Slovník

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 158 names in this directory
Absorbovaná dávka
Popisuje energii absorbovanou v daném místě látky a je rovna podílu střední sdělené energie předané ionizujícím zářením látce v malém prostoru a hmotnosti této látky. Jednotkou je Gray, zkratka Gy, rozměr J/kg.

Agatstonovo skóre
Kvantifikace objemu a hustoty kalcia usazeného v koronárních tepnách. Využívá se jako indikátor rizika pacienta, že utrpí srdeční příhodu.

ALARA
Akronym pro "tak nízké, jak je rozumně dosažitelné", z původního anglického "as low as reasonably achievable". Jeden ze základních principů radiační ochrany. Při lékařském ozáření se uplatňuje jako princip optimalizace.

Anoda
Tvořena anodovým terčíkem, na který dopadají urychlené elektrony z katody. V důsledku interakcí elektronů na terčíku dochází ke vzniku rtg záření - brzdného a charakteristického. Materiálem anody je nejčastěji wolfram, pro mamografii také molybden a rhodium. Efektivita vzniku rtg záření je pouze 1 %, zbývající energie urychlených elektronů je přeměněna na teplo. Anoda může být stacionární nebo rotační, stacionární anody umožňuje vyprodukovat pouze velmi malé množství rtg fotonů, používá se u dentálních rtg systémů a u některých mobilních skiagrafických systémů. Rotační anoda pak u všech ostatních rtg systémů. Množství rtg fotonů, které dokáže rentgenka vyprodukovat v krátkém čase, je i jednou z charakteristik rentgenek. Mezi nejvýkonnější rentgenky patří CT rentgenky a rentgenky angiografických systémů.

Anodová charakteristika anody
Jedná se o závislost anodového proudu na elektrickém potenciálu mezi katodou a anodou, kterým jsou urychlovány elektrony vznikající na katodě. S rostoucí hodnotou elektrického potenciálu je více elektronů urychleno z katody na anodu, roste tedy i anodový proud. Jakmile jsou již všechny elektrony urychleny, tak ani se zvyšující se hodnotou napětí nedochází k nárůstu anodového proudu. Nicméně to platí pouze pro malé zvýšení elektrického potenciálu Vzroste-li potenciál významně, např. z 80kV na 120kV při stejném žhavícím proudu, např. 5A, vzroste i anodový proud z původní hodnoty 800mA na 1100mA. Důvodem je to, že s vyšším elektrickým potenciálem je vyšší produkce elektronů, které jsou jakoby "vytrháváno" z katody, proto se zvyšuje i anodový proud. Oblast, kdy s rostoucím elektrickým potenciálem nedochází ke zvýšení anodového proudu, se nazývá oblast nasyceného proudu a pracují v ní rentgenky mimo mamografické, mamografické rentgenky pracují v oblasti nenasyceného proudu.

Anodový proud rentgenky
Proud, který je tvořen elektrony uvolněnými na katodě, které jsou elektrickým potenciálem urychleny a dopadají na anodu. Jedná se o ten proud, o kterém mluvíme v souvislosti s mA nebo mAs, zvláště radiologičtí asistenti. Zvýšením anodového proudu dochází k úměrnému zvýšení počtu vyprodukovaných rtg fotonů, tj. zvýším-li anodový proud 2x, dvojnásobí se i množství vzniklých rtg fotonů.

Artefakt
Forma šumu, která nepříznivě ovlivňuje kvalitu obrazu. Vzniká nejčastěji v důsledku nesprávné detekce, interpretace nebo při rekonstrukci obrazu.

Atomové číslo
Číslo, které vyjadřuje počet protonů v jádře. U elektricky neutrálního atomu je i stejný počet elektronů v elektronovém obalu. Značí se Z a nazývá se také protonové číslo.

Automatická modulace proudu
Modulace proudu rentgenky při náběru dat na CT na základě zeslabení rtg svazku pacientem při každé projekci (princip fungování je popsán u expoziční automatiky). Skládá se z modulace podélné a úhlové. Ve srovnání s konstantním proudem poskytuje lepší kvalitu obrazu, často s nižší dávkou pacientovi. Anglicky se označuje "automatic tube current modulation", zkratka ATCM.

Bitová hloubka
Množství informací uložených v každém pixelu obrazové matice, konkrétně počet stupňů šedi. Je-li bitová hloubka matice 8, pak může pixel nabývat 2^8 (=256) hodnot, tedy 0 až 255, kdy 0 odpovídá černé a 255 bílé barvě.

Bodový impulz
Simuluje bodový zdroj (ideálně delta funkce). V rtg diagnostice lze bodový impulz simulovat mikrodírou v olověné desce. Měření odezvy na bodový impulz vyžaduje velkou přesnost nastavení a taktéž významně zatěžuje rentgenku. Odezva na bodový impulz se označuje jako "point spread function" a je jednou z charakteristik zobrazovacího systému.

Bow-tie filter
Typ filtru, kterým prochází rtg svazek CT skeneru před tím, než vystoupí z rentgenky. Funkcí bow-tie filtru, který je komplementární k oválnému průřezu těla, je vytvoření homogennější fluence rtg fotonů na detektoru.

Cárový impulz
Simuluje štěrbinový zdroj. V rtg diagnostice lze čárový impulz simulovat mikroštěrbinou v olověné desce. Měření odezvy na čárový impulz vyžaduje velkou přesnost nastavení štěrbiny vzhledem k ohnisku, rentgenku zatěžuje zatěžuje méně než při měření odezvy na bodový impulz. Odezva na čárový impulz se označuje jako "line spread function" a je jednou z charakteristik zobrazovacího systému.

Celková hmotnostní brzdná schopnost
Celková brzdná schopnost vztažená k hustotě materiálu, ve kterém je částice brzděna.

Celková kolimace
Celková šířka všech řezů, které jsou nabírány ve stejnou dobu, na jednu rotaci gantry na CT skeneru, který má více řad detektorů. V současné době je možné nabírat až 320 řezů najednou a pokrýt tak šířku až 16 cm.

Celková lineární brzdná schopnost
Je přibližně rovna podílu ztráty energie nabité ionizující částice na krátkém úseku její dráhy a této dráhy. Skládá se ze srážkové brzdné schopnosti a radiační brzdné schopnosti. Brzdná schopnost se vztahuje pouze na nabité částice, proto nelze nikdy u fotonů mluvit o jejich brzdné schopnosti. iJednotkou je kev/mm.

Celkový účinný průřez
Součet všech účinných průřezů odpovídajících různým reakcím a procesům mezi dopadající částicí daného druhu s určitou energií a danou terčovou entitou. U rtg záření s energiemi používanými v radiodiagnostice se jedná o účinný průřez fotoelektrického jevu, Comptonova rozptylu a Rayleighova rozptylu.

CMI
Český metrologický institut. Institut, jehož část pro ionizující záření se zabývá základní metrologií, kalibrací etalonů a měřidel a taktéž typovým schválením měřidel a jejich následným ověřováním.

CNR
Parametr popisující poměr kontrastu a šumu, anglicky označované "contrast to noise ratio". Jedná se o parametr, který se využívá k hodnocení kvality obrazu. Uplatňuje se především u analogových modalit, u digitálních se místo CNR používá SNR.

CT artrografie
CT vyšetření kloubů po intraartikulární (do kloubu) aplikaci kontrastní látky.

Dávkový příkon
Podíl nárůstu dávky za krátkou dobu a této doby. Jednotkou je Gy/s.

Desuflace balonku
Vyfouknutí balonku, který se využívá pro dilataci stenotických (zúžených) míst v cévách při perkutánní transluminální (koronární) angioplastice.

Detective quantum efficiency
Udává, jak efektivně může daný zobrazovací systém produkovat obraz s určitou hodnotou SNR vzhledem k ideálnímu detektoru. Zkratka DQE, jejíž název je možné přeložit jako detekční kvantová účinnost. Úzce souvisí s NEQ. DQE je rovno poměru počtu rtg kvant fotonů, kolika je obraz hoden, a počtu NEQ kvant rtg fotonů, které přispěly k tvrobě obrazu. Neboli zapsáno DQE = (SNRout)^2/(SNRin)^2, kde SNRout je poměr signál/šum na výstupu detektoru a SNRin na vstupu detektoru. Tento vztah vyjadřuje schopnost detektoru přenést obraz s určitým šumem ze vstupu na výstup.

Detektor
Zařízení, které se využívá k detekci záření, které prošlo tělem pacienta. Energie záření je v detektoru převedena na elektrický signál, který tvoří výsledný obraz. Patří sem např. systémy přímé digitalizace (DR s přímou a nepřímou konverzí), nepřímé digitalizace (CR), CCD detektory, scintilační detektory.

Deterministické účinky
Účinky, jejichž podstatou je poškození buněk vedoucí k jejich smrti nebo již samotná smrt buněk. Tyto účinky jsou prahové, tj. vyskytují až při překročení určité prahové hodnoty dávky. Je-li dávka menší než prahová hodnota, dochází i tak k poškození buněk zářením, ale ozářený orgán (tkáň) je schopen funkci buněk kompenzovat, takže se poškození navenek neprojeví. Je-li dávka vyšší než prahová hodnota, tak již orgán nedokáže funkci orgánu kompenzovat a poškození se projeví. Závažnost poškození narůstá s rostoucí dávkou. Patří sem poškození kůže, katarakta, akutní nemoc z ozáření.

Diagnostická referenční úroveň
Úroveň dávky, jejíž překročení se při vyšetření dospělého pacienta o hmotnosti 70 kg (pro některé rtg výkony se liší) při použití standardních postupů a správné praxe neočekává. DRÚ jsou směrné hodnoty pro lékařské ozáření, které přispívají k usměrnění lékařských expozic. Nemají charakter závazných ukazatelů a jsou metodou prvního přiblížení k posouzení optimalizace. Jejich časté překračování je podnětem k prošetření příčin nepřiměřeně vysoké zátěže pacientů a k nápravným opatřením týkajícím se zpravidla techniky vyšetření. Anglicky se označuje diagnostic reference level. Existují národní a místní DRÚ.

Diastola
Fáze srdečního cyklu, při které srdeční sval relaxuje a plní se krví. Jedná se o klidovou fázi srdečního cyklu, které náleží ta nižší ze dvou hodnot, které jsou při měření tlaku krve uváděny.

DICOM
Akronym pro standardní formát dat z různých vyšetřovacích modalit, pochází z původního anglického "digital image communications in medecine".

Dozimetrie
Nauka o měření a výzkumu ionizujícího záření. Jedná se o součást jaderné fyziky, která úzce souvisí s radiační fyzikou, radiační chemií, jadernou energetikou, radioaktivitou životního prostředí a aplikacemi ionizujícího záření a radionuklidů ve výzkumu, medicíně, biologii... Z hlediska radiodiagnostiky se jedná o měření dávek pacientům nebo pracovníků se zářením, případně měření dávek při různých měřeních v rámci zajištění kvality.

Dual-energy CT
Simultánní akvizice dat jednozdrojovým CT skenerem za účelem obdržet dvě sady součinitelů zeslabení, které jsou poté použity pro stanovení materiálového složení jednotlivých skenovaných tkání. Akvizice s použitím dvou spekter (energií) je dosaženo u různých výrobců různými technologiemi, např. rychlým přepínáním napětí v rámci jedné rotace (kWp switching) nebo střídáním napětí mezi sousedními řezy. Jinou technologií pak je použití dvouzdrojového CT.

Dual-source CT
CT skenery se dvěmi retgenkami, které umožňují simultánní akvizici dat se dvěma různými napětími. Rentgenky jsou vůči sobě posunuty o cca 90 stupňů. Standardně se využívá jednoho nižšího (70 kV, 80 kV) a druhého vyššího napětí (140 kV, 150 kV) v kombinaci s cínovou filtrací, která umožňuje lepší spektrální separaci, a tedy přesnější stanovení koeficientů zeslabení pro zjištění materiálového složení.

Efekt stínění katody
Termoemisí se na katodě uvolňují elektrony, které jsou elektrickým potenciálem mezi katodou a anodou urychlovány na anodu. Není-li elektrický potenciál dostatečný, hromadí se uvolněné elektrony v oblasti okolo katody a tvoří tzv. elektronový mrak. Tím je katoda stíněna, vzniká efekt stínění katody. Je-li elektrický potenciál mezi katodou a anodou vyšší, doputuje více elektronů z katody na anodu a efekt stínění katody se projeví méně. Při dostatečné hodnotě potenciálu, od cca 40 kV výše, již doputují všechny elektrony na anodu a efekt stínění katody se neprojevuje. V této fázi je produkce rtg fotonů limitována již pouze množstvím elektronů vyprodukovaných na katodě, ale již není ovlivněna elektrickým potenciálem. Při nižších hodnotách potenciálu je výsledné množství vzniklých rtg fotonů závislé nejen na množství vyprodukovaných elektronů, ale i na elektrickém potenciálu, který elektrony urychluje.

Efektivní velikost ohniska
Projekce ohniska do roviny paralelní s osou katoda-anoda. Udává se šířkou a délkou ohniska. Skutečná a efektivní šířka ohniska jsou stejné, skutečná a efektivní délky ohniska se liší. Vztah mezi nimi je efektivní délka = skutečná délka*sin(alfa), kde alfa je sklon anodového terčíku. Efektivní délka ohniska je vždy menší než skutečná délka ohniska.

Elektrické množství
Součin proudu rentgenky a expozičního času. Jednotkou je As, častěji používaná mAs.

Expozice
Popisuje ionizační účinky fotonového záření ve vzduchu a je rovna podílu celkového náboje iontů stejného znaménka vzniklých v malém objemu vzduchu při úplném zabrzdění všech elektronů, které byly uvolněny fotony rtg záření, a hmotnosti vzduchu v tomto objemu. Jednotkou je C/kg, dříve Rentgen.

Expoziční automatika
Systém automatického řízení expozice. Expoziční automatika je tvořena jedním nebo více detektory, typicky ionizačními komůrkami nebo polovodičovými detektory, které ukončí expozici po tom, jakmile na ně dopadla dostatečná dávka (absorbovaly dostatečnou energii). Tato dávka je přednastavená servisním technikem v závislosti na tom, jaká kvalita obrazu je požadována na pracovišti. Systém s expoziční automatikou pak nevyžaduje, aby radiologický asistent nastavoval před rtg vyšetřením kV i mAs, ale postačuje pouze napětí, součin proudu a času je pak nastaven expoziční automatikou. Podobným způsobem, ale komplikovaněji, funguje i automatická modulace proudu na CT nebo automatické řízení dávky/dávkového příkonu na angiografických systémech nebo C-ramenech.

Expoziční čas
Doba, po kterou probíhá expozice. S rostoucí hodnotou lineárně narůstá množství vzniklých fotonů, jedná se o kvantitativní změnu rtg spektra. Optimální doba expozice se liší pro různé zobrazované orgány, např. pro zobrazení srdce a plic by měla být krátká, aby byla minimalizována pohybová neostrost. U některých expozic není možné vyprodukovat dostatečné množství rtg fotonů za krátkou dobu, resp. dostatečnou hodnotu elektrického množství, proto může dojít k prodloužení doby expozice. Jednotkou expozičního času je s (sekunda), nejčastěji se využívá ms.

Fantom
Objekt simulující zeslabení rtg svazku podobné lidskému tělu, využívá se pro popis kvality obrazu. Nejčastěji vytvořen z plexiskla, vody nebo jiného materiálu, který se vlastnostmi (zeslabení a rozptyl) podobá lidskému tělu. Fantom obsahuje různé objekty, nejčastěji pro rozlišení při vysokém a nízkém kontrastu, avšak existují i sofistikované fantomy, např. antropomorfní, voxelizované.

Filtrované rtg spektrum
Spojité spektrum záření, ve kterém jsou odfiltrovány rtg fotony nízkých energií výstupním okénkem rentgenky. S vyšší energií pak počet fotonů narůstá až přibližně po střední energii spektra, od této energie počet fotonů klesá. Maximání energie ve spektru odpovídá elektrickému potenciálu mezi katodou a anodou rentgenky.

Fluence
Množství rtg fotonů interagujících nebo procházejících určitým objemem. Fluence je definována jako podíl počtu částic, které dopadly v daném bodě prostoru na malou kouli a obsahuj jejího příčného řezu. Jednotkou je m-2.

Fokuzační mistička
"Mistička", ve které je umístěno katodové vlákno. Funkcí mističky je fokuzovat tok elektronů produkovaných katodovým vláknem do co nejužšího svazku, který pak dopadá na anodu. Fokuzace je provedena tak, že na mističku, ve které se nachází katoda, je přivedeno záporné napětí. Vznikající elektrony jsou tedy odpuzovány a tok elektronů je užší, lépe fokuzovaný, takže i velikost ohniska je menší, čímž se zlepšuje geometrická neostrost.

Fotodioda
Prvek v zobrazovacím řetězci, který převádí energii fotonů viditelného světla vznikajících ve scintilačním materiálu (scintilátoru) z původních rtg fotonů na elektrický signál. Je součástí scintilačních detektorů, které využívají např. CT skenery.

FWHM
Full Width at Half Maximum. Šířka profilu měřená v polovině maxima výšky píku. Využívá se pro popis energetické rozlišovací schopnosti.

Geometrická účinnost
Schopnost detektoru absorbovat a vyhodnotit rtg záření prošlé pacientem. Je ovlivněna rekonstrukcí samotného detektoru (materiál, tloušťka), velikostí detekčních elementů a sept mezi nimi.

Heel efekt
Efekt, který se projevuje tím, že intenzita rtg pole není plně homogenní, ale liší se ve směru od katody k anodě. Odchylka dosahuje i hodnot 20-30% od intenzity v centrální části, větší intenzita je na straně katody, menší na straně anody. Heel efekt závisí na velikosti pole a na úhlu sklonu anodového terčíku. Čím je menší pole, tím je heel efekt méně významný, čím větší je úhel, tím méně významný. Heel efekt je pro nás neužitečný, proto se koriguje, a to buď přidáním homogenizačního filtru, nebo správnou kalibrací detektoru. Heel efektu se využívá v mamografii, kdy je hutnější, tedy více zeslabující, část pacientky (hrudní stěna) umístěna směrem ke katodě, méně zeslabující část (prsní tkáň) směrem k anodě.

Helikální náběr
Náběr dat u CT, kdy rotuje rentgenka v gantry okolo pacienta a současně se posunuje stůl s pacientem. Výsledná data jsou nabrána jakoby ve tvaru šroubovice. Při rekonstrukci jsou pak data interpolována ze sousedních řezů.

Hmotnostní číslo
Číslo, které vyjadřuje počet nukleonů (neboli protonů a neutronů) v jádře. Hmotnostní číslo proto, protože hmotnost atomu závisí právě na počtu nukleonů. Značí se A a nazývá se také nukleonové číslo.

Hmotnostní součinitel zeslabení
Lineární součinitel zeslabení vztažený k hustotě zeslabujícího materiálu.

Hrubá data
V případě CT se jedná o profily zeslabení v jednotlivých projekcích, které slouží jako vstupní data pro rekonstrukci výsledného obrazu. Hrubá data se označují také jako sinogram.

Hyperdenzní
Signál tkáně, vyplývající z jejího zeslabení, který je větší než signál vedlejší tkáně. Nejčastěji se využívá ve spojitosti s CT obrazem.

Hypodenzní
Signál tkáně, vyplývající z jejího zeslabení, který je menší než signál vedlejší tkáně. Nejčastěji se využívá ve spojitosti s CT obrazem.

IAEA
International Atomic Energy Agency. Organizace založená v roce 1957 jako součást OSN. Vykonává dohled nad mírovým využíváním jaderné energie a poskytuje pomoc zemím při zdokonalování systému jaderné bezpečnosti.

ICRU
International Commission on Radiological Protection. Nezávislá komise založená v roce 1928, která se zabývá radiační ochranou a poskytováním doporučení k jejímu zajištění.

Insuflace balonku
Nafouknutí balonku, který se využívá pro dilataci stenotických (zúžených) míst v cévách při perkutánní transluminální (koronární) angioplastice.

Ionizující záření
Záření, které má dostatečnou energii k tomu, aby dokázalo ionizovat molekuly vody. Patří sem elektromagnetické fotonové záření - rtg, gama, a dále pak částicové záření - elektrony, pozitrony, protony, neutrony, alfa částice, těžké štěpné produkty...

IRPA
International Radiation Protection Association. Asociace založená v roce 1965, která se zabývá zdokonalováním kultury radiační ochrany a jejím uplatněním celosvětově.

Izobar
Látka tvořená atomy se stejným nukleonovým číslem, ale různým protonovým číslem.

Izocentrum
Bod, kolem kterého rotuje rentgenka v gantry CT skeneru nebo C-rameno u angiografických systémů.

Izodenzní
Signál tkáně, vyplývající z jejího zeslabení, který je srovnatelný se signálem vedlejší tkáně, tj. tkáně se jeví jako tkáně stejného nebo podobného zeslabení. Nejčastěji se využívá ve spojitosti s CT obrazem.

Izomer
Látka tvořená atomy s jádry v excitovaném stavu.

Izoton
Látka tvořená atomy se stejným neutronovým číslem, ale různým protonovým číslem.

Izotop
Látka tvořená atomy se stejným protonovým číslem, ale různým neutronovým číslem.

Izotropní rozlišení
Rozlišení stejné ve všech třech osách (X, Y, Z). Využívá se u CT pro popis voxelů, např. voxel o velikosti 1mm x 1mm x 1mm.

Katoda
Tvořená spirálovitě navinutým wolframovým vláknem s příměsí thoria, které zvyšuje efektivitu emise elektronů a prodlužuje životnost katody. Katoda slouží k produkci elektronů, které jsou urychlovány z katody na anodu.

Katodová charakteristika rentgenky
Jedná se o závislost anodového proudu na žhavícím proudu. S rostoucí hodnotou žhavícího proudu významně narůstá i anodový proud, je-li elektrický potenciál mezi katodou a anodou dostatečný k urychlení všech elektronů, tedy s malou změnou hodnoty žhavícího proudu dochází k velké změně anodového proudu. Není-li elektrický potenciál dostatečný (vyskytuje se efekt stínění katody), pak se změnou žhavícího proudu nemusí být spojena i změna anodového proudu.

Kerma
Popisuje přenos energie z nepřímo ionizujícího záření na přímo ionizující a je rovna podílu součtu počátečních kinetických energií všech nabitých částic uvolněných nenabitými částicemi v elementu látky a hmotnosti tohoto elementu. Jednotkou je Gray, značka Gy. Rozměr J/kg. Název je akronym pro Kinetic Energy Released in MAtter.

Kermový příkon
Podíl nárůstu kermy za krátkou dobu a této doby. Jednotkou je Gy/s.

Kernel
Matematický filtr aplikovaný na hrubá data při CT rekonstrukci za účelem odstranění artefaktů a zlepšení kvality obrazu (vyhlazení nebo zvýraznění detailů).

Kontrastem indukovaná nefrotoxicita
Významný pokles renálních funkcí pacienta, který se vyskytne v krátké době po intravenózním podání kontrastní látky. Vyznačuje se zvýšenou hladinou kreatininu ve srovnání s hladinou kreatininu před podáním kontrastní látky. Anglicky se označuje "contrast-induced nephrotoxicity".

Kontrolované pásmo
Podle atomového zákona se vymezuje tak, kde by efektivní dávka mohla být vyšší než 6 mSv ročně nebo že by ekvivalentní dávka mohla být vyšší než tři desetiny limitu pro radiačního pracovníka pro kůži anebo končetiny nebo 15 mSv pro oční čočku. Kontrolované pásmo je stavebně oddělená a označená část pracoviště. Jedná se nejčastěji o vyšetřovny, ve kterých je v průběhu výkonu přítomen lékař, typicky katetrizační laboratoře, skiaskopické vyšetřovny, CT vyšetřovny (jsou-li prováděny intervenční výkony). Pravidelnou práci může v kontrolovaném pásmu vykonávat pouze radiační pracovník kategorie A.

Konvoluce
Matematická operace s jednotlivými prvky matice obrazu, při které se mění hodnoty jednotlivých prvků matice. Jedná se např. o zvýraznění hran, redukci šumu a jiné. Využívá se u CT rekonstrukce pro redukci rozmazání při zpětné rekonstrukci, u rtg obrazu z důvodu zvýraznění hran aj.

Kreatinin
Odpadní produkt metabolismu vyskytující se v krevním řečišti, který se využívá k hodnocení funkčnosti ledvin. Obvyklé hodnoty kreatininu jsou v rozsahu 0,5 až 1,5 mg/dL.

Kruhový artefakt
Artefakt, který vzniká při náběru CT dat při špatné funkci, příp. špatné kalibraci, jednoho z detektorů. Z důvodu rotace rentgenky s protilehlými detektory vzniká v rekonstruovaném obraze artefakt kruhového vzhledu.

Lineární přenos energie
Podíl energie předané v daném místě nabitou ionizující částicí materiálu při průchodu po krátké dráze, a této dráhy. Jednotkou je keV/mm.

Lineární součinitel zeslabení
Představuje část fotonů, které se při dopadu svazku fotonů na zeslabující materiál určité tloušťky zeslabí. U monoenergetického fotonového svazku to představuje tu část fotonů, které jsou odstraněny po první interakci ze svazku. Jedná se o množství komplementární k množství fotonů, které projdou bez interakce. Jednotkou je cm-1.

Lokalizační sken
Sken, který se provádí jako první při CT vyšetření, na něm se poté zvolí oblast zájmu, která je skenována. Kažý výrobce CT skenerů označuje lokalizační sken jiným termínem - scanogram (Toshiba), scout (GE), surview (Philips), topogram (Siemens).

Mamografie
Základní radiologická screeningová metoda pro vyšetření prsu. Provádí se pomocí speciálního rtg přístroje – mamografu, který použitím rtg záření nízkých energií (20-40 keV) dokáže zobrazit tkáně v prsu. Záření nízkých energií se používá z toho důvodu, že umožňuje rozlišení tkání mezi sebou (glandulární tkáň, tuková tkáň, kalcifikace, případně nádorová tkáň) díky větším rozdílům v zeslabení záření jednotlivými tkáněmi ve srovnání se zářením vyšších energií.

Místní radiologické standardy
Standardy, které jsou vypracovány pro dané pracoviště, jsou vyhlášeny za platné a používány na daném pracovišti.

Monoenergetické spektrum
Spektrum záření, které se skládá pouze z fotonů jedné energie. Takové spektrum je diskrétní. Někdy se označuje i jako monochromatické. Monoenergetické spektrum poskytují některé radioaktivní prvky při svém rozpadu.

Multiplanární rekonstrukce
Rekonstrukce obrazu jiné než základní roviny pro zvýraznění informací obsažených v obraze. Nově vzniklá rekonstruovaná rovina je většinou paralelní s jinou základní rovinou, ale není to nutností. Anglicky se označuje "multiplanar reconstruction", zkratka MPR.

Napětí
Elektrický potenciál mezi katodou a anodou, kterým jsou urychlovány elektrony vznikající na katodě směrem k anodě. S rostoucím napětím roste pronikavost vznikajícího rtg záření, ale také efektivita vzniku rtg fotonů, kterých je při vyšším napětí produkováno na anodě více, tj. se změnou napětí dochází ke kvantitativní i kvalitativní změně rtg spektra. Jednotkou napětí je kV.

Národní radiologické standardy
Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických standardů na pracovištích využívajících ionizující záření. Podle NRS vypracuje každé pracoviště využívající ionizující záření pro lékařské účely své MRS, kterými se řídí při provádění výkonu. MRS je tedy standard, který je vyhlášen a používán na daném pracovišti.

NCRP
National Council on Radiation Protection and Measurements. Národní komise USA založená roku 1929, která vydává doporučení v radiační ochraně. Jedná se o obdobu ICRP.

Nefiltrované rtg spektrum
Spojité spektrum záření, ve kterém klesá počet rtg fotonů s rostoucí energií. Maximání energie ve spektru odpovídá elektrickému potenciálu mezi katodou a anodou rentgenky.

Neionizující záření
Záření, které nemá dostatečnou energii k tomu, aby dokázalo štěpit molekuly vody. Patří sem ultrazvukové záření, záření magnetické rezonance, optické záření...

Neutronové číslo
Počet neutronů v jádře. Značí se N.

Noise equivalent quanta
Udává minimální počet kvant potřebný pro získání dané hodnoty SNR neboli kolika kvant rtg fotonů je daný obraz hoden. Jinak lze říct, že NEQ popisuje, jak dobře by byly nízkokontrastní struktury detekovány v obraze s limitní homogenní hodnotou šumu ideálním pozorovatelem, což může být převedeno na detekci obecným pozorovatelem za specifických podmínek. Zkratka NEQ, česky snad možné přeložit jako počet ekvivalentních kvant šumu.

Noise power spectrum
Je metrika kvality obrazu používaná pro charakteristiku a popis vzhledu šumu různých frekvencí v obraze. Šum je často definován pouze prostřednictvím variance nebo standardní odchylky, detailnější popis šumu poskytuje právě noise power spektrum, zkratka NPS, do češtiny možné přeložit jako spektrum šumu. Někdy se označuje Wiener spektrum.

Nominální výkon rentgenky
Je dán jako součin napětí (elektrického potenciálu mezi katodou a anodou) a maximálního anodového proudu za určitých podmínek. Těmito podmínkami je napětí 100kV a doba expozice 0,1s. Prakticky se jedná hlavně o hodnotu proudu, který je rentgenka schopná vyprodukovat při napětí 100kV po dobu minimálně 0,1s. Nominální výkon rentgenky je zjišťuje ze zatěžovacích charakteristik rentgenky, které definují, jaké expoziční parametry (kV, mA, ms) je rentgenka schopná vyprodukovat. Nominální výkon pro CT rentgenky je cca 80-120kW, pro angiografické rentgenky 60-100kW, pro C-ramen 20-50kW, pro pojízdné skiagrafické rentgeny 2-20kW, pro stacionární skiagrafické rentgeny 20-80kW.

Nukleonové číslo
Číslo, které vyjadřuje počet nukleonů (neboli protonů a neutronů) v jádře. Značí se A a nazývá se také hmotnostní číslo.

Nuklid
Látka tvořená atomy se stejným protonovým i neutronovým číslem.

Objemově-renderovací technika
Podstatou tohoto typu rekonstrukce je automatická segmentace různých tkání na základě CT čísel. Ve výsledném rekonstruovaném obraze uživatel získá lepší přehled o anatomickém uspořádání a zobrazení 3D objektu je tak přehlednější. Anglicky se označuje "volume rendering technique", zkratka VRT.

Objemový kermový index výpočetní tomografie CTDI_VOL
Objemový kermový (dávkový) index výpočetní tomografie představuje dávku na jeden řez, zjednodušeně „hustotu“ skenování každého řezu. Výchozí veličinou pro stanovení CTDI_VOL je vážený kermový index výpočetní tomografie CTDI_W (měří v PMMA fantomu o průměru 16 cm nebo 32 cm), přičemž platí CTDI_VOLéCTDI_W/pitch faktor. Součinem hodnoty CTDI_VOL s délkou skenu lze získat veličinu P_KL, která kvantifikuje celkový výstup CT skeneru pro danou sérii. Jednotkou CTDI_VOL je mGy.

Objemový rendering
3D rekonstrukce anatomické oblasti, kdy určitým součinitelům zeslabení, kterým odpovídají různé orgány, jsou přiřazeny různé barvy. Anglicky se označuje "volume rendering".

Oblast zájmu
Určitá anatomická oblast, která je hlavním zájmem při zobrazení. Anglicky se označuje "region of interest", zkratka ROI.

Ochranné stínění
Stínění vyrobené ze speciálního materiálu, který významně zeslabuje rtg záření. Nejčastěji se využívalo olovo (má vysoké protonové číslo, takže efektivně zeslabuje záření), ale v současné době je olovo nahrazováno lehčími prvky, např. bismutem, cínem, yttriem... Samotné olovo není pro svou křehlost vhodné pro výrobu stínění, proto se kombinuje s lehčími prvky, např. PVC, aby byl získán stabilnější materiál pro každodenní použití. Mezi ochranná stínění patří ochranné zástěry, nákrčníky, rukavice, stropní a stolní závěsná stínení a jiné. U každého stínění se udává jeho stínící účinek ve veličině stínící ekvivalent (mm Pb).

Ohnisko
Místo na anodovém terčíku, ve kterém dochází k produkci rtg záření. Ideálně by mělo být ohnisko nekonečně malé (bodové), aby byla minimalizována geometrická neostrost. Z technického hlediska to není možné a ohnisko musí mít určitou velikost.

Oknění
Proces, který se používá při zobrazení dat, např. při popisu radiologem. Jedná se o nastavení stupňů šedi pro daný obraz, souvisí s pojmy šířka okna (window width) a střed okna (window level). Anglicky se označuje "windowing".

Osa Z
U CT podélná osa pacienta, kolmá k axiálnímu řezu.

Pitch faktor
Poměr velikosti posunu stolu na jednu rotaci gantry a celkové kolimace svazku. Je to bezrozměrné číslo. Je-li pitch faktor=1, navazují jednotlivá nabíraná data těsně na sebe. Je-li větší než 1, pak jsou mezi nabíranými daty mezery. Je-li menší než 1, pak jsou některá data přeskenovávaná pro získání vyššího signálu. Při konstantních parametrech skenování (bez použití automatické modulace proudu, ATCM) platí, že čím větší pitch faktor, tím menší dávka pacientovi. V současnosti však při použití ATCM tento vztah již neplatí.

Pixel
Obrazový element (2D), který odpovídá jednomu bodu matice obrazu. Zkratka pochází z anglického "picture element".

PMMA
Polymetylmetakrylát, někdy označovaný jako plexisklo, je materiál, který se z hlediska absorpce a rozptylu podobá lidskému tělu, proto se často využívá pro simulaci zeslabení, které je podobné jako u pacienta.

Počet obrazů na rotaci
Při náběru dat na CT rentgenka kontinuálně produkuje záření. Data jsou nabírána v průběhu několika obrazů v rámci každé rotace. Typicky se jedná o 1000 až 3000 obrazů na jednu rotaci. Tyto obrazy jsou základem rekonstrukce výsledného obrazu. Anglické označení "views per rotation", zkratka VPR.

Podélná modulace proudu
ATCM, která moduluje proud na základě zeslabení v podélné ose pacienta. Např. při CT skenu hrudníku je proud v oblasti ramen vyšší, v oblasti plic nižší.

Polotloušťka
Tloušťka vrstvy zeslabujícího materiálu, která zeslabí intenzitu svazku fotonů na polovinu. Souvisí s lineárním součinitelem zeslabení. Značí se zkratkou HVL z anglického half value layer. Jednotkou je mm. Pro každý materiál je hodnota polotloušťky různá. Nejčastěji používaným materiálem pro popis polotloušťky je hliník a měď, pak se polotloušťka uvádí jako např. 3,5 mm Al.

Polyenergetické spektrum
Spektrum záření, které se skládá z fotonů několika energie. Takové spektrum je spojité. Někdy se označuje i jako polychromatické. Rtg spektrum používané v rtg diagnostice je polyenergetické.

Povrchový rendering
3D rekonstrukce určitého orgánu nebo tkáně, kdy jsou částečným zobrazením eliminovány okolní tkáně a orgány. Anglicky se označuje "surface rendering".

Princip optimalizace
Cílem principu optimalizace je zajistit, aby velikost individuálních dávek, pravděpodobnost ozáření a počet jednotlivců vystavených ozáření byly na co nejnižší úrovni s přihlédnutím k současným odborným znalostem a hospodářským a sociálním faktorům. Tento princip se označuje jako ALARA. Při implementaci principu optimalizace při lékařském ozáření je nutné získat dostatečnou diagnostickou informaci za co nejnižších dávek, spřihlédnutím k hospodářským a společenským faktorům. Ideálně je výsledkem rtg obraz dostatečné kvality získaný při co nejnižší dávce.

Princip zdůvodnění
Z každé metody v lékařství využívající ozáření pacienta ionizujícím zářením by měl plynout dostatečný benefit pro ozářeného pacienta nebo pro společnost, aby došlo k vyvážení újmy způsobené ozářením. Jeden ze základních pilířů radiační ochrany, společně s principem optimalizace.

Prospektivní EKG-triggering
Náběr dat řízený EKG pacienta takovým způsobem, že v určitém čase od R vlny srdečního cyklu dojde k náběru určitého množství dat. Kompletní data jsou nabrána v průběhu několika srdečních cyklů po sobě. Protože dochází ke spuštění dat v určité době od R vlny, je nutné, aby měl pacient pravidelné EKG. Ze získaných dat je možné zrekonstruovat pouze určitou srdeční fázi, typicky se jedná o diastolu. Někdy se označuje jako prospektivní EKG-gating.

Prostorové rozlišení
Schopnost zobrazovacího systému odlišit dva rozdílné objekty s vysokým kontrastem tak, aby nesplynuly v jeden objekt. Objekty mají vysoký kontrast ve srovnání s pozadím, proto se prostorové rozlišení označuje také jako rozlišení při vysokém kontrastu. Udává se v počtu párů čar na jednotku délky, lp/mm, lp/cm.

Protonové číslo
Číslo, které vyjadřuje počet protonů v jádře. U elektricky neutrálního atomu je i stejný počet elektronů v elektronovém obalu. Značí se Z a nazývá se také atomové číslo.

Proud
Proud rentgenky, který vyjadřuje množství elektronů, které jsou urychlovány elektrickým potenciálem z katody směrem k anodě. S rostoucí hodnotou proudu lineárně narůstá množství vznikajících fotonů, jedná se o kvantitativní změnu rtg spektra. Jednotkou proudu je A (Ampér), nejčastěji se využívá mA.

Prvek
Látka tvořená atomy se stejným protonovým číslem.

Radiologické standardy
Popis provádění výkonů, kterými se řídí pracovnící při provádění konkrétních výkonů. Existují národní a místní radiologické standardy.

Rekonstrukce maximálních intenzit
Rekonstrukce obrazu, resp. konkrétní roviny, při které se zobrazí pixely s vyšší nebo maximální hodnotou intenzity, ideálně se zobrazí oblasti naplněné kontrastní látkou. Anglicky se označuje "maximum intensity projection", zkratka MIP.

Rekonstrukce minimálních intenzit
Rekonstrukce obrazu, resp. konkrétní roviny, při které se zobrazí pixely s nejnižšími hodnotami intenzity. Využívá se např. při popisu žlučových cest. Anglicky se označuje "minimum intensity projection", zkratka MinIP.

Relativní biologická účinnost
Dávka určitého záření, která je potřebná k vyvolání stejného účinku, jaký má referenční záření, kterým je často fotonové záření. Je definována jako podíl dávky referenčního záření a dávky určitého záření pro vyvolání stejných biologických změn.

Rendering
Algoritmus pro rekonstrukci 3D modelu z 2D dat, jehož výsledkem je pohled na určitou anatomickou oblast v perspektivě.

Rentgenová lampa
Rentgenka slouží k produkci rtg záření. Je to trubice s vakuem uvnitř, jejíž součástí je žhavená katoda, která slouží jako zdroj elektronů. Tyto elektrony jsou urychlovány z katody, dopadají na terčík neboli anodu, čímž vzniká rentgenové záření.

Rentgenové spektrum
Spektrum rtg fotonů, zobrazované jako počet rtg fotonů určité energie v závislosti na energii. Typické rtg spektrum se skládá z brzdného záření se spojitým spektrem a s píků charakteristického záření s diskrétním spektrem.

Retrospektivní EKG-gating
Náběr dat řízený EKG pacienta, kdy k náběru dat dochází v průběhu celého srdečního cyklu po dobu několika srdeční cyklů po sobě. Ze získaných dat je možné zrekonstruovat kteroukoli srdeční fázi (systolu nebo diastolu).

Rovina XY
U CT rovina odpovídající axiálnímu řezu, tedy kolmá k podélné ose Z pacienta.

Rozlišení při nízkém kontrastu
Schopnost zobrazovacího systému odlišit dva objekty s malým rozdílem v lineárním součniteli zeslabení, resp. objekt na pozadí, které se od sebe velmi málo liší z hlediska zeslabení. Je významně ovlivněno šumem. Označuje se také rozlišení kontrastu.

Rozlišení při vysokém kontrastu
Schopnost zobrazovacího systému odlišit dva rozdílné objekty s vysokým kontrastem tak, aby nesplynuly v jeden objekt. Objekty mají vysoký kontrast ve srovnání s pozadím, proto se prostorové rozlišení označuje také jako prostorové rozlišení. Udává se v počtu párů čar na jednotku délky, lp/mm, lp/cm.

Sběr náboje
Při ozáření plynem plněné ionizační komory dochází k ionizaci plynu uvnitř komory. Zavedením elektrického potenciálu mezi elektrodami (katodou a anodou) dochází k pohybu nabitých částic (elektrony a ionty) směrem k elektrodám. Se zvyšující se hodnotou elektrického potenciálu mezi elektrodami je vychytáno více nabitých částic, tedy větší náboj, dokud nedojde k saturaci, tj. dále se zvyšující elektrický potenciál mezi katodou a anodou nevede ke zvýšení vychytaného náboje. Elektrony driftují směrem k anodě, kladné ionty směrem ke katodě. Avšak u kladných iontů dochází často k rekombinacím. Efektivita sběru náboje je pak dána poměrem iontů sebraných elektrodami a počtem původně vzniklých iontů v aktivním objemu ionizační komory.

Scanogram
Lokalizační sken, který se provádí na začátku CT vyšetření. Na tomto skenu se poté plánuje oblast zájmu, která je skenována. Označení scanogram používá výrobce Toshiba.

Scintilace
Vznik fotonů viditelného světla ve scintilačním materiálu v důsledku absorpce energie rtg fotonu. Scintilační materiál se využívá v CT detektorech a také v zesilovačích obrazu.

Scout
Lokalizační sken, který se provádí na začátku CT vyšetření. Na tomto skenu se poté plánuje oblast zájmu, která je skenována. Označení scout používá výrobce GE.

Sekvenční náběr
Náběr dat u CT, kdy rotuje rentgenka v gantry okolo pacienta a stůl s pacientem se nepohybuje. Po jedné rotaci se rentgenka zastaví, posun se stůl s pacientem a opět proběhne rotace rentgenky okolo pacienta. Výsledná data jsou nabrána ve tvaru špalku, ze kterých jsou poté zrekonstruovány jednoltivé řezy. Využívá se hlavně ve spojitosti s mnohořadými CT, kdy je možné v rámci jedné rotace pokrýt i oblast okolo 12-14 cm. Tato technika náběru dat se označuje také jako "step and shoot". Využívá se např. pro CT sken srdce.

Sinogram
Profily zeslabení v jednotlivých projekcích, které slouží jako vstupní data pro rekonstrukci výsledného obrazu. Sinogram se označuje i jako hrubá data, anglicky "raw data".

Šířka okna
Šířka okna označuje rozsah hodnot, které jsou aktuálně zobrazeny ve stupních šedi. Je-li šířka okna 400 a střed okna (window level) 500, budou zobrazeny všechny hodnoty od 300 do 700. Hodnoty nižší než 300 se zobrazí černě, hodnoty vyšší než 700 bíle. Využívá se u digitálních modalit, u CT odpovídá CT číslům v Hounsfieldových jednotkách. Anglicky se označuje jako "window width", zkratka WW.

Skiagrafie
Diagnostická metoda pro zobrazení lidských tkání, která využívá průchodu rentgenového záření zobrazovaným objektem. Je založena na principu rozdílného zeslabení rtg záření v různých tkáních. Výsledný obraz je zachycován na receptor obrazu (film, CR, DR). Z obrazu poté je možné odhadnout vnitřní stavbu či poranění vyšetřovaného orgánu nebo tkání. Nejčastěji se tato metoda používá k vyšetření kostí, zubů a kloubů, ale lze jí dobře zobrazit i některé měkké tkáně, např. srdce a plíce. Jedná se o velmi dobře dostupnou metodu, která je často indikována jako jedna z prvních diagnostických metod.

Skutečná velikost ohniska
Velikost plošinky na anodovém disku, ze které jsou produkovány rtg fotony. Udává se šířkou a délkou ohniska. Skutečná a efektivní šířka ohniska jsou stejné, skutečná a efektivní délky ohniska se liší. Vztah mezi nimi je efektivní délka = skutečná délka*sin(alfa), kde alfa je sklon anodového terčíku. Efektivní délka ohniska je vždy menší než skutečná délka ohniska.

Sledované pásmo
Podle atomového zákona se vymezuje tam, kde by efektivní dávka mohla být vyšší než 1 mSv ročně nebo by ekvivalentní dávka mohla být vyšší než jedna desetina limitu ozáření pro radiačního pracovníka pro oční čočku, kůži a končetiny. Sledované pásmo je stavebně oddělená a označená část pracoviště s rtg zdroji, ve které vykonávají činnosti radiační pracovníci kategorie A a B. Jedná se nejčastěji o skiagrafické vyšetřovny, operační sály s C-rameny využívanými pro skiaskopickou kontrolu, ovladovny u katetrizačních sálů.

SNR
Parametr popisující poměr signálu a šumu, anglicky označované "signal to noise ratio". Jedná se o parametr, který se využívá k hodnocení kvality obrazu. Uplatňuje se především u digitálních modalit, u analogových se místo SNR používá CNR. Je-li počet detekovaných fotonů N, pak SNR = N/šum. Šum odpovídá odmocnině počtu detekovaných fotonů, tedy odmocnině N. Pak SNR = N/odmocnina(N) = odmocnina(N).

Součin kermy a délky P_KL
Veličina udávající dávkový výstup CT skeneru pro danou sérii vyšetření. P_KL lze stanovit jako integrál CTDI_VOL přes celou délku skenovaného objemu. Veličina P_KL je výchozí veličinou pro stanovení dávky pacientovi. Její jednotkou je mGy*cm.

Stínící ekvivalent
Veličina používaná pro kvantifikaci stínícího účinku (zeslabení) ochranného stínění proti rtg záření. Nejčastěji se udává jako stínící ekvivalent v mm Pb, např. 0,35 mm Pb. To znamená, že daný materiál (i bez obsahu olova) zeslabí rtg svazek stejně jako 0,35 mm olova. Ochranná stínění se vyrábějí se stínícím ekvivalentem nejčastěji mezi 0,2 mm Pb a 1,00 mm Pb. Stínící ekvivalent se kvantifikuje za podmínek stanovených normami.

Stochastické účinky
Účinky, jejichž podstatou je pozměnění genetické informace buňky. Jedná se o účinky, které se v ozářené populaci vyskytují s určitou pravděpodobností, ale nelze označit konkrétního jedince z ozářené populace, u kterého se toto poškození vyskytne. Pro popis těchto účinků se používá lineární bezprahový model, tj. vyskytují při jakékoliv dávce a pravděpodobnost jejich výskytu narůstá s rostoucí dávkou. S rostoucí dávkou však nenarůstá závažnost poškození. Patří sem solidní tumory a leukémie.

Střed okna
Střed okna označuje střední hodnotu ze zobrazených hodnot. Je-li šířka okna (window width) 400 a střed okna 500, budou zobrazeny všechny hodnoty od 300 do 700. Hodnoty nižší než 300 se zobrazí černě, hodnoty vyšší než 700 bíle. Využívá se u digitálních modalit, u CT odpovídá CT číslům v Hounsfieldových jednotkách. Anglicky se označuje jako "window level", zkratka WL.

Střední lineární dosah částice
Průměrná vzdálenost, do níž pronikne částice za daných okolností v určitém materiálu. Závisí nepřímo úměrně na hustotě materiálu. Nelze je použít pro fotony.

Střední volná dráha
Střední vzdálenost mezi dvěma po sobě následujícími interakcemi fotonů. Odpovídá hodnotě 1/lineární součinitel zeslabení. Jednotkou je cm.

SÚJB
Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Organizace, která vykonává dozor v oblasti radiační ochrany a při využívání jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření.

Šum
Šum je náhodná složka signálu v obraze, která je nežádoucí, protože nenese diagnostickou informaci. Šum má určitou strukturu nebo vzhled, který je ovlivněn mnoha faktory. Absolutní šum narůstá s rostoucí dávkou, relativní šum vyjádřený jako poměr signál/šum narůstá nepřímo úměrně s druhou odmocninou dávky.

SÚRAO
Správa uložišť radioaktivních odpadů. Instituce, která se podílí na zajištění bezpečného ukládání radioaktivních odpadů.

SÚRO
Státní ústav radiační ochrany. Vědecko-výzkumná instituce, která připravuje a zpracovává odborné podklady pro výkon státní správy před ionizujícím zářením, zajišťuje odborný výcvik a výuku pracovníků, dále provádí soustavné monitorování pozadí, měření radonu v budovách, zabývá se i lékařským ozářením a osobní dozimetrií.

Surview
Lokalizační sken, který se provádí na začátku CT vyšetření. Na tomto skenu se poté plánuje oblast zájmu, která je skenována. Označení surview používá výrobce Philips.

Systola
Fáze srdečního cyklu, při které se srdeční sval stahuje a vypuzuje krev ze srdce pryč. Systole odpovídá vyšší ze dvou hodnot uváděných při měření krevního tlaku.

Teleradiologie
Radiologie, při které jsou obrazová data přenášena k prohlížení a popisu na vzdálené diagnostické stanice, např. mimo dané oddělení, pracoviště nebo i zemi.

Teplo produkované na anodě
Při interakci urychlených elektronů s anodou dochází ke vzniku fotonů rtg záření, ale také ke vzniku velkého množství tepla. Pouze přibližně 1% kinetické energie elektronů je využito na produkci rtg záření (množství energie využité na vznik rtg záření je úměrné kinetické energii urychlených elektronů a protonovému číslu Z materiálu terčíku, čím vyšší, tím lepší; např. v radioterapii se pro energie elektronů 6MeV spotřebuje přes 50% kinetické energie elektronů na vznik rtg záření), zbytek na vznik tepla. Velké množství tepla by mohlo vést ke zničení anody, proto je nutné, aby každá rentgenka byla chlazena. Odvádění tepla se děje buď obtékajícím olejem nebo vodou, chlazení olejem je efektivnější.

Termoemise
Proces, kterým jsou produkovány elektrony na katodovém vlákně, které jsou urychlovány elektrickým potenciálem na anodu. K termoemisi dochází díky tomu, že jakmile obvodem katody, tedy i katodovým vláknem, prochází proud, tzv. žhavící, dochází vlivem odporu k zahřívání katodového vlákna. Po zahřátí na určitou teplotu pak dochází k termoemisi (Edisonův efekt) elektronů z katodového vlákna. Termoemise je úměrná druhé mocnině teploty katodového vlákna. Výsledné množství vyprodukovaných rtg fotonů je přímo úměrné množství elektronů, které jsou vyprodukovány katodou, je-li potenciál mezi katodou a anodou dostatečný k urychlení všech elektronů. Není-li tomu tak, projevuje se efekt stínění katody.

Topogram
Lokalizační sken, který se provádí na začátku CT vyšetření. Na tomto skenu se poté plánuje oblast zájmu, která je skenována. Označení topogram používá výrobce Siemens.

Učinný průřez
Podíl pravděpodobnosti, že pro danou terčovou entitu nastane určitá interakce vyvolaná dopadem nabitých nebo nenabitých částic určitého druhu a energie, a fluence dopadajících částic. Jednotkou je m2, případně častěji používaný barn (1 barn = 1*10-28 m2).

Uhlová modulace proudu
ATCM, která moduluje proud v průběhu rotace gantry na základě zeslabení v dané úhlové projekci. Při zadopřední projekci je potřeba menšího množství rtg fotonů, při boční projekci je potřeba vyššího množství, v předozadní projekci je opět množství nižší. Při úhlové modulace proud osciluje.

UNSCEAR
United Nations Scientific Committee for Effects of Atomic Radiation. Vědecká skupina založená v roce 1955 při OSN, která se zabývá radiační ochranou.

Vážený kermový index výpočetní tomografie CTDI_W
Vážený kermový (dávkový) index výpočetní tomografie představuje dávku na jednu rotaci rentgenky. Je výchozí veličinou pro stanovení CTDI_VOL, která se využívá u multidetektorových CT. Měří se v PMMA fantomu o průměru 16 cm nebo 32 cm v centrální a periferní části. Stanoví se jako CTDI_W = 1/3*CTDI_centr+2/3*CTDI_perif. Jednotkou CTDI_W je mGy. Normováním CTDI_W k pitch faktoru lze získat hodnotu CTDI_VOL.

Voxel
Objemový element (3D), získaný jako součin pixelu a šířky řezu. Zkratka pochází z anglického "volume element".

Zhavící proud rentgenky
Proud, který protéká žhavícím obvodem, jehož součástí je katodové vlákno. Vlákno je průchodem proudu zahříváno a termoemisí dochází k uvolňování elektronů. Žhavící proud rentgenky se pohybuje v rozmezí 5-15A, napětí ve žhavícím obvodu je menší než 15V.