda
Tvořená spirálovitě navinutým wolframovým vláknem s příměsí thoria, které zvyšuje efektivitu emise elektronů a prodlužuje životnost katody. Katoda slouží k produkci elektronů, které jsou urychlovány z katody na anodu.

Kerma
Popisuje přenos energie z nepřímo ionizujícího záření na přímo ionizující a je rovna podílu součtu počátečních kinetických energií všech nabitých částic uvolněných nenabitými částicemi v elementu látky a hmotnosti tohoto elementu. Jednotkou je Gray, značka Gy. Rozměr J/kg. Název je akronym pro Kinetic Energy Released in MAtter.

Kermový příkon
Podíl nárůstu kermy za krátkou dobu a této doby. Jednotkou je Gy/s.

Kontrastem indukovaná nefrotoxicita
Významný pokles renálních funkcí pacienta, který se vyskytne v krátké době po intravenózním podání kontrastní látky. Vyznačuje se zvýšenou hladinou kreatininu ve srovnání s hladinou kreatininu před podáním kontrastní látky. Anglicky se označuje "contrast-induced nephrotoxicity".

Konvoluce
Matematická operace s jednotlivými prvky matice obrazu, při které se mění hodnoty jednotlivých prvků matice. Jedná se např. o zvýraznění hran, redukci šumu a jiné. Využívá se u CT rekonstrukce pro redukci rozmazání při zpětné rekonstrukci, u rtg obrazu z důvodu zvýraznění hran aj.

Kreatinin
Odpadní produkt metabolismu vyskytující se v krevním řečišti, který se využívá k hodnocení funkčnosti ledvin. Obvyklé hodnoty kreatininu jsou v rozsahu 0,5 až 1,5 mg/dL.

Kruhový artefakt
Artefakt, který vzniká při náběru CT dat při špatné funkci, příp. špatné kalibraci, jednoho z detektorů. Z důvodu rotace rentgenky s protilehlými detektory vzniká v rekonstruovaném obraze artefakt kruhového vzhledu.

Lineární přenos energie
Podíl energie předané v daném místě nabitou ionizující částicí materiálu při průchodu po krátké dráze, a této dráhy. Jednotkou je keV/mm.

Lineární součinitel zeslabení
Představuje část fotonů, které se při dopadu svazku fotonů na zeslabující materiál určité tloušťky zeslabí. U monoenergetického fotonového svazku to představuje tu část fotonů, které jsou odstraněny po první interakci ze svazku. Jedná se o množství komplementární k množství fotonů, které projdou bez interakce. Jednotkou je cm-1.

Lokalizační sken
Sken, který se provádí jako první při CT vyšetření, na něm se poté zvolí oblast zájmu, která je skenována. Kažý výrobce CT skenerů označuje lokalizační sken jiným termínem - scanogram (Toshiba), scout (GE), surview (Philips), topogram (Siemens).

Mamografie
Základní radiologická screeningová metoda pro vyšetření prsu. Provádí se pomocí speciálního rtg přístroje – mamografu, který použitím rtg záření nízkých energií (20-40 keV) dokáže zobrazit tkáně v prsu. Záření nízkých energií se používá z toho důvodu, že umožňuje rozlišení tkání mezi sebou (glandulární tkáň, tuková tkáň, kalcifikace, případně nádorová tkáň) díky větším rozdílům v zeslabení záření jednotlivými tkáněmi ve srovnání se zářením vyšších energií.

Místní radiologické standardy
Standardy, které jsou vypracovány pro dané pracoviště, jsou vyhlášeny za platné a používány na daném pracovišti.

Monoenergetické spektrum
Spektrum záření, které se skládá pouze z fotonů jedné energie. Takové spektrum je diskrétní. Někdy se označuje i jako monochromatické. Monoenergetické spektrum poskytují některé radioaktivní prvky při svém rozpadu.

Multiplanární rekonstrukce
Rekonstrukce obrazu jiné než základní roviny pro zvýraznění informací obsažených v obraze. Nově vzniklá rekonstruovaná rovina je většinou paralelní s jinou základní rovinou, ale není to nutností. Anglicky se označuje "multiplanar reconstruction", zkratka MPR.

Národní radiologické standardy
Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických standardů na pracovištích využívajících ionizující záření. Podle NRS vypracuje každé pracoviště využívající ionizující záření pro lékařské účely své MRS, kterými se řídí při provádění výkonu. MRS je tedy standard, který je vyhlášen a používán na daném pracovišti.

NCRP
National Council on Radiation Protection and Measurements. Národní komise USA založená roku 1929, která vydává doporučení v radiační ochraně. Jedná se o obdobu ICRP.

Nefiltrované rtg spektrum
Spojité spektrum záření, ve kterém klesá počet rtg fotonů s rostoucí energií. Maximání energie ve spektru odpovídá elektrickému potenciálu mezi katodou a anodou rentgenky.

Neionizující záření
Záření, které nemá dostatečnou energii k tomu, aby dokázalo štěpit molekuly vody. Patří sem ultrazvukové záření, záření magnetické rezonance, optické záření...

Neutronové číslo
Počet neutronů v jádře. Značí se N.

Noise equivalent quanta
Udává minimální počet kvant potřebný pro získání dané hodnoty SNR neboli kolika kvant rtg fotonů je daný obraz hoden. Jinak lze říct, že NEQ popisuje, jak dobře by byly nízkokontrastní struktury detekovány v obraze s limitní homogenní hodnotou šumu ideálním pozorovatelem, což může být převedeno na detekci obecným pozorovatelem za specifických podmínek. Zkratka NEQ, česky snad možné přeložit jako počet ekvivalentních kvant šumu.

Noise power spectrum
Je metrika kvality obrazu používaná pro charakteristiku a popis vzhledu šumu různých frekvencí v obraze. Šum je často definován pouze prostřednictvím variance nebo standardní odchylky, detailnější popis šumu poskytuje právě noise power spektrum, zkratka NPS, do češtiny možné přeložit jako spektrum šumu. Někdy se označuje Wiener spektrum.

Nukleonové číslo
Číslo, které vyjadřuje počet nukleonů (neboli protonů a neutronů) v jádře. Značí se A a nazývá se také hmotnostní číslo.

Nuklid
Látka tvořená atomy se stejným protonovým i neutronovým číslem.

Objemově-renderovací technika
Podstatou tohoto typu rekonstrukce je automatická segmentace různých tkání na základě CT čísel. Ve výsledném rekonstruovaném obraze uživatel získá lepší přehled o anatomickém uspořádání a zobrazení 3D objektu je tak přehlednější. Anglicky se označuje "volume rendering technique", zkratka VRT.

Objemový rendering
3D rekonstrukce anatomické oblasti, kdy určitým součinitelům zeslabení, kterým odpovídají různé orgány, jsou přiřazeny různé barvy. Anglicky se označuje "volume rendering".

Oblast zájmu
Určitá anatomická oblast, která je hlavním zájmem při zobrazení. Anglicky se označuje "region of interest", zkratka ROI.

Ohnisko
Místo na anodovém terčíku, ve kterém dochází k produkci rtg záření. Ideálně by mělo být ohnisko nekonečně malé (bodové), aby byla minimalizována geometrická neostrost. Z technického hlediska to není možné a ohnisko musí mít určitou velikost.

Oknění
Proces, který se používá při zobrazení dat, např. při popisu radiologem. Jedná se o nastavení stupňů šedi pro daný obraz, souvisí s pojmy šířka okna (window width) a střed okna (window level). Anglicky se označuje "windowing".

Osa Z
U CT podélná osa pacienta, kolmá k axiálnímu řezu.

Pitch faktor
Poměr velikosti posunu stolu na jednu rotaci gantry a celkové kolimace svazku. Je to bezrozměrné číslo. Je-li pitch faktor=1, navazují jednotlivá nabíraná data těsně na sebe. Je-li větší než 1, pak jsou mezi nabíranými daty mezery. Je-li menší než 1, pak jsou některá data přeskenovávaná pro získání vyššího signálu. Při konstantních parametrech skenování (bez použití automatické modulace proudu, ATCM) platí, že čím větší pitch faktor, tím menší dávka pacientovi. V současnosti však při použití ATCM tento vztah již neplatí.

Pixel
Obrazový element (2D), který odpovídá jednomu bodu matice obrazu. Zkratka pochází z anglického "picture element".

PMMA
Polymetylmetakrylát, někdy označovaný jako plexisklo, je materiál, který se z hlediska absorpce a rozptylu podobá lidskému tělu, proto se často využívá pro simulaci zeslabení, které je podobné jako u pacienta.

Počet obrazů na rotaci
Při náběru dat na CT rentgenka kontinuálně produkuje záření. Data jsou nabírána v průběhu několika obrazů v rámci každé rotace. Typicky se jedná o 1000 až 3000 obrazů na jednu rotaci. Tyto obrazy jsou základem rekonstrukce výsledného obrazu. Anglické označení "views per rotation", zkratka VPR.

Podélná modulace proudu
ATCM, která moduluje proud na základě zeslabení v podélné ose pacienta. Např. při CT skenu hrudníku je proud v oblasti ramen vyšší, v oblasti plic nižší.

Polotloušťka
Tloušťka vrstvy zeslabujícího materiálu, která zeslabí intenzitu svazku fotonů na polovinu. Souvisí s lineárním součinitelem zeslabení. Značí se zkratkou HVL z anglického half value layer. Jednotkou je mm. Pro každý materiál je hodnota polotloušťky různá. Nejčastěji používaným materiálem pro popis polotloušťky je hliník a měď, pak se polotloušťka uvádí jako např. 3,5 mm Al.

Polyenergetické spektrum
Spektrum záření, které se skládá z fotonů několika energie. Takové spektrum je spojité. Někdy se označuje i jako polychromatické. Rtg spektrum používané v rtg diagnostice je polyenergetické.

Povrchový rendering
3D rekonstrukce určitého orgánu nebo tkáně, kdy jsou částečným zobrazením eliminovány okolní tkáně a orgány. Anglicky se označuje "surface rendering".

Princip optimalizace
Cílem principu optimalizace je zajistit, aby velikost individuálních dávek, pravděpodobnost ozáření a počet jednotlivců vystavených ozáření byly na co nejnižší úrovni s přihlédnutím k současným odborným znalostem a hospodářským a sociálním faktorům. Tento princip se označuje jako ALARA. Při implementaci principu optimalizace při lékařském ozáření je nutné získat dostatečnou diagnostickou informaci za co nejnižších dávek, spřihlédnutím k hospodářským a společenským faktorům. Ideálně je výsledkem rtg obraz dostatečné kvality získaný při co nejnižší dávce.

Princip zdůvodnění
Z každé metody v lékařství využívající ozáření pacienta ionizujícím zářením by měl plynout dostatečný benefit pro ozářeného pacienta nebo pro společnost, aby došlo k vyvážení újmy způsobené ozářením. Jeden ze základních pilířů radiační ochrany, společně s principem optimalizace.

Prospektivní EKG-triggering
Náběr dat řízený EKG pacienta takovým způsobem, že v určitém čase od R vlny srdečního cyklu dojde k náběru určitého množství dat. Kompletní data jsou nabrána v průběhu několika srdečních cyklů po sobě. Protože dochází ke spuštění dat v určité době od R vlny, je nutné, aby měl pacient pravidelné EKG. Ze získaných dat je možné zrekonstruovat pouze určitou srdeční fázi, typicky se jedná o diastolu. Někdy se označuje jako prospektivní EKG-gating.

Prostorové rozlišení
Schopnost zobrazovacího systému odlišit dva rozdílné objekty s vysokým kontrastem tak, aby nesplynuly v jeden objekt. Objekty mají vysoký kontrast ve srovnání s pozadím, proto se prostorové rozlišení označuje také jako rozlišení při vysokém kontrastu. Udává se v počtu párů čar na jednotku délky, lp/mm, lp/cm.

Protonové číslo
Číslo, které vyjadřuje počet protonů v jádře. U elektricky neutrálního atomu je i stejný počet elektronů v elektronovém obalu. Značí se Z a nazývá se také atomové číslo.

Prvek
Látka tvořená atomy se stejným protonovým číslem.

Radiologické standardy
Popis provádění výkonů, kterými se řídí pracovnící při provádění konkrétních výkonů. Existují národní a místní radiologické standardy.

Rekonstrukce maximálních intenzit
Rekonstrukce obrazu, resp. konkrétní roviny, při které se zobrazí pixely s vyšší nebo maximální hodnotou intenzity, ideálně se zobrazí oblasti naplněné kontrastní látkou. Anglicky se označuje "maximum intensity projection", zkratka MIP.

Rekonstrukce minimálních intenzit
Rekonstrukce obrazu, resp. konkrétní roviny, při které se zobrazí pixely s nejnižšími hodnotami intenzity. Využívá se např. při popisu žlučových cest. Anglicky se označuje "minimum intensity projection", zkratka MinIP.

Relativní biologická účinnost
Dávka určitého záření, která je potřebná k vyvolání stejného účinku, jaký má referenční záření, kterým je často fotonové záření. Je definována jako podíl dávky referenčního záření a dávky určitého záření pro vyvolání stejných biologických změn.

Rendering
Algoritmus pro rekonstrukci 3D modelu z 2D dat, jehož výsledkem je pohled na určitou anatomickou oblast v perspektivě.

Rentgenová lampa
Rentgenka slouží k produkci rtg záření. Je to trubice s vakuem uvnitř, jejíž součástí je žhavená katoda, která slouží jako zdroj elektronů. Tyto elektrony jsou urychlovány z katody, dopadají na terčík neboli anodu, čímž vzniká rentgenové záření.

Rentgenové spektrum
Spektrum rtg fotonů, zobrazované jako počet rtg fotonů určité energie v závislosti na energii. Typické rtg spektrum se skládá z brzdného záření se spojitým spektrem a s píků charakteristického záření s diskrétním spektrem.

Retrospektivní EKG-gating
Náběr dat řízený EKG pacienta, kdy k náběru dat dochází v průběhu celého srdečního cyklu po dobu několika srdeční cyklů po sobě. Ze získaných dat je možné zrekonstruovat kteroukoli srdeční fázi (systolu nebo diastolu).

Rovina XY
U CT rovina odpovídající axiálnímu řezu, tedy kolmá k podélné ose Z pacienta.

Rozlišení při nízkém kontrastu
Schopnost zobrazovacího systému odlišit dva objekty s malým rozdílem v lineárním součniteli zeslabení, resp. objekt na pozadí, které se od sebe velmi málo liší z hlediska zeslabení. Je významně ovlivněno šumem. Označuje se také rozlišení kontrastu.

Rozlišení při vysokém kontrastu
Schopnost zobrazovacího systému odlišit dva rozdílné objekty s vysokým kontrastem tak, aby nesplynuly v jeden objekt. Objekty mají vysoký kontrast ve srovnání s pozadím, proto se prostorové rozlišení označuje také jako prostorové rozlišení. Udává se v počtu párů čar na jednotku délky, lp/mm, lp/cm.

Scanogram
Lokalizační sken, který se provádí na začátku CT vyšetření. Na tomto skenu se poté plánuje oblast zájmu, která je skenována. Označení scanogram používá výrobce Toshiba.

Scintilace
Vznik fotonů viditelného světla ve scintilačním materiálu v důsledku absorpce energie rtg fotonu. Scintilační materiál se využívá v CT detektorech a také v zesilovačích obrazu.

Scout
Lokalizační sken, který se provádí na začátku CT vyšetření. Na tomto skenu se poté plánuje oblast zájmu, která je skenována. Označení scout používá výrobce GE.

Sinogram
Profily zeslabení v jednotlivých projekcích, které slouží jako vstupní data pro rekonstrukci výsledného obrazu. Sinogram se označuje i jako hrubá data, anglicky "raw data".

Šířka okna
Šířka okna označuje rozsah hodnot, které jsou aktuálně zobrazeny ve stupních šedi. Je-li šířka okna 400 a střed okna (window level) 500, budou zobrazeny všechny hodnoty od 300 do 700. Hodnoty nižší než 300 se zobrazí černě, hodnoty vyšší než 700 bíle. Využívá se u digitálních modalit, u CT odpovídá CT číslům v Hounsfieldových jednotkách. Anglicky se označuje jako "window width", zkratka WW.

Skiagrafie
Diagnostická metoda pro zobrazení lidských tkání, která využívá průchodu rentgenového záření zobrazovaným objektem. Je založena na principu rozdílného zeslabení rtg záření v různých tkáních. Výsledný obraz je zachycován na receptor obrazu (film, CR, DR). Z obrazu poté je možné odhadnout vnitřní stavbu či poranění vyšetřovaného orgánu nebo tkání. Nejčastěji se tato metoda používá k vyšetření kostí, zubů a kloubů, ale lze jí dobře zobrazit i některé měkké tkáně, např. srdce a plíce. Jedná se o velmi dobře dostupnou metodu, která je často indikována jako jedna z prvních diagnostických metod.

SNR
Parametr popisující poměr signálu a šumu, anglicky označované "signal to noise ratio". Jedná se o parametr, který se využívá k hodnocení kvality obrazu. Uplatňuje se především u digitálních modalit, u analogových se místo SNR používá CNR. Je-li počet detekovaných fotonů N, pak SNR = N/šum. Šum odpovídá odmocnině počtu detekovaných fotonů, tedy odmocnině N. Pak SNR = N/odmocnina(N) = odmocnina(N).

Stochastické účinky
Účinky, jejichž podstatou je pozměnění genetické informace buňky. Jedná se o účinky, které se v ozářené populaci vyskytují s určitou pravděpodobností, ale nelze označit konkrétního jedince z ozářené populace, u kterého se toto poškození vyskytne. Pro popis těchto účinků se používá lineární bezprahový model, tj. vyskytují při jakékoliv dávce a pravděpodobnost jejich výskytu narůstá s rostoucí dávkou. S rostoucí dávkou však nenarůstá závažnost poškození. Patří sem solidní tumory a leukémie.

Střed okna
Střed okna označuje střední hodnotu ze zobrazených hodnot. Je-li šířka okna (window width) 400 a střed okna 500, budou zobrazeny všechny hodnoty od 300 do 700. Hodnoty nižší než 300 se zobrazí černě, hodnoty vyšší než 700 bíle. Využívá se u digitálních modalit, u CT odpovídá CT číslům v Hounsfieldových jednotkách. Anglicky se označuje jako "window level", zkratka WL.

Střední lineární dosah částice
Průměrná vzdálenost, do níž pronikne částice za daných okolností v určitém materiálu. Závisí nepřímo úměrně na hustotě materiálu. Nelze je použít pro fotony.

Střední volná dráha
Střední vzdálenost mezi dvěma po sobě následujícími interakcemi fotonů. Odpovídá hodnotě 1/lineární součinitel zeslabení. Jednotkou je cm.

SÚJB
Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Organizace, která vykonává dozor v oblasti radiační ochrany a při využívání jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření.

Šum
Šum je náhodná složka signálu v obraze, která je nežádoucí, protože nenese diagnostickou informaci. Šum má určitou strukturu nebo vzhled, který je ovlivněn mnoha faktory. Absolutní šum narůstá s rostoucí dávkou, relativní šum vyjádřený jako poměr signál/šum narůstá nepřímo úměrně s druhou odmocninou dávky.

SÚRAO
Správa uložišť radioaktivních odpadů. Instituce, která se podílí na zajištění bezpečného ukládání radioaktivních odpadů.

SÚRO
Státní ústav radiační ochrany. Vědecko-výzkumná instituce, která připravuje a zpracovává odborné podklady pro výkon státní správy před ionizujícím zářením, zajišťuje odborný výcvik a výuku pracovníků, dále provádí soustavné monitorování pozadí, měření radonu v budovách, zabývá se i lékařským ozářením a osobní dozimetrií.

Surview
Lokalizační sken, který se provádí na začátku CT vyšetření. Na tomto skenu se poté plánuje oblast zájmu, která je skenována. Označení surview používá výrobce Philips.

Systola
Fáze srdečního cyklu, při které se srdeční sval stahuje a vypuzuje krev ze srdce pryč. Systole odpovídá vyšší ze dvou hodnot uváděných při měření krevního tlaku.

Teleradiologie
Radiologie, při které jsou obrazová data přenášena k prohlížení a popisu na vzdálené diagnostické stanice, např. mimo dané oddělení, pracoviště nebo i zemi.

Topogram
Lokalizační sken, který se provádí na začátku CT vyšetření. Na tomto skenu se poté plánuje oblast zájmu, která je skenována. Označení topogram používá výrobce Siemens.

Učinný průřez
Podíl pravděpodobnosti, že pro danou terčovou entitu nastane určitá interakce vyvolaná dopadem nabitých nebo nenabitých částic určitého druhu a energie, a fluence dopadajících částic. Jednotkou je m2, případně častěji používaný barn (1 barn = 1*10-28 m2).

Uhlová modulace proudu
ATCM, která moduluje proud v průběhu rotace gantry na základě zeslabení v dané úhlové projekci. Při zadopřední projekci je potřeba menšího množství rtg fotonů, při boční projekci je potřeba vyššího množství, v předozadní projekci je opět množství nižší. Při úhlové modulace proud osciluje.

UNSCEAR
United Nations Scientific Committee for Effects of Atomic Radiation. Vědecká skupina založená v roce 1955 při OSN, která se zabývá radiační ochranou.

Voxel
Objemový element (3D), získaný jako součin pixelu a šířky řezu. Zkratka pochází z anglického "volume element".