Slovník

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 7 jmen in this directory beginning with the letter F.
Fantom
Objekt simulující zeslabení rtg svazku podobné lidskému tělu, využívá se pro popis kvality obrazu. Nejčastěji vytvořen z plexiskla, vody nebo jiného materiálu, který se vlastnostmi (zeslabení a rozptyl) podobá lidskému tělu. Fantom obsahuje různé objekty, nejčastěji pro rozlišení při vysokém a nízkém kontrastu, avšak existují i sofistikované fantomy, např. antropomorfní, voxelizované.

Filtrované rtg spektrum
Spojité spektrum záření, ve kterém jsou odfiltrovány rtg fotony nízkých energií výstupním okénkem rentgenky. S vyšší energií pak počet fotonů narůstá až přibližně po střední energii spektra, od této energie počet fotonů klesá. Maximání energie ve spektru odpovídá elektrickému potenciálu mezi katodou a anodou rentgenky.

Flat-field korekce
Každý detekční element detektoru má jinou citlivost a hodnotu temného šumu, proto detektor při homogenní expozici nedává homogenní signál. Flat-field kalibrací se sjednotí odezva všech detekčních elementů tak, aby detektor poskytoval při homogenním ozáření homogenní obraz.

Fluence
Množství rtg fotonů interagujících nebo procházejících určitým objemem. Fluence je definována jako podíl počtu částic, které dopadly v daném bodě prostoru na malou kouli a obsahuj jejího příčného řezu. Jednotkou je m-2.

Fokuzační mistička
"Mistička", ve které je umístěno katodové vlákno. Funkcí mističky je fokuzovat tok elektronů produkovaných katodovým vláknem do co nejužšího svazku, který pak dopadá na anodu. Fokuzace je provedena tak, že na mističku, ve které se nachází katoda, je přivedeno záporné napětí. Vznikající elektrony jsou tedy odpuzovány a tok elektronů je užší, lépe fokuzovaný, takže i velikost ohniska je menší, čímž se zlepšuje geometrická neostrost.

Fotodioda
Prvek v zobrazovacím řetězci, který převádí energii fotonů viditelného světla vznikajících ve scintilačním materiálu (scintilátoru) z původních rtg fotonů na elektrický signál. Je součástí scintilačních detektorů, které využívají např. CT skenery.

FWHM
Full Width at Half Maximum. Šířka profilu měřená v polovině maxima výšky píku. Využívá se pro popis energetické rozlišovací schopnosti.