Kvíz III

Otázky
Q1: Jak se nazývají atomy jednoho prvku (stejné protonové číslo Z) s různým hmotnostním číslem A?
a) Izobary
b) Izomery
c) Izotony
d) Izotopy

Q2: Hmotnostní číslo A je rovno:
a) Počtu neutronů
b) Počtu protonů
c) Počtu neutronů a protonů
d) Počtu protonů a elektronů

Q3: Vazebná energie elektronu na K-slupce je rovna:
a) Energii elektronu, kterou potřebuje, aby zůstal na K-slupce
b) Energii potřebné pro přechod elektronu z K-slupky na L-slupku
c) Energii potřebné pro uvolnění elektronu z K-slupky
d) Žádná z možností

Q4: Proton je elektrostaticky odpuzován:
a) Elektrony
b) Neutrony
c) Pozitrony a neutrony
d) Alfa částicemi a elektrony
e) Pozitrony a alfa částicemi

Q5: Elektromagnetické záření lze rozdělit do skupin ionizující a neionizující. Na základě čeho je záření děleno do těchto dvou skupin?
a) Vlnové délky
b) Frekvence
c) Energie
d) Rychlosti

Q6: Které z následujících druhů záření je klasifikováno jako ionizující (bráno jako záření, které dokáže ionizovat molekuly vody)?
a) Radiofrekvenční, infračervené, viditelné
b) Infračervené, viditelné, ultrafialové
c) Radiofrekvenční, viditelné, rentgenové
d) Ultrafialové, rentgenové, gamma
e) Rentgenové, gamma

Q7: Které z následujících druhá záření je považováno za záření s vysokou hodnotou LET (linear energy transfer, lineární přenos energie)?
a) Mikrovlny
b) Svazek elektronů
c) Svazek protonů
d) Gama záření

Q8: Jaká je přibližná energie každého z fotonů, které vzniknou při anihilaci pozitronu s elektronem?
a) 5 eV
b) 144 keV
c) 511 keV
d) 1 MeV
e) 3 MeV

Q9: Braggův pík je spojován s:
a) Elektrony
b) Rentgenovým zářením
c) Mikrovlnami
d) Protony

Q10: Vyberte možnost, ve které je správně seřazeno záření podle škodlivých účinků na kůži od nejméně škodlivého po nejvíce škodlivé:
a) Elektron, neutrino, proton (100 keV), foton (diagnostická energie)
b) Foton (diagnostická energie), elektron, proton (100 kEv), neutrino
c) Neutrino, foton (diagnostická energie), elektron, proton (100 keV)
d) Proton (100 keV), neutrino, foton (diagnostická energie), elektron

Q11: Který typ interakce je dominantní pro rentgenové fotony o energii 120 kV, které jsou často využívány ve výpočetní tomografii (CT)?
a) Koherentní rozptyl
b) Comptonův rozptyl
c) Fotoelektrický jev
d) Produkce párů

Q12: Která z následujících typů interakcí s kostmi bude dominanovat v případě expozice o napětí 90 kV?
a) Koherentní rozptyl
b) Comptonův rozptyl
c) Fotoelektrický jev
d) Produkce párů

Q13: S nárůstem kterého z následujících parametrů je spojen i nárůst zastoupení Comptonova rozptylu?
a) Expoziční čas
b) Velikost ohniska
c) Napětí
d) Vzdálenost ohnisko-detektor

Q14: Která z následujících interakcí je zodpovědná za dávku pacientovi v radiodiagnostice?
a) Koherentní rozptyl
b) Comptonův rozptyl
c) Fotoelektrický jev
d) Produkce párů

Q15: Jaká je jednotka veličiny LET (lineární přenos energie)?
a) keV/mikrometr
b) keV/g.cm-3
c) keV/mg
d) keV/g

Q16: Radiologický asistent provede AP expozici pánve těhotné pacientky s expozičními parametry 80 kV, 30 mAs. Jakou procentuální dávku přibližně obdrží embryo, které se nachází v hloubce 9 cm od vstupu svazku?
a) Dávku rovnu 100 % vstupní povrchové dávky
b) Dávku rovnu 50-75 % vstupní povrchové dávky
c) Dávku rovnu 12,5-25 % vstupní povrchové dávky
d) Dávku rovnu 1-3 % vstupní povrchové dávky

Q17: Absorbovaná dávka vynásobená radiačním váhovým faktorem je rovna:
a) Integrální absorbované dávce
b) Ekvivalentní dávce
c) Efektivní dávce

Q18: Absorbovaná dávka na vaječníky při CT scanu o délce 8 cm, s kolimovanou tloušťkou 2 cm je 8 mGy. Rozšíří-li se oblast scanu z 8 na 16 cm, které z následujících tvrzení je pravdivé?
a) Dávka na vaječníky je 16 mGy
b) Efektivní dávka je 8 mSv
c) Ekvivalentní dávka je 8 mSv
d) Celková dávka zůstane nezměněná

Q19: V intervenční radiologii existuje několik možností, jak snížit dávku pacientovi. Která z následujících možností naopak zvýší dávku pacientovi?
a) Odstranění protirozptylové mřížky, je-li pacient relativně malý
b) Větší přídavní filtrace
c) Použití virtuální kolimace pro nastavení clon kolimátoru
d) Zvětšení (zoom, magnification)
e) Redukce počtu pulzů/s u pulzní skiaskopie

Q20: Jak by měla být orientována rentgenka pří rentgenovém snímku plic vestoje?
a) Anoda rentgenky nahoře, katoda dole
b) Anode dole, katoda nahoře
c) Je to jedno
d) Záleží na pacientovi
e) Záleží na volbě radiologa

Q21: Jakou změnu způsobí přídavná filtrace v rentgenovém svazku?
a) Odstranění charakteristického záření
b) Zlepšení kontrastu
c) Zvýšení maximální energie fotonů
d) Menší tepelné zatížení rentgenky
e) Redukce povrchové dávky pacientovi

Q22: Velikost ohniska je vždy kompromisem mezi ____ a ____. Vyberte správnou možnost:
a) Velikostí pole, geometrickou neostrostí
b) Dávkou pacientovi, velikostí pole
c) Tepelným zatížením rentgenky, geometrickou neostrostí
d) Dávkou pacientovi, tepelným zatížením rentgenky

Q23: Geometrická neostrost roste:
a) Se zmenšující se vzdáleností pacienta od receptoru obrazu
b) Se zvětšujícím se ohniskem
c) S delším expozičním časem
d) S menší hodnotou kV
e) S větší přídavnou filtrací

Q24: Dávku na kůži pacienta lze redukovat:
a) Větší přídavnou filtrací
b) Použitím protirozptylové mřížky s vyšší hodnotou poměru
c) Snížením kV
d) Zmenšením velikosti ohniska
e) Žádná z možností

Q25: Heel efekt je výraznější, jestliže:
a) Je receptor obrazu blíže k ohnisku
b) Je použito větší ohnisko
c) Je použito menší ohnisko
d) Není použita protirozptylová mřížka
e) Je použita rentgenka s menším sklonem terčíku

Q26: Která z částic má nejvyšší hodnotu LET (linear energy transfer)?
a) Alfa částice
b) Gama záření
c) Rentgenové záření
d) Beta částice

Q27: Která z molekul je místem, ve kterém se radiačně-indukované poškození projeví nejvýrazněji?
a) Deoxyribonukleová kyselina
b) Ribonukleová kyselina
c) DNA polymeráza
d) Hemoglobin

Q28: Která z následujících možností představuje stochastické účinky záření?
a) Ztráta vlasů
b) Kožní erytém
c) Katarakta
d) Rakovina

Q29: Který z orgánů je u 24-leté ženy nejcitlivější na ozáření?
a) Prsní tkáň
b) Plíce
c) Vaječníky
d) Kůže

Q30: V roce 2011 vydalo ICRP dokument, ve kterém byl dávkový práh pro vytvoření katarakty změněn z původní hodnoty 2 Gy na hdonotu:
a) 3 Gy
b) 4 Gy
c) 8 Gy
d) 0,5 Gy
e) 0,5 mGy

Odpovědi
A1: d) Izotopy
A2: c) Počtu neutronů a protonů, neboli nukleonů
A3: c) Energie potřebná pro uvolnění elektronu z K-slupky
A4: e) Pozitrony a alfa částicemi (protony, pozitrony i alfa částice mají kladný náboj, proto se odpuzují)
A5: c) Energie (energie a frekvence spolu souvisí, ale ionizace závisí na energii fotonu)
A6: d) Ultrafialové, rentgenové, gamma
A7: c) Svazek protonů
A8: c) 511 keV
A9: d) Protony
A10: c) Neutrino, foton (diagnostická energie), elektron, proton (100 keV)
A11: b) Comptonův rozptyl
A12: c) Fotoefekt (max. energie ve svazku je 90 keV, efektivní energie je cca 30-45 keV)
A13: c) kV
A14: c) Fotoelektrický jev
A15: a) keV/mikrometr
A16: c) Embryo obdrží dávku rovnou 12,5-25 % vstupní povrchové dávky
A17: b) Ekvivalentní dávce
A18: c) Ekvivalentní dávka je 8 mSv
A19: d) Zvětšení (nejedná-li se o elektronický zoom).
A20: a) Anoda rentgenky nahoře, katoda dole (z důvodu heel efektu je potřeba silnější část těla pacienta umístit ke katodě – bránice pacienta, tenší část k anodě – krk pacienta)
A21: e) Redukce povrchové dávky pacientovi
A22: c) Tepelným zatížením rentgenky, geometrickou neostrostí
A23: b) Se zvětšujícím se ohniskem
A24: a) Větší přídavnou filtrací
A25: e) Je použita rentgenka s menším sklonem terčíku
A26: a) Alfa částice
A27: a) Deoxyribonukleová kyselina
A28: d) Rakovina
A29: a) Prsní tkáň
A30: d) 0,5 Gy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *