Kvíz VII

Poznámka: Všechny otázky se týkají výpočetní tomografie (CT).

Otázky
Q1: Která z následujících charakteristik je ovlivněna vzdáleností mezi jednotlivými řezy u CT vyšetření (při ostatních parametrech konstantních)?
a) Prostorové rozlišení
b) Kvantový šum
c) Dávka záření pacientovi
d) Poměr signál/šum

Q2: Který z pojmů spojených se spirální výpočetní tomografií je definován jako poměr posunu stolu v mm při rotaci rentgenky o 360° vzhledem k celkové kolimaci (total collimation)?
a) Rotace (rotation)
b) Spirála (spiral)
c) Šroubovice (helix)
d) Pitch faktor (pitch)

Q3: K jaké změně v počtu fotonů dojde v případě, že se celková kolimace změní z 5 mm na 10 mm při zachování ostatních parametrů?
a) Pokles o 50 %
b) Pokles o 25 %
c) Nárůst o 50 %
d) Nárůst o 100 %

Q4: Která z následujících změn vede ke zvětšení zobrazované oblasti?
a) Zvětšení velikosti oblasti zájmu (field of view, FoV)
b) Zmenšení velikosti pole zájmu
c) Zvětšení tloušťky skenované oblasti
d) Zmenšení tloušťky skenované oblasti

Q5: Která z následujících možností určuje maximální počet stupňů šedi, které se zobrazí na CT displeji?
a) Window level (střední hodnota okna)
b) Window width (šířka okna)
c) Velikost pixelu
d) Velikost zobrazované matice

Q6: Která z následujících možností je výhodou při nabírání menší tloušťky řezu?
a) Redukce partial volume artefaktu a zlepšení prostorového rozlišení
b) Zkrácení skenovacího času a pokrytí větší anatomické oblasti

Q7: Která z následujících CT čísel se zobrazí šedou barvou při následujícícm nastavení okna – window width 300, window level 0?
a) CT čísla vyšší než 300
b) CT čísla mezi 100 a 300
c) CT čísla mezi -100 a +100
d) CT čísla nižší než -100

Q8: Která z následujících možností určuje střední hodnotu z celkového rozsahu stupňů šedi při zobrazení na displeji?
a) Window width
b) Window level
c) Oblast zájmu
d) Dávkový index

Q9: Která z následujících změn vede ke zvýšení poměru signál/šum?
a) Zvýšení mAs a větší tloušťka řezu
b) Zvýšení mAs a vyšší detekční účinnost
c) Větší tloušťka řezu a vyšší detekční účinnost
d) Zvýšení mAs, větší tloušťka řezu a vyšší detekční účinnosti

Q10: Která z následujících možností umožňuje vyhnout se kvantovému šumu při tenkých CT řezech?
a) Zvýšení mAs
b) Zmenšení oblasti zájmu (FoV)
c) Zvětšení matice obrazu
d) Snížení doby skenu

Q11: Který znásledujících popisů je pravdivý (při jinak nezměněných parametrech)?
a) S větší tloušťkou skenu nárůstá šum
b) S větší tloušťkou skenu klesá šum
c) S menší tloušťkou skenu klesá šum
d) S menší tloušťkou skenu se šum nemění

Q12: Která z následujících charakteristik se používá pro popis schopnosti systému zobrazit dostatečně velký objekt, který se svou hustotou jen velmi málo odlišuje od svého okolí?
a) Rozlišení při vysokém kontrastu
b) Rozlišení při nízkém kontrastu
c) Linearita
d) Prostorové rozlišení

Q13: Která z následujících anatomických oblastí by měla být prohlížena v okně s relativně velkým window width?
a) Plíce a vnitřní ucho
b) Plíce a mozek
c) Vnitřní ucho a mozek
d) Žádná z možností

Q14: Jak často by měla být prováděna kalibrace CT čísel s vodním fantomem?
a) Denně
b) Týdně
c) Měsíčně
d) Ročně

Q15: Který z následujících popisů je pravdivý (při jinak nezmeněných parametrech)?
a) S větší hodnotou pitch faktoru nárůstá dávka pacientovi
b) S větší hodnotou pitch faktoru klesá dávka pacientovi
c) S menší hodnotou pitch faktoru klesá dávka pacientovi
d) S menší hodnotou pitch faktoru se dávka pacientovi nemění

Q16: Která z následujících charakteristik se používá pro popis schopnosti systému rozlišit malé objekty velmi rozdílných hustot?
a) Rozlišení při vysokém kontrastu
b) Rozlišení při nízkém kontrastu
c) Linearita
d) Prostorové rozlišení

Q17: Který hlavní typ interakce se podílí na tvorbě CT obrazu?
a) Produkce párů
b) Fotoelektrický jev (fotoefekt)
c) Comptonův rozptyl
d) Rayleighův rozptyl

Q18: Který z následujíích filtrů je nejvhodnější pro zobrazení struktury vnitřního ucha?
a) Vyhlazující filtr (smooth)
b) Filtr pro zvýraznění detailů (sharp)
c) Běžný filtr
d) Filtr pro zobrazení měkkých tkání

Q19: Který z následujících scintilačních materiálů využívají CT detektory?
a) Gadolinium based ceramic a bismuth germanate
b) Gadolinium based ceramic a calcium fluoride
c) Bismuth germanate a calcium fluoride
d) Gadolinium based ceramic, bismuth germanate a calcium fluoride

Q20: Které z následujících tvrzení ohledně kvality obrazu je pravdivé?
a) Je ovlivněna prostorovým rozlišením a rozlišením při nízkém kontrastu, ale není ovlivněna šumem
b) Je ovlivněna rozlišením při nízkém kontrastu a šumem, ale není ovlivněna prostorovým rozlišením
c) Je ovlivněna prostorovým rozlišením, rozlišením při nízkém kontrastu a šumem
d) Ani jedno tvrzení není pravdivé

Q21: Jaké jsou hlavní výhody tenšího svazku?
a) Lepší prostorové rozlišení a redukce partial volume artefaktu
b) Lepší prostorové rozlišení a větší kontrast v obraze
c) Redukce partial volume artefaktu a větší kontrast v obraze
d) Lepší prostorové rozlišení, redukce partial volume artefaktu a větší kontrast v obraze

Q22: Která z následujících možností umožňuje redukci partial volume artefaktu?
a) Tenší řezy
b) Tlustší řezy
c) Vyšší napětí
d) Nižší napětí

Q23: Který z následujících popisů definuje nárůst střední energie polychromatického rtg svazku při průchodu objektem?
a) Partial volume artefakt
b) Efekt tvrdnutí svazku (beam hardening)
c) Linearita
d) Streak artefakt

Q24: Kontrastní látka, která se rozkládá na nabité částice při umístění do roztoku, se nazývá:
a) Pozitivní
b) Neionická
c) Ionická
d) Negativní

Q25: Vlastnost, která udává schopnost tekutiny „proudit“, se nazývá:
a) Hustota
b) Viskozita
c) Osmolalita
d) Osmolarita

Q26: Která z následujících interakcí mezi rtg fotony a materiálem představuje největší expozici pro pracovníky?
a) Fotoelektrický jev
b) Comptonův rozptyl
c) Produkce brzdného záření
d) Všechny interakce jsou nebezpečné stejně

Q27: Ve srovnání s konvenční rtg technikou (skiagrafie) je CT obraz lepší z hlediska:
a) Lepšího rozlišení nízkokontrastních objektů
b) Lepšího prostorového rozlišení
c) Lepšího rozlišení detailů
d) Redukce dávky pacientovi

Q28: Která z následujících metod je v současné době nejčastěji používána při rekonstrukci CT obrazu?
a) Zpětná projekce
b) Filtrovaná zpětná projekce
c) Fourierova transformace
d) Iterativní rekonstrukce

Q29: Jaká je průměrná hodnota krve v CT číslech?
a) -50 HU
b) 0 HU
c) +45 HU
d) +100 HU

Q30: Před tím, než může být zrekonstruován CT obraz, je nejprve potřeba detekovaný signál konvertovat pomocí:
a) Rekonstrukčního kernelu
b) Analogově-digitálního převodníku
c) Digitálně-analogového převodníku
d) Ani jedna z možností

Odpovědi
A1: c) Dávka záření pacientovi
A2: d) Pitch faktor (pitch)
A3: d) Nárůst o 100 %
A4: b) Zmenšení velikosti pole zájmu
A5: b) Window width (šířka okna)
A6: a) Redukce partial volume artefaktu a zlepšení prostorového rozlišení
A7: c) CT čísla mezi -100 a +100
A8: b) Window level
A9: d) Zvýšení mAs, větší tloušťka řezu a vyšší detekční účinnosti
A10: a) Zvýšení mAs
A11: b) S větší tloušťkou skenu klesá šum
A12: b) Rozlišení při nízkém kontrastu
A13: a) Plíce a vnitřní ucho
A14: a) Denně
A15: b) S větší hodnotou pitch faktoru klesá dávka pacientovi
A16: a) Rozlišení při vysokém kontrastu, d) Prostorové rozlišení – obě možnosti jsou správně
A17: c) Comptonův rozptyl
A18: b) Filtr pro zvýraznění detailů (sharp)
A19: d) Gadolinium based ceramic, bismuth germanate a calcium fluoride
A20: c) Je ovlivněna prostorovým rozlišením, rozlišením při nízkém kontrastu a šumem
A21: a) Lepší prostorové rozlišení a redukce partial volume artefaktu
A22: a) Tenší řezy
A23: b) Efekt tvrdnutí svazku (beam hardening)
A24: c) Ionická
A25: b) Viskozita
A26: b) Comptonův rozptyl
A27: a) Lepšího rozlišení nízkokontrastních objektů
A28: b) Filtrovaná zpětná projekce, ale taktéž iterativní rekonstrukce je hojně využívána
A29: c) +45 HU
A30: b) Analogově-digitálního převodníku

Použitá literatura
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=test-1-ct-scan-anatomy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *