Slovník

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 7 jmen in this directory beginning with the letter H.
Heel efekt
Efekt, který se projevuje tím, že intenzita rtg pole není plně homogenní, ale liší se ve směru od katody k anodě. Odchylka dosahuje i hodnot 20-30% od intenzity v centrální části, větší intenzita je na straně katody, menší na straně anody. Heel efekt závisí na velikosti pole a na úhlu sklonu anodového terčíku. Čím je menší pole, tím je heel efekt méně významný, čím větší je úhel sklonu terčíku, tím méně je významný. Heel efekt je pro nás neužitečný, proto se koriguje, a to buď přidáním homogenizačního filtru, nebo správnou kalibrací detektoru. Heel efektu se využívá v mamografii, kdy je hutnější, tedy více zeslabující, část pacientky (hrudní stěna) umístěna směrem ke katodě, méně zeslabující část (prsní tkáň) směrem k anodě.

Helikální náběr
Náběr dat u CT, kdy rotuje rentgenka v gantry okolo pacienta a současně se posunuje stůl s pacientem. Výsledná data jsou nabrána jakoby ve tvaru šroubovice. Při rekonstrukci jsou pak data interpolována ze sousedních řezů.

Hmotnostní číslo
Číslo, které vyjadřuje počet nukleonů (neboli protonů a neutronů) v jádře. Hmotnostní číslo proto, protože hmotnost atomu závisí právě na počtu nukleonů. Značí se A a nazývá se také nukleonové číslo.

Hmotnostní součinitel zeslabení
Lineární součinitel zeslabení vztažený k hustotě zeslabujícího materiálu.

Hrubá data
V případě CT se jedná o profily zeslabení v jednotlivých projekcích, které slouží jako vstupní data pro rekonstrukci výsledného obrazu. Hrubá data se označují také jako sinogram.

Hyperdenzní
Signál tkáně, vyplývající z jejího zeslabení, který je větší než signál vedlejší tkáně. Nejčastěji se využívá ve spojitosti s CT obrazem.

Hypodenzní
Signál tkáně, vyplývající z jejího zeslabení, který je menší než signál vedlejší tkáně. Nejčastěji se využívá ve spojitosti s CT obrazem.